Inżynieria chemiczna i  bioprocesowa - laboratorium

CHEMIA ANALITYCZNA - *laboratorium* dla kierunku Biotechnologia I stopnia - inżynierskie, sem. 4

Kurs dla przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO PRACY dla kierunku Biotechnologia
I stopnia - inżynierskie, sem. 6

Celem wykładu będzie zapoznanie Studentów z najważniejszymi odkryciami, prawami i terminami genetyki. Wykład będzie obejmował kluczowe zagadnienia genetyki: zasady dziedziczenia cech i chorób, mechanizmy regulacji ekspresji genów i mechanizmy zmienności genetycznej. Wykład będzie kładł duży nacisk  na wyjaśnienie, szczególnie istotnego dla biotechnologów, molekularnego podłoża dziedziczności, zmienności genetycznej i regulacji ekspresji genów. Przedstawiając uniwersalne fundamenty genetyki, wykład będzie podawał też przykłady pokazujące różnorodność sposobów dziedziczenia cech, wariantów genetycznych  i mechanizmów regulacji ekspresji genów.

Przedmiot uzupełniający kurs chemii fizycznej prowadzony na I stopniu studiów kierunek biotechnologia, semestr 4. 

Kurs ten przewidziany jest dla wszystkich osób niezależnie od prowadzącego zajęcia dla danej grupy.

Kurs ma celu zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami hodowli komórek roślinnych i zwierzęcych in vitro.

Kurs ma na celu dostarczenie podstawowych wiadomości z zakresu biologii komórki, uwzględniając aspekty biomedyczne, czy też szerzej – biologiczne, mające wpływ na nasze życie.

Wykład przybliżający studentom problemy Genetyki ogólnej, prowadzony w języku angielskim.

Kurs z Chemii Analitycznej dla Biotechnologii (sem. 4).