Wykład przybliżający studentom problemy Genetyki ogólnej, prowadzony w języku angielskim.

Kurs z Chemii Analitycznej dla Biotechnologii (sem. 4).

Ćwiczenia z przedmiotu Chemia Organiczna dla kierunku Biotechnologia sem. IV.

Omówienie treści prezentowanych na wykładzie. Struktura, otrzymywanie i reaktywność poszczególnych klas związków organicznych.

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wykorzystaniem mikroorganizmów, komórek zwierzęcych, roślinnych, ludzkich linii komórkowych oraz enzymów przez nie produkowanych do produkcji dóbr konsumpcyjnych.

W związku z powyższym, student poznaje:

-podstawową wiedzę na temat definicji i projektowania procesu biotechnologicznego

- metody pozyskiwania ze środowiska mikroorganizmów o wybranych właściwościach pod kątem ich przydatności w istniejącym lub projektowanym procesie biotechnologicznym,

- kryteria selekcji mikroorganizmów dla przemysłu inne niż przydatność np. kryteria bezpieczeństwa sanitarnego

- metody udoskonalania cech produkcyjnych i adaptacyjnych mikroorganizmów wykorzystywanych w przemyśle (podstawy)

- typy hodowli mikroorganizmów/lini komórkowych wykorzystywanych w biotechnologicznej produkcji dóbr konsumpcyjnych

- metody sterowania procesem biotechnologicznym poprzez sterowanie metabolizmem komórek w sposób stały lub przejściowy (przykłady)

- metody wyodrębniania dóbr konsumpcyjnych z hodowli komórek/cieczy hodowlanej po zakończeniu procesu/lub w trakcie procesu biotechnologicznego (przykłady)

- zasady bezpieczeństwa pracy z mikroorganizmami w przemyśle (informacje podstawowe)