Fizykochemia ciał stałych dla studentów studiów magisterskich kierunku Chemia budowlana. 

Zasady zrównoważonego rozwoju. Działalność gospodarcza a środowisko. Gaz cieplarniane. Kryteria podziału produktów ubocznych. Odpady przemysłowe. Zasady zagospodarowania surowców wtórnych. Podstawowe źródła produktów ubocznych, które mogą być wykorzystane w przemyśle materiałów budowlanych. Czynniki determinujące przydatność produktów ubocznych w określonej technologii. Charakterystyka produktów ubocznych powstających w energetyce, górnictwie, hutnictwie, przemyśle chemicznym i innych dziedzinach gospodarki. Podstawowe kierunki zagospodarowania popiołów lotnych w procesach wytwarzania ceramicznych materiałów budowlanych, właściwości i wykorzystanie żużla pomiedziowego.

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z metodami umożliwiającymi badania materiałów, przedstawienie możliwości i ograniczenia danych technik badawczych.  Przedstawienie w jaki sposób należy dokonywać interpretacji danych pomiarowych. Zajęcia mają na celu nauczenie obsługi mikroskopu elektronowego SEM, mikroskopu sił atomowych, spektroskopu Ramana, spektroskopu fotoelektronów oraz jak wykonać pomiary elektrochemiczne.

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z chemią i technologią polimerów, badaniami właściwości polimerów, zastosowaniem polimerów jako materiałów konstrukcyjnych w budownictwie, recyklingiem odpadów polimerowych z budownictwa.

Prowadzący: dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc

                   dr inż. Maciej Sienkiewicz