Kursy Wydziału Chemicznego

Cykl wykładów dla przedmiotu "Technologia kosmetyków"

nazwa przedmiotu: Filozofia
- tryb studiów  - stacjonarne
- stopień studiów - I stopnia - inżynierskie
- kierunek studiów: Technologia chemiczna (WCh)

nazwa przedmiotu: Filozofia
- tryb studiów  - stacjonarne
- stopień studiów - I stopnia - inżynierskie
- kierunek studiów: Biotechnologia(WCh)

Kurs dla międzywydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa, semestr 5, przedmiot Inżynieria polimerów

Cel: poznanie zależności pomiędzy strukturą a właściwościami materiałów polimerowych

Kurs dotyczy zagadnień inżynierii materiałowej, elektrochemii, fizykochemii nanotechnologii materiałów stosowanych w budowaniu urządzeń elektrochemicznych do magazynowania i konwersji energii w urządzeniach. Prowadzony jest w języku angielskim.

Wykład przeznaczony dla studentów kierunku IBM II st.

 Prowadzący prof. dr hab.inż. Anna Lisowska-OLeksiak

Wykład z przedmiotu Przewodzące Materiały Organiczne przeznaczony dla studentów kierunku IBM I stopnia, sem. VII.

 

Analiza instrumentalna i opracowanie wyników (Technologia Chemiczna i Chemia Budowlana) - wykład

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia - Semestr II)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Rok Akademicki: 2021/2022

WYKŁAD: prof. dr hab. inż. Janusz Datta - E-MAIL: janusz.datta@pg.edu.pl

LABORATORIUM: dr inż. Marcin Włoch - E-MAIL: marcin.wloch@pg.edu.pl

Seria wykładów prowadzona przez chętnych wykładowców z Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii na temat bieżących spraw naukowych z dziedziny Biotechnologii. Wykłady obejmują bieżący zakres zagadnień związanych z nomenklaturą oraz zastosowaniem najnowszych osiągnięć zarówno symulacji obliczeniowych proces biotechnologicznych jak udanych działań na polu eksperymentalnym. Aspekty bioetyczne oraz przepisy legislacyjne również w niewielkim stopniu obejmują zakres wykładów. Z aspektów technicznych warto podkreślić możliwość zapoznania się słuchaczy ze zmianą skali procesów biotechnologicznych podyktowaną względami ekonomicznymi oraz wdrożeniowymi. Jak sam nazwa przedmiotu wskazuje, wykłady dotyczą głównie mikroorganizmów przydatnych w procesach ogólnie ujmując technologicznych z różnych gałęzi przemysłu, począwszy od chemicznego, farmaceutycznego czy żywnościowego. Ponadto zagadnienia zastosowania Biotechnologii w ochronie środowiska oraz w aplikacjach medycznych zarówno pod kątem naukowo-rozwojowym jak i aplikacyjnym są także uwzględnione.

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I Stopnia - Semestr I

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Rok akademicki: 2021/2022

WYKŁAD: prof. dr hab. inż. Janusz Datta

SEMINARIUM: dr inż. Ewa Głowińska

 

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V)

Rok Akademicki: 2021/2022

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Ewa Głowińska (Chemia C, p. 204)

Nazwa przedmiotu:

Diagnostyka Molekularna w Medycynie i Przemysle Spożywczym

Kierunek studiów:

Biotechnologia

Wydział:

Chemiczny

Poziom kształcenia:

Studia II Stopnia

Forma studiów:

Studia stacjonarne

Rok studiów:

II

Semestr studiów:

II

Start semestru:

październik 2021

Rok akademicki realizacji przedmiotu:

2021/2022

Forma zajęć:

blended learning

Wykład - zdalny; Laboratoria - stacjonarnie

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni

Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii PG (WCH B, pokój 218; e-mail: beata.krawczyk@pg.edu.pl)

