Głównym założeniem jakie było motywacją tworzenia tego przedmiotu było umożliwienie studentom sprawdzenia się w roli kierującego projektem zespołowym. Większość studentów na III sem. II stopnia studiów pracuje zawodowo najczęściej w Geodezji i Kartografii. W ramach przedmiotu umożliwia się studentom przedstawienie tematyki jaką zajmują się w pracy zawodowej, jeżeli student nie pracuje zawsze może przedstawić tematykę, z zakresu Fotogrametrii i Teledetekcji, która najbardziej go interesuje. Przykładem projektu na którym mogą wzorować się studenci jest wniosek złożony przez WILiŚ w ramach programu Horyzont 2020 zatytułowany Safe Identity a set of Methods of Biometric Personal Identification SAFEID. W trakcie zajęć szczególną uwagę zwraca się na podział zadań pomiędzy uczestników projektu, budowaniu harmonogramu, kamieni milowych. Wniosek z formie .pdf jest dostępny dla każdego studenta. Rozliczenie polega na przygotowaniu prezentacji przedstawiającej zaproponowany przez studenta projekt, skład uczestników, podział zadań, harmonogram realizacji, kamienie milowe. Krótki opis uzyskanych rezultatów oraz wyników. W trakcie realizacji projektu, prowadzący prowadzi konsultacje podczas których można weryfikować propozycje studentów oraz konsultować uzyskane wyniki oraz formę ich prezentacji.

W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z aktualnymi aspektami gospodarki komunalnej w kontekście prawodawstwa krajowego i zagranicznego. Po wytłumaczeniu podstawowych zagadnień oraz terminologii z zakresu gospodarki komunalnej, przeprowadzony zostanie przegląd głównych aktów prawnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz gospodarki lokalowej.

W ramach wykładu omawiane są zasady projektowania konstrukcji przemysłowych poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym i dynamicznym

W ramach wykładów omawiana jest konstrukcja wielu typów budowli przemysłowych, zasady ich projektowania w tym kwestie związane z budową właściwych dla poszczególnych sytuacji obliczeniowych algorytmów

Wykłady oraz projekt dla studentów kierunku Civil Engineering w języku angielskim. Tematyka dotyczy analizy i projektowania zaawansowanych konstrukcji geotechnicznych z uwzględnieniem zaleceń obowiązujących norma za pomocą najnowszych narzędzi projektowych - głównie przy wykorzystaniu metody elementów skończonych.

The course consists of several topics in the field of construction management: Construction projects, Project management, Risk management, Quality management, Financial Issues and Cash Flow, HR issues and motivation theories, etc.

W ramach przedmiotu zostanie omówiona problematyka prowadzenia gospodarki komunalnej w podstawowych obszarach aktywności ludzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego zaopatrzania w wodę, gospodarkę ściekową oraz zaopatrzeniem w inne media. W zakres przedmiotu będzie wchodził przegląd aktualnego prawodawstwa dotyczącego aspektów gospodarki komunalnej oraz podmiotów odpowiedzialnych za jej realizację.

Kurs składa się z dwóch modułów :

  1. Moduł dedykowany poszerzeniu wiedzy specjalistycznej dotyczącej zagadnień związanych w wybraną specjalnością – Technologie Inżynierii Środowiska. Realizowane po przez zapraszanie na wykłady kluczowych Prelegentów dla tej specjalności
  2. Moduł dedykowany przygotowaniu do obrany pracy magisterskiej, na który skalda się  omówienie struktury i zawartości pracy w zależności od jej charakteru (przeglądowa, badawcza, projektowa), przygotowanie do egzaminów dyplomowych oraz przygotowanie i  konsultacja prezentacji dyplomowej.