Kurs przeznaczony jest dla studentów I stopnia kierunku Biotechnologia, specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (7 semestr).

Forma Kursu: Laboratorium: od dnia 29.10.2020. zajęcia prowadzone są poprzez kształcenie synchroniczne przy wykorzystaniu platformy MS Teams. 

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż Dorota Martysiak-Żurowska prof. PG

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wykorzystaniem istotniejszych technik instrumentalnych do analizy składu żywności.

Elementy komunikacyjne: ogłoszenia na stronie e-nauczania na danym przedmiocie oraz w trakcie zajęć, czat w trakcie zajęć.

Zasady zaliczenia zajęć:  Próg zaliczenia dla przedmiotu 60% (inf. dodatkowe: karta przedmiotu).

kontakt z prowadzącym e-kurs: e-mail: dorota.martysiak-zurowska@pg.edu.pl; czat po zajęciach z przedmiotu prowadzonych przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. 

Ćwiczenia rachunkowe do przedmiotu Fizyka dla Biotechnologii, sem I. GR 2-4.

Wykład dla studentów kierunku Biotechnologia, sem. VII, specjalności Biotechnologia Leków.

 

Program wykładów:

. Zagadnienia ogólne

 

1.    Biotechnologia farmaceutyczna – rys historyczny, zakres działania, uwarunkowania prawne,

       problemy etyczne, odbiór społeczny.

2.    Drobnoustroje jako źródło nowych substancji biologicznie czynnych i przesiewowe techniki  poszukiwania tych substancji

3.    Badania przedkliniczne i kliniczne nowych potencjalnych leków

4.    Znajomość metabolizmu drobnoustrojów podstawą planowania procesów

biotechnologicznych. Przypomnienie najważniejszych szlaków metabolicznych

       i zasad ich regulacji.

5.    Peryferyjne szlaki metaboliczne i ich produkty.

6.    Inżynieria biochemiczna; otrzymywanie i hodowla szczepów wysokowydajnych

7.    Nadprodukcja metabolitów podstawowym celem procesów biotechnologicznych. Sposoby osiągnięcia efektu nadprodukcji

 

II. Biofarmaceutyki – nowe leki będące produktami

nowoczesnej biotechnologii

 

8.   Wytwarzanie i izolacja małocząsteczkowych metabolitów wtórnych – antybiotyki, statyny

9.  Białka jako leki

-          białka terapeutyczne – sposoby wytwarzania

-          analiza i kontrola procesów wytwarzania białek

-          technologie wytwarzania form leków białkowych

-          strategie redukowania alergenności preparatów białek

 

-          przykłady preparatów stosowanych w lecznictwie

-          białka hybrydowe

-          immunoglobuliny w terapii.

10.  Kwasy nukleinowe jako leki

-          strategia antysensowa; zastosowanie rybozymów i DNA-enzymów; technologia siRNA

-          technologie otrzymywania oligodeoksynukleotydów

-          (ODN)         

-          terapia genowa

-          wytwarzanie form leków zawierających kwasy nukleinowe.

11.  Hodowle komórek i tkanek do celów terapeutycznych.

12.  Wytwarzanie szczepionek.

13.  Wytwarzanie sztucznych tkanek z zastosowaniem biopolimerów i systemów kontrolowanego uwalniania   substancji

14.  Nanobiotechnologia farmaceutyczna

 

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (7 semestr). 

Termin: 08.10.2020 - 10.12.2020 (czwartek godzina 11:15-14:00)

Forma Kursu: Wykład prowadzony poprzez kształcenie synchroniczne przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. 

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż Robert Tylingo prof. PG, dr hab. inż Dorota Martysiak-Żurowska prof. PG

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi  procesami technologicznymi związanymi z przetwarzaniem żywności oraz przemianom jakim ulegają składniki żywności w procesach przetwórstwa.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, (7 semestr). 

Forma Kursu: 

Seminarium prowadzone jest poprzez kształcenie synchroniczne przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. 

Od dnia 19.10.2020. zajęcia projektowe prowadzone są poprzez kształcenie synchroniczne przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. 

W trakcie seminarium studenci w grupach projektowych prezentują postępy z realizacji  projektu technologicznego.

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż Robert Tylingo prof. PG, dr inż. Szymon Mania

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Mikrobiologia dla całego kierunku Biotechnologia będą odbywały się w sposób mieszany. Zajęcia 1, 5, 6, 10 odbywają się w trybie zdalnym.

Kurs dedykowany grupie zajęciowej - poniedziałek 17:15-20:00

Laboratorium z Chemii Organicznej

semestr 2020/2021

Prowadzący : Dr inż. Monika Gensicka-Kowalewska

Dr hab. inż. Sebastian Demkowicz

Mgr inż. Małgorzata Ryczkowska

Mgr inż. Karol Biernacki

Mgr inż. Jan Alfuth

Konsultacje  z Opiekunem roku studentów Biotechnlogii rocznik 2020/2021 - aktualnie 1 rok

Na wykładzie przedstawione zostaną wiadomości dotyczące aminokwasów (podstawowe składniki większości organizmów), peptydów (związki zbudowane z aminokwasów), białek (peptydy powyżej 100 reszt aminokwasowych), cukrów, kwasów nukleinowych, lipidów, alkaloidów, steroidów, terpenoidów i feromonów. Omówiona będzieich struktura, nomenklatura, właściwości fizyczne i chemiczne, synteza chemiczna oraz różne metody ich otrzymywania.

