Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zasobów wód podziemnych: klasyfikacja zasobów, metody obliczeń, zagrożenia ilościowe i jakościowe, ochrona wód podziemnych. Omówienie zasobów wód podziemnych w Polsce - główne użytkowe piętra wodonośne, zbiorniki i zasoby wód geotermalnych, wody butelkowane - mineralne, źródlane i lecznicze. Ujęcia wód podziemnych, rodzaje ujęć, strefy ochronne,
projektowanie. Studenci wykonują projekt małego ujęcia wód podziemnych, korzystają z geologicznych baz danych. Zapoznanie studentów z pracą ujęć wód podziemnych poprzez wizyty na ujęciach okolic Gdańska.

Background of the circular economy
What is the circular economy? (Definition)
How is the circular economy different from a linear economy?
How do materials circulate in the circular economy?
The circular economy and sustainable development
How to measure circularity?
Link between the circular economy and life cycle assessment (LCA)
What are the benefits of the circular economy?
The circular economy policies and governance
Wastewater treatment plants as elements of the circular economy

Kurs: Wentylacja i Klimatyzacja

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Kierunek: Inżynieria Środowiska

Rodzaj studiów: stacjonarne, rok: 4., semestr: VIII.

Kurs obejmuje szeroko pojętą tematykę projektowania i wykonastwa systemów i instalacji wentylacji tzw. bytowej  i klimatyzacji w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej.