Program wykładów:

Program wykładów

 

1.  Przedmiot i zakres biotechnologii. Biotechnologia a inżynieria biomedyczna

2.  Społeczny odbiór biotechnologii

3.  Komórki wykorzystywane w biotechnologii

4.  Podstawowe techniki inżynierii genetycznej

5.  Wytwarzanie białek rekombinowanych

6.  Metody poszukiwania i otrzymywanie biofarmaceutyków małocząsteczkowych

7.  Wytwarzanie przeciwciał i ich zastosowania w medycynie

8.  Terapia genowa i antysensowa

9.  Technologie otrzymywania szczepionek

10.Hodowle tkankowe komórek ssaków i inżynieria tkankowa

11.Komórki macierzyste i ich wykorzystanie w biotechnologii medycznej
12.Podstawy nanobiotechnologii

Materiały do laboratorium z chemii

Cykl wykładów dla przedmiotu "KOSMETOLOGIA W ZASTOSOWANIACH BIOMEDYCZNYCH"

Laboratorium dla V semestru kierunku Inżynieria Biomedyczna, specjalność Chemia w medycynie