Program wykładów:

1.  Przedmiot i zakres biotechnologii. Biotechnologia a inżynieria biomedyczna

2.  Społeczny odbiór biotechnologii

3.  Komórki wykorzystywane w biotechnologii

4.  Podstawowe techniki inżynierii genetycznej

5.  Wytwarzanie białek rekombinowanych

6.  Metody poszukiwania i otrzymywanie biofarmaceutyków małocząsteczkowych

7.  Wytwarzanie przeciwciał i ich zastosowania w medycynie

8.  Terapia genowa i antysensowa

9.  Technologie otrzymywania szczepionek

10.Hodowle tkankowe komórek ssaków i inżynieria tkankowa

11.Komórki macierzyste i ich wykorzystanie w biotechnologii medycznej
12.Podstawy nanobiotechnologii

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, I stopień, semestr VII realizujących przedmiot Analiza żywności w roku akademickim 2021/2022.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia I stopień, semestr VII, realizujących przedmiot Chemia żywności.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia kierunku Biotechnologia realizujących zajęcia w semestrze 6 w roku akademickim 2020/2021.

W ramach tego kursu będzie realizowany przedmiot Biotechnologia ogólna, zarówno wykłady, seminarium i laboratorium, oraz będą w nim zamieszczane materiały do nauki tego przedmiotu.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Kurs z przedmiotu "Mikrobiologia ogólna" laboratorium jest formą dydaktyczną, która ma na celu uzupełnienie zajęć laboratoryjnych prowadzonych w roku akademickim 2021/2022 w sposób stacjonarny na uczelni.

Kierunek studiów: Biotechnologia, I stopnia (semestr 1 i 3), stacjonarne

Prowadzący: 

  • dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior, prof. uczelni
  • dr hab. Beata Zalewska-Piątek, prof. uczelni
  • dr hab. inż. Rafał Piątek, prof. uczelni
  • dr hab. inż. Hubert Cieśliński, prof. uczelni
  • dr hab. inż. Marta Wanarska, prof. uczelni
  • dr hab. inż. Roman Kotłowski, prof. uczelni
  • mgr inż. Paulina Słonimska
  • mgr inż. Magdalena Fordon
  • mgr inż. Karolina Sołowińska

Kurs z przedmiotu "Immunologia" jest formą dydaktyczną, która ma na celu uzupełnienie zajęć wykładowych i seminaryjnych prowadzonych w roku akademickim 2021/2022 w sposób stacjonarny na uczelni.

Terminy zajęć: wykład - czwartek godz. 13:15-15:00, sala 27 budynek Chemia A; seminarium - wtorek godz. 12:15-14:00, sala 8 budynek Chemia C.

Specjalność: Biotechnologia molekularna (WCh), I stopnia, stacjonarne.

Prowadzący: dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior, prof. uczelni.

Laboratorium z Chemii Organicznej 2021/2022

Biotechnologia

Prowadzący:

Dr inż. Monika Gensicka-Kowalewska

Dr inż. hab. Sebastian Demkowicz, prof. PG

mgr inż. Joanna Stefaniak

mgr inż. Juliusz Walczak

 

Celem przedmiotu jest dostarczenie formalizmu służącego do badania, opisu i przewidywania przebiegu reakcji (bio)chemicznych oraz innych procesów w układach (bio)molekularnych.

Kurs obejmuje m.in.: teorię oddziaływań międzycząsteczkowych, podstawy termodynamiki z elementami teorii, opis równowag fazowych i równowagi chemicznei z elementami bioenergetyki i elektrochemii, kinetykę chemiczną i katalizę enzymatyczną, procesy transportu, teoretyczne podstawy spektropskopii molekularnej i metod strukturalnych stosowanych w biologii molekularnej

Podstawy biologii z elementami biologii komórki - wykład (2021/2022)

W trakcie kursu student zdobywa lub systematyzuje podstawy wiedzy z dziedziny chemii. Poznaje podstawowe pojęcia i definicje: podstawowe prawa chemiczne, uczy się nazewnictwa związków chemicznych, uczy się pisania i bilansowania równania chemicznych. Przedstawiona zostaje budowa atomu, cząsteczek, charakter wiązań chemicznych i oddziaływań międzycząsteczkowych i ich wpływ na strukturę materii: gazów, cieczy i ciał stałych. W ramach kursu omówione będą również właściwości roztworów, podstawy kinetyki i termodynamiki. Na przykładzie wodoru, tlenu i wody oraz wybranych klas związków organicznych omawiane są wybrane aspekty chemii opisowej. 

Podstawowy kurs Bioinformatyki dla studentów 5 semestru Biotechnologii

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie molekularnych mechanizmów genetycznych tj. procesów związanych z powielaniem i ekspresją materiału genetycznego oraz wiedzy dotyczącej podstawowych technik badawczych, którymi posługuje się biologia molekularna. 

Rozpoczęcie kursu: 04.10.2021 o godzinie 13:15 - wykład (webinarium)

Szczegółowe informacje dotyczące wykładu znajdują się na stronie e-kursu.

Kierunek studiów: Biotechnologia (WCh), I stopień, stacjonarne

Ćwiczenia rachunkowe do przedmiotu Fizyka dla Biotechnologii, sem I. GR 1, 3.

MASZYNOZNAWSTWO I GRAFIKA INŻYNIERSKA inżynierskie, (sem. 3)