Kurs z Inżynierii ruchu na kierunku Budownictwo (sem. 7), semestr zimowy 2021/2022.
Koordynator przedmiotu: dr inż. Wojciech Kustra

Kurs przeznaczony dla studentów 2. semestru studiów II stopnia na kierunku Transport.

Kurs przeznaczony dla studentów 2. semestru studiów II stopnia na kierunku Transport.

Modele systemu transportu. Rozłożenie potoków w sieciach transportowych. Otoczenie systemu transportowego. -Prognozowanie rozwoju systemów transportowych. Dynamika procesów transportowych. Definicje: sieć transportowa, proces transportowy. Grafowa reprezentacja sieci transportowej. -Modele procesu transportowego elementy modelu, struktura, potoki ruchu. -Modelowanie i zależności w strumieniu ruchu pojazdów. Podstawowe charakterystyki rozkładów zmiennych losowych wykorzystywane w opisie procesu ruchu drogowego. Makroskopowe, mezoskopowe i mikroskopowe modele ruchu  -Modele powstawania podróży. Modele rozkładu przestrzennego. Modele podziału zadań przewozowych. Modele rozkładu ruchu w sieci transportowej. Pakiety programów do modelowania ruchu w ujęciu makro, mezo i mikroskopowym.

Metody i środki organizacji ruchu

Organizacja tras z pierwszeństwem przejazdu i systemu dróg jednokierunkowych

Zarządzanie prędkością

Zarządzanie parkowaniem i priorytety dla transportu zbiorowego

Organizacja ruchu pieszego i rowerowego

Oznakowanie pionowe i poziome dróg

Urządzenia brd

Dostępność transportowa i organizacja parkowania. Opłaty za wjazd do obszarów centralnych.

Priorytety dla transportu zbiorowego i wybranych grup pojazdów.

Podstawy  Inteligentnych Systemów Transportu obszary miejskie

Podstawy Inteligentnych Systemów Transportu obszary zamiejskie

Problemy projektowania sygnalizacji świetlnej

Obszarowe systemy sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej (systemy centralne, zdecentralizowane). Zastępcze miary brd. Systemy Sterowania Ruchem Miejskim. Systemy sterowania ruchem na autostradach i drogach ekspresowych (dozowanie ruchu na wjazdach, zarządzanie prędkością, ostrzeżenia, komunikaty, tablice zmiennej treści). Współpraca systemów miejskich i zamiejskich. Optymalizacja parametrów sterowania. Sterowanie ruchem w warunkach powstawania incydentów oraz podczas imprez masowych. Priorytety w sterowaniu ruchem. Sterowanie dostępnością. Centra Zarządzania
Ruchem.

Kurs przeznaczony dla studentów V semestru WILiŚ- Transport.