 Warunkiem zaliczenia wykładu jest zgromadzenie 60% punktów z trzech obowiązujących kolokwiów wykładowych.

Terminy kolokwium:    1.  10.11.2020    2.  08.12.2020    3.  26.01.2021

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Mikrobiologia dla całego kierunku Biotechnologia będą odbywały się w sposób mieszany. Zajęcia 1, 5, 6, 10 odbywają się w trybie zdalnym

Kurs dedykowany grupie zajęciowej - wtorek11:15-14:00

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Mikrobiologia dla całego kierunku Biotechnologia będą odbywały się w sposób mieszany. Zajęcia 1, 5, 6, 10 odbywają się w trybie zdalnym

Kurs dedykowany grupie zajęciowej - wtorek 14:15-17:00

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Mikrobiologia dla całego kierunku Biotechnologia będą odbywały się w sposób mieszany. Zajęcia 1, 5, 6, 10 odbywają sie w trybie zdalnym

Kurs dedykowany grupie zajęciowej - poniedziałki 14:15-17:00

 

Wykład przeznaczony dla: Specjalność: Biotechnologia molekularna (WCh), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, Rok: 4, semestr: 7

Prowadzący:

dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni (Bud. CHB, p.218)

mgr inż. Weronika Grąźlewska, doktorant (Bud. CHC, p. 116)

Przedmiot jest prowadzony w formie blende learning, wykład jako e-learning (webinarium), laboratoria prowadzone metodą tradycyjną na PG (sala 17, WCH C).

kontakt z prowadzącym e-kurs: tel. 58347-2383; e-mail: beata.krawczyk@pg.edu.pl; konsultacje - piątek o godzinie 12, CHB (stacjonarnie), p.218;

Konsultacje w formie spotkania on-line (webinarium) - link w ogłoszeniach na kursie; godzina 16.30-17. 30.

Elementy komunikacyjne: czat w trakcie wykładu, forum, ogłoszenia na stronie e-nauczania, na danym przedmiocie oraz w trakcie zajęć laboratoryjnych, stacjonarnych

Zasady zaliczenia zajęć: próg zaliczenia dla przedmioty 60%;

Części składowe przedmiotu: 

50% - wykład - próg zaliczenia 60% - w formie quizu na koniec wykładów; obecność na wykładach obowiązkowa (dozwolone 2 nieobecności)

50% - laboratoria - próg zaliczenia 60% - sprawozdania za 10 pkt każde (dozwolona 1 nieobecność)

 • na e-kursie będą publikowane kolejne moduły tematyczne zawierające:
  • wiedzę teoretyczną (prezentacje wykładów w formie PDF)
  • odnośniki do materiałów pomocniczych odpowiadających wykładom i ćwiczeniom laboratoryjnym
  • zadania do wykonania dla studentów - sprawozdania z określonym terminem oddania
 • Studenci mają obowiązek regularnie zapoznawać się z materiałami dydaktycznymi oraz wykonać zamieszczone zadania oraz wziąć udział w webinariach.
 • W połowie realizacji e-kursu oraz na jego zakończenie zostanie zamieszczona ankieta ewaluacyjna, którą należy wypełnić.

Tematyka wykładów:

Taksonomia i klasyfikacja mikroorganizmów

 • Nomenklatura bakterii
 • Klasyfikacja sztuczna i naturalna   

Diagnostyka mikrobiologiczna oparta o cechy fenotypowe.

 • Problemy wynikające ze stosowania metod fenotypowych w diagnostyce.
 • Czy wszystkie drobnoustroje możemy hodować? 
 • Biofilmy jako zorganizowane społeczności bakterii.

Współczesna systematyka bakterii.

 • Pojęcie gatunku bakteryjnego
 • Metody badawcze – taksonomia molekularna  

Ewolucja genomu bakteryjnego

 • Z czego wynika zmienność ewolucyjna genomów?
 • Rekombinacja genetyczna u podstaw ewolucji  

Charakterystyka archeonów

 • Przystosowanie archeonów do ekstremalnych warunków życia

Wzajemne stosunki między bakteriami, między bakteriami i bezkręgowcami, bakteriami i roślinami oraz między bakteriami i zwierzętami;

Patogeneza

 • Mechanizmy ograniczające rozwój zakażenia;
 • Rola toksyn w patogenezie.
 • Budowa i mechanizm działania egzotoksyn i endotoksyn.

Komensalna mikrobiota człowieka.

Patogeny układu pokarmowego, wydalniczego i oddechowego

 Laboratorium: Techniki aseptycznej pracy; barwienie i obserwacja mikroorganizmów; identyfikacja nieznanej bakterii - studia morfologiczne i charakterystyka fizjologiczna (testy utleniania i fermentacji, reakcje hydrolityczne, testy biochemiczna- API 20E, testy tubowe); Gram ujemne patogeny jelitowe; Paciorkowce - charakterystyka biochemiczna; Gronkowce - izolacja i identyfikacja; Kolumna Winogradskiego; bakteriologiczne badanie wody.