Prowadzący: dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni - wykład

Prowadzący: dr hab. inż. Anna Stanisławska-Sachadyn, prof. uczelni - laboratoria (e-mail: anna.stanislawska-sachadyn@pg.edu.pl); WCHC, pokój 101

Prowadzący: dr hab. inz. Roman Kotłowski, prof. uczelni - laboratoria (e-mail: roman.kotlowdski@pg.edu.pl); WCH B, pokój 218;

 • Zajęcia z przedmiotu prowadzone będą w formie blended learning - wykłady w formie zdalnej jako e-nauczanie (15 godzin), laboratoria będą prowadzone metodą tradycyjną na uczelni (15 godzin).
 • Wykłady rozpoczynają się 04.10.2021 r. w formie wideokonferencji (Webinarium), co poniedziałek, w godzinach 1015-1200  do 29.11.2021.
 • Laboratoria będą odbywały się metodą tradycyjną w grupach według ustalonego planu zajęć w sali 17, WCh C.  Dodatkowe informację (ogłoszenia, materiały uzupełniające) oraz Ouiz na platformie e- nauczanie.

Zasady zaliczenia e-kursu:

 • Wykłady w formie zdalnej są obowiązkowe dla studenta, możliwa jest jedna nieobecność na wykładzie. Obecności będą zapisywane przez prowadzącego.
 • Wykład kończy się quizem - warunkiem zaliczenia jest 60% poprawnych odpowiedzi. 
 • e-kurs stanowi 50% składowej oceny końcowej z przedmiotu
 • zaliczenie laboratoriów - sprawozdania, quiz; próg zaliczenia laboratorium 60%, laboratorium stanowi  50% składowej oceny końcowej z przedmiotu

Elementy związane z komunikacją w ramach e-kursu:

 • Konsultacje: możliwość komunikowania się w ramach e-kursu w formie zdalnej po skontaktowaniu sie drogą e-mailową z prowadzącym zajęcia w celu ustalenia terminu
 • Dodatkowe informacje związane z wykładem będą przekazywane studentom w zakładce ogłoszenia oraz na forum e- nauczania
 • Dodatkowy kontakt z prowadzącym e-kurs - konsultacje - piątek godzina 12;  p. 218 CHB (stacjonarnie)
 • Konsultacje z laboratoriów do uzgodnienia z osobą prowadzącą laboratoria.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczone przedmioty: Mikrobiologia, Biologia molekularna.

Dodatkowo: Immunologia ogólna

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami molekularnymi, stosowanymi w diagnostyce medycznej i przemyśle spożywczym, wykorzystanie osiągnięć i narzędzi biologii molekularnej w diagnostyce, pokazanie nowości na rynku diagnostycznym.

 

Specjalność: Biotechnologia molekularna (WCh), II stopnia, stacjonarne

Prowadzący wykład: dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni - stacjonarnie na uczelni

Prowadzący laboratoria: mgr inż. Magdalena Fordon - zajęcia stacjonarne na PG, sala 17 WCH C.

Kontakt: (58) 347-23-83

Beata Krawczyk (wykłady): e-mail: beata.krawczyk@pg.edu.pl; WCH B; p.218;

Magdalena Fordon (laboratoria): magda.fordon@gmail.com; WCH B; p.218

Konsultacje: stacjonarnie w piątki o godzinie 12 - wykład; Konsultacje z laboratoriów - poniedziałek o godzinie 12. 

Opis kursu

Kurs dotyczy technik amplifikacji kwasów nukleinowych, zarówno tych związanych z amplifikacją matrycy, jak i tych stosowanych w amplifikacji sygnału czy sondy. Poza metodyką związaną z praktycznym stosowaniem różnych metod, omówione zostaną przykłady zastosowań różnych technik. 

