Kursy Wydziału Chemicznego

Kurs e-Nauczania dla studentów kierunku Biotechnologia Leków, II stopień, semestr 1. Kurs zawiera wykłady w postaci plików .pdf oraz .pptx. Materiały pojawiają się w regularnych odstępach czasu, o czym Studenci będą informowani drogą mailową.

The course will consist of lectures followed by discussions. Based on the gained knowledge the Students will be asked to prepare in teams a short essay how to economically produce a selected polyolefin and how to introduce the new product into the market.   

Seria wykładów prowadzona przez chętnych wykładowców z Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii na temat bieżących spraw naukowych z dziedziny Biotechnologii. Wykłady obejmują bieżący zakres zagadnień związanych z nomenklaturą oraz zastosowaniem najnowszych osiągnięć zarówno symulacji obliczeniowych proces biotechnologicznych jak udanych działań na polu eksperymentalnym. Aspekty bioetyczne oraz przepisy legislacyjne również w niewielkim stopniu obejmują zakres wykładów. Z aspektów technicznych warto podkreślić możliwość zapoznania się słuchaczy ze zmianą skali procesów biotechnologicznych podyktowaną względami ekonomicznymi oraz wdrożeniowymi. Jak sam nazwa przedmiotu wskazuje, wykłady dotyczą głównie mikroorganizmów przydatnych w procesach ogólnie ujmując technologicznych z różnych gałęzi przemysłu, począwszy od chemicznego, farmaceutycznego czy żywnościowego. Ponadto zagadnienia zastosowania Biotechnologii w ochronie środowiska oraz w aplikacjach medycznych zarówno pod kątem naukowo-rozwojowym jak i aplikacyjnym są także uwzględnione.

Analiza cyklu życia wyrobów budowlanych - ChB IV i VI semestr

Tematyka kursu porusza podstawową terminologię angielska z zakresu chemii i technologii chemicznej (zagadnienia związane z wybraną aparaturą laboratoryjną i technologiczną, budową związków chemicznych, procesami technologicznymi i innymi zagadnieniami z zakresu danej specjalizacji). Kurs na studentów kierunku: Technologia Chemiczna, semestr VI, grupa zajęciowa 2 (sem 2019/2020).

Description of the subject in accordance with the subject card PG_00037594

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Rok akademicki: 2020/2021

WYKŁAD: prof. dr hab. inż. Janusz Datta

SEMINARIUM: dr inż. Ewa Głowińska

 

CEL: Student identyfikuje i klasyfikuje patogeny oraz grzyby toksynotwórcze w żywności i ocenia ich szkodliwość. Przedstawia podstawowe systemy diagnostyczne, stosowane do wykrywania zafałszowań w żywności. Wyjaśnia zasady działania techniki PCR.

Proces analityczny, instrumentalne metody analityczne (metody pierwotne i absolutne, metody pośrednie); podstawy teoretyczne i opis wybranych instrumentalnych technik analitycznych (techniki spektroskopowe; techniki chromatograficzne i pokrewne, techniki łączone).

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z budową, otrzymywaniem i reaktywnością związków organicznych, w tym: alkanów, cykloalkanów, alkenów, alkinów, dienów, związków aromatycznych, alkoholi i eterów.

Prezentuje mechanizmy reakcji substytucji wolnorodnikowej, addycji elektrofilowej, substytucji nukleofilowej i eliminacji oraz substytucji elektrofilowej.

Kierunek - Technologie Ochrony Środowiska, semestr III. Na kursie przedstawiane będą definicje podstawowych pojęć, wzory z termodynamiki, kinetyki i równowag fazowych. Przygotowane będą zadania i pytania na różnym stopniu trudności.

W niniejszym kursie będą zamieszczane materiały do nauki w ramach przedmiotu Chemia teoretyczna dla kierunku Chemia (IV sem., I st., WCh).

Kurs zawiera materiały do wykładu i ćwiczeń z chemii organicznej dla studentów kierunku Chemia Budowlana (studia I stopni a) semestru II (semestr letni) 

uzupełniony o omówienie zasad pracy w laboratorium Preparatyki Organicznej, opis sprzętu i jego działania a także podstawowych zestawów i technik stosowanych do prowadzenia syntez, oczyszczania i izolacji substancji organicznych