W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z aktualnymi aspektami gospodarki komunalnej w kontekście prawodawstwa krajowego i zagranicznego. Po wytłumaczeniu podstawowych zagadnień oraz terminologii z zakresu gospodarki komunalnej, przeprowadzony zostanie przegląd głównych aktów prawnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz gospodarki lokalowej.

W ramach wykładu omawiane są zasady projektowania konstrukcji przemysłowych poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym i dynamicznym

W ramach wykładów omawiana jest konstrukcja wielu typów budowli przemysłowych, zasady ich projektowania w tym kwestie związane z budową właściwych dla poszczególnych sytuacji obliczeniowych algorytmów

Wykłady oraz projekt dla studentów kierunku Civil Engineering w języku angielskim. Tematyka dotyczy analizy i projektowania zaawansowanych konstrukcji geotechnicznych z uwzględnieniem zaleceń obowiązujących norma za pomocą najnowszych narzędzi projektowych - głównie przy wykorzystaniu metody elementów skończonych.

The course consists of several topics in the field of construction management: Construction projects, Project management, Risk management, Quality management, Financial Issues and Cash Flow, HR issues and motivation theories, etc.

W ramach przedmiotu zostanie omówiona problematyka prowadzenia gospodarki komunalnej w podstawowych obszarach aktywności ludzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego zaopatrzania w wodę, gospodarkę ściekową oraz zaopatrzeniem w inne media. W zakres przedmiotu będzie wchodził przegląd aktualnego prawodawstwa dotyczącego aspektów gospodarki komunalnej oraz podmiotów odpowiedzialnych za jej realizację.

Kurs składa się z dwóch modułów :

  1. Moduł dedykowany poszerzeniu wiedzy specjalistycznej dotyczącej zagadnień związanych w wybraną specjalnością – Technologie Inżynierii Środowiska. Realizowane po przez zapraszanie na wykłady kluczowych Prelegentów dla tej specjalności
  2. Moduł dedykowany przygotowaniu do obrany pracy magisterskiej, na który skalda się  omówienie struktury i zawartości pracy w zależności od jej charakteru (przeglądowa, badawcza, projektowa), przygotowanie do egzaminów dyplomowych oraz przygotowanie i  konsultacja prezentacji dyplomowej.

Podstawowe informacje o budowie ścian i stropów gęstożebrowych.

Graficzne przedstawienie budowy stropu gęstożebrowego.

Zbieranie obciążeń dla belki stropu gęstożebrowego.

Przepływ ciepła przez przegrody budowlane.

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła.

Straty ciepła przez przenikanie.

Podstwowe informacje  o budowie drewna, pozyskiwaniu drewna konstrukcyjnego i impregnacji.

Proste konstrukcje drewniane.

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych.

Połączenia.