Zasady zaliczenia przedmiotu:

WYKŁAD

 • wykład w postaci webinariów, obecność obowiązkowa (dozwolona 1 nieobecność na zajęciach)
 • zaliczenie wykładu w formie quizu
 • próg zaliczenia dla wykładu - 60%
 • wykład stanowi 50% składowej oceny końcowej

LABORATORIA

 • obecność na laboratoriach jest obowiązkowa
 • sprawozdania (forma do ustalenia z prowadzącym) oraz zadanie
 • próg zaliczenia dla laboratorium - 60%
 • laboratoria stanowią 50% składowej oceny końcowej przedmiotu

 

Szczegółowy program

Wykłady: Dodatnie strony testów opartych o kwasy nukleinowe (NAT). Metody amplifikacji targetu. Organizacja laboratorium amplifikacji kwasów nukleinowych Historia techniki PCR. Zasada działania (pracy) PCR, kinetyka reakcji, pierwsze kroki w nastawianiu PCR, analiza produktów amplifikacji. Podstawy PCR – reagenty i urządzenia do PCR (termocyklery): matryce do PCR (kwasy nukleinowe), odczynniki (dNTP, Mg2+), bufory do PCR –skład, startery oligonukleotydowe, polimerazy do PCR (właściwości). Przygotowanie matrycy do PCR i inhibitory. Optymalizacja PCR. Rozwiązywanie problemów, substancje wpływające na efektywność PCR: inhibicja i wzmacnianie. HOT-start PCR. Touchdown PCR. Strony dodatnie stosowania PCR i ograniczenia (problemy z kontaminacją, zwalczanie i zapobieganie, kontrole w reakcji PCR). Poprawa specyficzności reakcji PCR. Wewnętrzny (zagnieżdżony) PCR (nested PCR) podnosi czułość reakcji. Złożony PCR (multiplex PCR). Asymetryczny PCR w przygotowywaniu ssDNA do sekwencjonowania. Analiza ekspresji genów w wykorzystaniem RT-PCR, semi-ilościowy i ilościowy PCR. Kompetytywny PCR. Allelo-specyficzna amplifikacja (ASA). Szybka amplifikacja końców cDNA (RACE). Metoda T-RFLP do badania mikroorganizmów środowiskowych. Podstawy Real-time PCR. Genotypowanie z zastosowaniem RAPD (przypadkowe amplifikowanie polimorficznego DNA). Metody oparte o ligację adaptorów oligonukleotydowych i PCR (LM PCR). Technika LAMP. Zróżnicowana liczba tandemowych powtórzeń w badaniach tożsamości. Zastosowanie PCR w diagnostyce molekularnej Alternatywne techniki amplifikacji kwasów nukleinowych (NASBA, TMA, SDA, MDA, OLA). Zastosowanie polimerazy Phi29. Metody amplifikacji sygnału (bDNA, hybryd capture assay) i metody amplifikacji sondy.

Laboratoria: Strategia optymalizacji reakcji PCR: optymalizacja temperatury przyłączania starterów, stężenia DNA - badanie czułości reakcji, optymalizacja dNTP i Mg2+, składu buforu do PCR. Badanie substancji wpływających na PCR: inhibitory i wzmacniacze. Inhibicja pochodząca od odczynników podczas izolacji DNA (proteinaza, fenol, SDS, EDTA, materiał biologiczny-krew). Efekt inhibicji określonego stężenia SDS na aktywność polimerazy i znoszenie działania hamującego SDS przez Tween20. Ocena efektywności działania wzmacniaczy (podnoszenie wydajności PCR z użyciem odpowiedniego panelu wzmacniaczy) Multiplex PCR - wykrywanie dwóch różnych regionów genomu w jednej probówce - optymalizacja.

