Kursy Wydziału Chemicznego

  1. Wprowadzenie do programowania w Pythonie (zmienne, instrukcje sterujące, funkcje, reprezentacje macierzy i operacje na nich)
  2. Podejście numeryczne do rozwiązywania równań różniczkowych i modelowania procesów Markova; proste modele opisujące: kinetykę bistabilnych reakcji wielosubstratowych, termodynamikę dimeryzacji, kooperatywność na poziomie molekularnym
  3. Zagadnienie własne: podstawy analizy głównych składowych i teorii Huckla, kwantowochemiczne podstawy pojęcia aromatyczności, podstawy teorii przejść elektronowych, wpływ heteroatomów na energie orbitalne
  4. Zagadnienie własne: analiza modów normalnych w kontekście spektroskopii IR, podejście numeryczne do przewidywania widm w podczerwieni
  5. Elementy analizy wektorowej w numerycznym podejściu do problemów optymalizacyjnych (minimalizacja funkcji wielu zmiennych), optymalizacja struktury klastrów atomowych, 
  6. Wybrane zagadnienia w analizie Fourierowskiej, zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera do analizy sygnałów czasowych na przykładzie danych FID ze spektroskopii NMR, transformata Fouriera obrazów graficznych

Kurs przeznaczony jest dla studentów:

kierunek Biotechnologia

specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (WCh) 

realizujących zajęcia w 6 semestrze, studiów I stopnia.

Kurs obejmuje  wykłady oraz zajęcia laboratoryjne

Za kurs odpowiada dr inż. hab. Dorota Martysiak-Żurowska, prof. PG.

Czołem!

Naukowe Koło Chemików SPG wita na stronie kursu obsługi programu LaTeX, który (uwierzcie nam na słowo) jest wspaniałym narzędziem do formatowania i tworzenia dokumentów. 

The online repository will be used to teach students by presenting them lectures about variable aspects of microscopy techniques used in environmental monitoring. 

Kierunek studiów: Technologia Chemiczna

Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych

Poziom kształcenia: studia I stopnia inżynierskie, semestr 6

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi, mechanicznymi, przetwórczymi i użytkowymi polimerów oraz metodami ich wyznaczania.

Prowadzący:

dr inż. Maciej Sienkiewicz
dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (studia II stopnia, semestr 1)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Maciej Sienkiewicz

Prowadzący: dr inż. Maciej Sienkiewicz

                     dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka                   

 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi grupami polimerowych substancji powłokotwórczych, sposobami ich wytwarzania oraz ich właściwościami. W ramach kursu zaprezentowane zostaną procesy aplikacji i schnięcia polimerowych wyrobów lakierowych. Omówione zostaną rodzaje i rola dodatków stosowanych w produkcji polimerowych wyrobów lakierowych, a także charakterystyka podstawowych metod badań ciekłych wyrobów lakierowych oraz powłok polimerowych.

W ramach niniejszego kursu organizowane będą kolejne etapy konkursu Wygraj Indeks na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. 

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia realizujących zajęcia w semestrze 7 w roku akademickim 2023/2024. 

 W ramach tego kursu będzie realizowany przedmiot Analiza żywności.

Za kurs odpowiada dr hab. inż.Hanna Staroszczyk, prof. uczelni.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia realizujących zajęcia w semestrze 7 w roku akademickim 2023/2024. 

 W ramach tego kursu będzie realizowany przedmiot Chemia żywności.

Za kurs odpowiada dr hab. inż.Hanna Staroszczyk, prof. uczelni.

 

 

 

 

 

 

W trakcie kursu student zdobywa lub systematyzuje podstawy wiedzy z dziedziny chemii. Poznaje podstawowe pojęcia i definicje: podstawowe prawa chemiczne, uczy się nazewnictwa związków chemicznych, uczy się pisania i bilansowania równania chemicznych. Przedstawiona zostaje budowa atomu, cząsteczek, charakter wiązań chemicznych i oddziaływań międzycząsteczkowych i ich wpływ na strukturę materii: gazów, cieczy i ciał stałych. W ramach kursu omówione będą również właściwości roztworów, podstawy kinetyki i termodynamiki. Na przykładzie wodoru, tlenu i wody oraz wybranych klas związków organicznych omawiane są wybrane aspekty chemii opisowej. 

Niniejszy kurs zawiera materiały z przedmiotu Nanotechnologia dla kierunków:

  • Technologia Chemiczna (I sem., II st.)
  • Inżynieria Biomedyczna (I sem., II st.)
  • Chemia (I sem., II st.)

W ramach niniejszego kursu realizowane będą zajęcia z przedmiotu Chemia teoretyczna dla kierunku Chemia (IV sem., I st.).