Definition and principles of the circular economy (CE). The transition from a linear model to a circular model. Business models for the CE. Circular design and innovation. CE assessment carbon footprint, life cycle assessment. Case studies of the cities implementing the CE concept. CE policy and legislation (EU and Poland). Wastewater treatment plants as an element of the CE. Energy and nutrient recovery technologies in wastewater treatment plants.

Tematyka wykładów:

  1. Podstawowe modele funkcjonalne, probabilistyczne i statystyczne stosowane w geodezji,
  2. Klasyczne metody opracowania obserwacji geodezyjnych,
  3. Wyrównanie swobodne przeprowadzone według zasad metody najmniejszych kwadratów,
  4. Wyrównanie sieci geodezyjnych z jednoczesnym wyznaczeniem błędów deterministycznych,
  5. Teoretyczne podstawy niestandardowych metod opracowania obserwacji geodezyjnych M-estymacja, metoda Baardy.
  6. Wyrównania wieloetapowe sieci geodezyjnych.

Ćwiczenia:

Wyrównanie obserwacji metodą najmniejszych kwadratów. Przykład swobodnego wyrównania sieci geodezyjnych. Wyznaczanie błędów deterministycznych przy wyrównaniu obserwacji metodą najmniejszych kwadratów. Detekcja i lokalizacja obserwacji odstających w materiale obserwacyjnych z zastosowaniem podejścia Baardy. Odporne wyrównanie sieci geodezyjnej.

Celem przedmiotu jest przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej mikroorganizmów i ich roli w środowisku oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej procesów samooczyszczania w tym potencjału ich zastosowania do konkretnych problemów inżynierskich, np. zapewnienie bezpieczeństwa wody pitnej i oczyszczanie ścieków

Kurs dla studentów 8 semestru studiów niestacjonarnych z technik realizacji badań nieniszczących realizowanych w ramach kontroli odbiorowej budowlanych konstrukcji metalowych. 

Kurs do przedmiotu "Matematyczne metody opracowania obserwacji geodezyjnych B (2023/2024 - lato)" dla studentów kierunku geodezja i kartografia, II stopień, semestr III, 2023/2024 - lato

Kurs do przedmiotu "Systemy nawigacji kosmicznej i satelitarnej" realizowanego na kierunku geodezja i kartografia (WILiŚ), studia I stopnia, semestr VI (2023/2024 - lato).