Wykład przeznaczony dla: Specjalność: Biotechnologia molekularna (WCh), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, Rok: 4, semestr: 7

Prowadzący:

dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni (Bud. CHB, p.218); współprowadzenie mgr inż. Bartosz Ostrowski

Przedmiot jest prowadzony w formie  stacjonarnej (s.27; CHA), laboratoria będą prowadzone metodą tradycyjną na PG (sala 17, WCH C).

kontakt z prowadzącym e-kurs: tel. 58 347-23-83; e-mail: beata.krawczyk@pg.edu.pl; konsultacje - piątek o godzinie 12, CHB (stacjonarnie), p.218;

Konsultacje w formie spotkania on-line  - po uprzednim uzgodnieniu drogą e-mailową z prowadzącym zajęcia

Elementy komunikacyjne: forum, ogłoszenia na stronie e-nauczania, na danym przedmiocie oraz w trakcie zajęć laboratoryjnych, stacjonarnych

Zasady zaliczenia zajęć: próg zaliczenia dla przedmioty 60%;

Części składowe przedmiotu: 

50% - wykład - próg zaliczenia 60% - w formie quizu na koniec wykładów; obecność na wykładach obowiązkowa (dozwolone 2 nieobecności)

50% - laboratoria - próg zaliczenia 60% - sprawozdania za 10 pkt każde (dozwolona 1 nieobecność)

 • na e-kursie będą publikowane kolejne moduły tematyczne zawierające:
  • wiedzę teoretyczną (prezentacje wykładów w formie PDF)
  • odnośniki do materiałów pomocniczych odpowiadających wykładom i ćwiczeniom laboratoryjnym
  • zadania do wykonania dla studentów - sprawozdania z określonym terminem oddania
 • Studenci mają obowiązek regularnie zapoznawać się z materiałami dydaktycznymi oraz wykonać zamieszczone zadania oraz wziąć udział w webinariach.
 • W połowie realizacji e-kursu oraz na jego zakończenie zostanie zamieszczona ankieta ewaluacyjna, którą należy wypełnić.

Tematyka wykładów:

Taksonomia i klasyfikacja mikroorganizmów

 • Nomenklatura bakterii
 • Klasyfikacja sztuczna i naturalna   

Diagnostyka mikrobiologiczna oparta o cechy fenotypowe.

 • Problemy wynikające ze stosowania metod fenotypowych w diagnostyce.
 • Czy wszystkie drobnoustroje możemy hodować? 
 • Biofilmy jako zorganizowane społeczności bakterii.

Współczesna systematyka bakterii.

 • Pojęcie gatunku bakteryjnego
 • Metody badawcze – taksonomia molekularna  

Ewolucja genomu bakteryjnego

 • Z czego wynika zmienność ewolucyjna genomów?
 • Rekombinacja genetyczna u podstaw ewolucji  

Charakterystyka archeonów

 • Przystosowanie archeonów do ekstremalnych warunków życia

Wzajemne stosunki między bakteriami, między bakteriami i bezkręgowcami, bakteriami i roślinami oraz między bakteriami i zwierzętami;

Patogeneza

 • Mechanizmy ograniczające rozwój zakażenia;
 • Rola toksyn w patogenezie.
 • Budowa i mechanizm działania egzotoksyn i endotoksyn.

Komensalna mikrobiota człowieka.

Patogeny układu pokarmowego, wydalniczego i oddechowego

Laboratorium: Pozyskiwanie czystych kultur bakteryjnych z hodowli mieszanych. Kolumna Winogradskiego; Bakteriologiczne badanie wody środowiskowej. Identyfikacja nieznanej bakterii - studia morfologiczne i charakterystyka fizjologiczna (testy utleniania i fermentacji, reakcje hydrolityczne, testy biochemiczna) Gram ujemne patogeny jelitowe - API 20E, testy tubowe); Paciorkowce - charakterystyka biochemiczna; Gronkowce - izolacja i identyfikacja.

Kierunek - Chemia, semestr 5. Zadania, testy sprawdzające wiedzę, teoria dotycząca kinetyki reakcji chemicznych jak i zjawisk fizycznych towarzyszącym procesom katalitycznym.