Kursy Wydziału Chemicznego

Kolejny wykład z genetyki człowieka.

Description of the subject in accordance with the subject card PG_00037594

Seminarium z przedmiotu Biochemia dla kierunku Biotechnologia (I stopień, semestr VI).

Seminarium ma na celu pogłębienie wiedzy studenta w zakresie współczesnej biochemii, ze szczególnym uwzględnieniem działów biochemii fizycznej, genetycznej, metabolicznej i biologii molekularnej.

Kolejny wykład z genetyki człowieka

Celem wykładu będzie poszerzenie wiedzy o zastosowaniu inżynierii genetycznej w badaniach naukowych i w przemyśle. W szczególności omówione zostaną inżynieria genetyczna linii komórkowych ssaków i zastosowania do produkcji białek farmaceutycznych, inżynieria genetyczna zwierząt i jej zastosowania do produkcji przeciwciał terapeutycznych ludzkich i humanizowanych oraz metody edytowania genomów.

Kurs zawiera materiały do wykładu oraz seminariów z przedmiotu Technologia chemiczna a zrównoważony rozwój dla studentów 6 semestru studiów I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna.

 

Kurs zawiera materiały do laboratorium z Metod Badań Strukturalnych dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru II (semestr letni) i składa się ze zbioru widm NMR, IR, MS i widm złożonych do samodzielnego rozwiązywania 

 

 

Inżynieria genetyczna

 

Celem wykładu będzie poszerzenie wiedzy o zastosowaniu inżynierii genetycznej w badaniach naukowych i w przemyśle. W szczególności omówione zostaną inżynieria genetyczna linii komórkowych ssaków i zastosowania do produkcji białek farmaceutycznych, inżynieria genetyczna zwierząt i jej zastosowania do produkcji przeciwciał terapeutycznych ludzkich i humanizowanych oraz metody edytowania genomów.

Program ramowy

1.Klonowanie molekularne – wektory, inserty oraz sposoby ich łączenia.
2.Inżynieria genetyczna komórek ssaków w hodowlach tkankowych.
3.Indukowane pluripotentne komórki macierzyste.
4.Przeciwciała humanizowane i przeciwciała ludzkie wytwarzane w organizmach zwierząt.
5.Inżynieria genetyczna zwierząt – technika modyfikacji genetycznych zwierząt. Zwierzęta nokautowe i transgeniczne w nauce.
6.Wprowadzanie zmian genetycznych w wybranych tkankach. Tkankowo specyficzna ekspresja genów. Metoda Cre-lox.
7.Edytowanie genomów. Metoda CrispR i inne.
8.Terapia genowa – metody i problemy.
9.Inżynieria genetyczna roślin – techniki modyfikacji genetycznej roślin.

Kierunek studiów: Technologia Chemiczna

Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych

Poziom kształcenia: studia I stopnia inżynierskie, semestr 6

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi, mechanicznymi, przetwórczymi i użytkowymi polimerów oraz metodami ich wyznaczania.

Prowadzący:

dr inż. Maciej Sienkiewicz
prof. dr hab. inż. Helena Janik
dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka
dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc

Student(ka) przygotowuje i wygłasza dwa referaty z tematyki zaproponowanej przez prowadzącego lub z własnej tematyki (po zatwierdzeniu przez prowadzącego). Czas trwania prezentacji 20 lub 30 minut  (zadeklarowany na początku semestru).

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalność Technologia, biotechnologia i analiza żywności, realizujących zajęcia w I semestrze, studiów II stopnia. Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą o wpływie interakcji składników pokarmowych na właściwości i jakość produktów żywnościowych oraz roli tych składników w żywieniu człowieka, a także o skażeniach i bezpieczeństwie żywności. 

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna, Biotechnologia I st. 4 sem.

Przedmiot: Chemia Nieorganiczna.

Rodzaj zajęć: Ćwiczenia.

Kierunek: Biotechnologia.

Semestr: II.

Rok akademicki: 2019/2020.

Prowadzący przedmiot: dr inż. Mateusz Daśko.

Kurs zawiera materiały do wykładu i ćwiczeń z chemii organicznej dla studentów kierunku Chemia Budowlana (studia I stopni a) semestru II (semestr letni) 

The online repository will be used to teach students by presenting them lectures about variable aspects of microscopy techniques used in environmental monitoring. 

The main aim for this subject is to introduce students to a variable aspects of waste managment and disposal, including politics of waste managment, types of waste, their collection, segregation and ways of its proper utilisation. Distance learning will be used mostly to teach students variable issuees connected with critical raw materials usage and disposal, properties of waste etc.