Process engineering and chemical equipment - laboratory

Exerise 1. The ability to accumulate metal cations by edible mushrooms, comparison with edible plants

Exercise 2. Measurement of activity of glutathione S-transferases - the detoxifying enzymes present in the cytosol of eukaryotic cells

Exercise 3. Cell membranes permeability

Exercise 4. Detection of mutagenic substances using Ames test

Exercise 5. Gluten content in food products part 1.

Exercise 6. Gluten content in food products part 2.

Exercise 7. DNA degradation induced by environmental genotoxic factors - example of UV radiation.

This course will provide instructions, video and other materials neccessary to understand topics covered by laboratory session. 

Description of the subject in accordance with the subject card PG_00037594

Description of the subject in accordance with the subject card PG_00037594

W części "hydrology" studenci zapoznają się znastepującą tematyką: formowanie się opadu, pomiar opadu, spływ powierzchniowy, nadwyżka opadu, hydrogram jednostkowy, transformacja fali wezbraniowej, przepływ w kanale otwartym, podstawowe informacje o budowlach hydrotechnicznych.

W częśi "geology" studenci zapoznają się z procesami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zwłaszcza prowadzącymi do rozpoznawania skał i minerałów. Uczą się metod rozpoznawania i sposobu opisu skał i minerałów. Zapoznają się z warunkami występowania wód podziemnych, uczą się interpretacji danych geologicznych i hydrogeologicznych.

In the "hydrology" part students get acquinted with the following issues: precipitation forming, rainfall measurements, surface runoff, rainfall excess, unit hydrograph, flood wave transformation, open channel flow; basic knowledge about hydraulic structures.

In the "geology" part students get acquinted with inner and external geological processess, especially rocks and minerals forming processess. Students learn about conditins of groundwater occurrence and how to interpret geological and hydrogeological data.

Aim of the course is to give a general knowledge of the chemistry of the elements and the inorganic compounds, puting the attention on the relationships between structure, properties and reactivity.

Celem przedmiotu jest przedstawienie różnych aspektów i informacji dotyczących odpadów, takich jak
polityka gospodarki odpadami, rodzaje odpadów, ich zbiórka, segregacja i metody utylizacji.