Kurs Geologia dla studentów 2 semestru Budownictwa. W ramach kursu zamieszczane będą materiały do wykładu oraz do części laboratoryjno-projektowej. 

Ćwiczenia z przedmiotu Technologie w ochronie środowiska dla studentów I semestru Inżynierii Środowiska  (studia magisterskie stacjonarne).

Wykłady z przedmiotu Technologie w ochronie środowiska dla studentów I semestru Inżynierii środowiska (studia magisterskie stacjonarne).

Ćwiczenia z przedmiotu Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi dla studentów VII semestru studiów inżynierskich stacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska.

Wykłady z przedmiotu Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi dla studentów 7. semestru studiów inżynierskich stacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska

Kurs dotyczy projektowania sieci wodociągowych.

Wykład skierowany dla studentów III semestry studiów magisterskich kierunku Energetyka oraz Inżynieria Środowiska. W ramach kursu Studenci odbędą spotkania z przedstawicielami firm z branży energetycznej oraz środowiskowej, jak również naukowcami z polskich i zagranicznych uczelni, którzy zajmują się tematyką energii odnawialnej. 

Kurs przedstawiający podstawowe informacje z zakresu Budownictwa Ogólnego.

Kurs przeznaczony dla studentów 6s. BO studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Przedmiot jest obowiązkowy dla studentów VI semestru studiów I stopnia stacjonarnych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Obejmuje projekt i ćwiczenia. Zaliczeniem jest pozytywna ocena z kolokwium (K) z zakresu ćwiczeń i pozytywna ocena z projektu (P). Ocena obliczana jest według średniej ważonej: 50% K + 50%P.

 

Kurs FIZYKA II jest przeznaczony dla studentów WILiŚ kierunku Inżynieria środowiska sem. 2. Kurs zawiera materiały do wykładu oraz ćwiczeń rachunkowych