Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia kierunku Biotechnologia realizujących zajęcia w semestrze 6 w roku akademickim 2021/2022.

Kurs obejmuje zarówno wykłady, seminarium i zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Biotechnologia ogólna.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Celem wykładu będzie zapoznanie Studentów z najważniejszymi odkryciami, prawami i terminami genetyki. Wykład będzie obejmował kluczowe zagadnienia genetyki: zasady dziedziczenia cech i chorób, mechanizmy regulacji ekspresji genów i mechanizmy zmienności genetycznej. Wykład będzie kładł duży nacisk  na wyjaśnienie, szczególnie istotnego dla biotechnologów, molekularnego podłoża dziedziczności, zmienności genetycznej i regulacji ekspresji genów. Przedstawiając uniwersalne fundamenty genetyki, wykład będzie podawał też przykłady pokazujące różnorodność sposobów dziedziczenia cech, wariantów genetycznych  i mechanizmów regulacji ekspresji genów.

MASZYNOZNAWSTWO I GRAFIKA INŻYNIERSKA inżynierskie, (sem. 2)

Nomenklatura, otrzymywanie, reaktywność podstawowych klas związków organicznych. Zajęcia odbywają się w poniedziałek w godzinach 13:15 - 15:00.

Program wykładów:

1.  Przedmiot i zakres biotechnologii. Biotechnologia a inżynieria biomedyczna

2.  Społeczny odbiór biotechnologii

3.  Komórki wykorzystywane w biotechnologii

4.  Podstawowe techniki inżynierii genetycznej

5.  Wytwarzanie białek rekombinowanych

6.  Metody poszukiwania i otrzymywanie biofarmaceutyków małocząsteczkowych

7.  Wytwarzanie przeciwciał i ich zastosowania w medycynie

8.  Terapia genowa i antysensowa

9.  Technologie otrzymywania szczepionek

10.Hodowle tkankowe komórek ssaków i inżynieria tkankowa

11.Komórki macierzyste i ich wykorzystanie w biotechnologii medycznej
12.Podstawy nanobiotechnologii

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, I stopień, semestr VII realizujących przedmiot Analiza żywności w roku akademickim 2021/2022.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia I stopień, semestr VII, realizujących przedmiot Chemia żywności.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia kierunku Biotechnologia realizujących zajęcia w semestrze 6 w roku akademickim 2020/2021.

W ramach tego kursu będzie realizowany przedmiot Biotechnologia ogólna, zarówno wykłady, seminarium i laboratorium, oraz będą w nim zamieszczane materiały do nauki tego przedmiotu.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wykorzystaniem mikroorganizmów, komórek zwierzęcych, roślinnych, ludzkich linii komórkowych oraz enzymów przez nie produkowanych do produkcji dóbr konsumpcyjnych.

W związku z powyższym, student poznaje:

-podstawową wiedzę na temat definicji i projektowania procesu biotechnologicznego

- metody pozyskiwania ze środowiska mikroorganizmów o wybranych właściwościach pod kątem ich przydatności w istniejącym lub projektowanym procesie biotechnologicznym,

- kryteria selekcji mikroorganizmów dla przemysłu inne niż przydatność np. kryteria bezpieczeństwa sanitarnego

- metody udoskonalania cech produkcyjnych i adaptacyjnych mikroorganizmów wykorzystywanych w przemyśle (podstawy)

- typy hodowli mikroorganizmów/lini komórkowych wykorzystywanych w biotechnologicznej produkcji dóbr konsumpcyjnych

- metody sterowania procesem biotechnologicznym poprzez sterowanie metabolizmem komórek w sposób stały lub przejściowy (przykłady)

- metody wyodrębniania dóbr konsumpcyjnych z hodowli komórek/cieczy hodowlanej po zakończeniu procesu/lub w trakcie procesu biotechnologicznego (przykłady)

- zasady bezpieczeństwa pracy z mikroorganizmami w przemyśle (informacje podstawowe)