Kierunek: Biotechnologia (WCh), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne,
2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2) , Wykład (W) , 

Godziny zajęć: piątki, 7:30 - 9:00
Data rozpoczęcia zajęć:  02.10.2020
Częstotliwość: Co tydzień
Liczba zajęć w semestrze: 15

Zapraszam państwa na wykład on-line, który odbędzie się na platformie MS Teams. Zalecana przeglądarka to najnowsza wersja Microsoft EDGE lub Google Chrome!

Bardzo proszę o korzystanie z urządzeń wyposażonych w mikrofon i kamerę. 

Zalecane jest posiadanie podczas wykładu komputera ze względu na krótkie sprawdziany, jakie będa sie odbywały podczas naszych spotkań. 

Link do wykładu: kliknij tutaj!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQxYmFiZmQtY2IzZS00MzU0LWFjM2YtYTc1MzI2OGUyYTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22bd47575e-3b96-45a7-ac40-024d1b65f765%22%7d

Zapraszam!

Wiązanie chemiczne i właściwości cząsteczek.

Charakter wiązań chemicznych (wiązania jonowe i kowalencyjne). Opis wiązania kowalencyjnego (teoria wiązań walencyjnych oraz teoria orbitali molekularnych). Struktura metanu, etenu i etynu - hybrydyzacja sp3, sp2 oraz sp. Wiązania kowalencyjne spolaryzowane; elektroujemność, moment dipolowy. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Struktury chemiczne, ładunki formalne, rezonans. Klasyfikacje związków organicznych ze względu na budowę. Szeregi homologiczne. Kwasy i zasady w chemii organicznej (teoria Brønsteda-Lowry’ego, Lewisa oraz Pearsona).

Akany i cykloalkany – izomeria konstytucyjna i geometryczna.

Nomenklatura IUPAC alkanów. Przestrzenne rozmieszczenie atomów w cząsteczkach węglowodorów nasyconych. Substytucja wolnorodnikowa.

 Halogenopochodne węglowodorów alifatycznych.

Struktura, nomenklatura i metody otrzymywania chlorowcoalkanów. Reakcje podstawienia nukleofilowego i eliminacji.

 Izomeria optyczna.

Stereoizomery – cząsteczki chiralne, enancjomery i diastereoizomery, konfiguracja, reguły CIP.

Węglowodory nienasycone – alkeny i alkiny.

Klasyfikacja i nomenklatura (Z/E alkeny, alkiny, alkadieny). Właściwości fizyczne i chemiczne alkenów a ich struktura. Reakcje polimeryzacji – polimery winylowe i inne. Właściwości i otrzymywanie alkinów - pojęcie tautomerii.

Hydroksyzwiązki

Klasyfikacja i nomenklatura alkoholi. Właściwości alkoholi – ich kwasowość i zasadowość, tworzenie wiązań wodorowych.. Reakcje przebiegające z rozerwaniem wiązania węgiel - tlen oraz tlen - wodór.

 Etery, epoksydy.

Etery - budowa i nazewnictwo. Metody otrzymywania eterów łańcuchowych i pierścieniowych. Etery jako rozpuszczalniki. Związki magnezoorganiczne – otrzymywanie i zastosowanie w syntezie organicznej. Epoksydy i ich reakcje. Etery koronowe

I. Podstawy spektroskopii – promieniowanie elektromagnetyczne, poziomy energetyczne w cząsteczce, absorpcja promieniowania, kształt linii, reguły wyboru, zastosowanie transformacji Fouriera w spektroskopii.

II. Widma NMR – właściwości magnetyczne jąder atomowych, podstawy fizyczne metody NMR, przesunięcie chemiczne, sprzężenie spinowo-spinowe, anizotropia magnetyczna grup, interpretacja widm 1H NMR, układy spinowe, zależność Karplusa, efekty dynamiczne, NOE, metoda impulsowa rejestracji widm (FT-NMR), widma dwu- wymiarowe (2D-NMR), elementy spektroskopii 19F i 13C NMR oraz innych jąder.

 III. Spektroskopia w podczerwieni (IR) – oscylator harmoniczny i anharmoniczny, oscylacje cząsteczek wieloatomowych, drgania normalne, prawdopodobieństwo przejść, częstości grupowe, rejestracja widm IR, interpretacja widm, wiązania wodorowe w IR, widma Ramana.

 IV. Widma elektronowe (UV-VIS) – poziomy elektronowe, spektrometry, reguły wyboru, kształt pasma, przejścia wibronowe, proste chromofory, chromofory aromatyczne, wpływ podstawników, efekty steryczne, wpływ środowiska.

 V. Spektrometria masowa (MS) – podstawy fizyczne pomiaru widma MS, metody jonizacji próbki, rodzaje jonów w MS, określenie masy cząsteczkowej i wzoru sumarycznego, procesy fragmentacji.