Kursy Wydziału Chemicznego

 

Student powinien prawidłowo dobierać narzędzia programistyczne i statystyczne w celu dokonania analizy uzyskanych wyników pomiarów. Celem przedmiotu jest równiez nabycie przez studenta umiejętności łączenia komputera on-line z aparaturą kontrolno - pomiarową oraz gromadzenia danych.

Microbiology interactive lectures are dedicated to those who are interested in the role of microorganisms on our planet and their interaction with other living organisms and inorganic elements as well as more complex chemical compounds.

Seminarium dyplomowe TPKiMF

The online repository will be used to teach students by presenting them lectures about variable aspects of microscopy techniques used in environmental monitoring. 

Kierunek: Technologia Chemiczna

Studia I Stopnia - Semestr IV

Tematyka kursu porusza podstawową terminologię angielska z zakresu chemii i technologii chemicznej (zagadnienia związane z wybraną aparaturą laboratoryjną i technologiczną, budową związków chemicznych, procesami technologicznymi i innymi zagadnieniami z zakresu danej specjalizacji). Kurs na studentów kierunku: Technologia Chemiczna, semestr VI, grupa zajęciowa TPKiMF (sem 2020/2021).

Stopień I

Semestr V

Kierunek - Technologie Ochrony Środowiska, semestr III. Na kursie przedstawiane będą definicje podstawowych pojęć, wzory z termodynamiki, kinetyki i równowag fazowych. Przygotowane będą zadania i pytania na różnym stopniu trudności.

Inżynieria polimerów 2 - semestr 2 mgr

Trwałość wyrobów z tworzyw sztucznych - analiza zawodności

Reologia i zużycie

Materiały polimerowe o specjalnych właściwościach

Nowe technologie materiałowe - semestr 3 mgr

Materiały wytwarzane przez reaktywne wytłaczanie

Otrzymywanie samonaprawialnych Materiałów polimerowych 

Technologia materiałów polimerowych z paamięcią kształtu

Kurs dla międzywydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa, semestr 5, przedmiot Inżynieria polimerów

Cel: poznanie zależności pomiędzy strukturą a właściwościami materiałów polimerowych