Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia realizujących zajęcia w semestrze VII w roku akademickim 2022/2023. 

W ramach tego kursu będzie realizowany przedmiot Analiza żywności.

Za kurs odpowiada dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. PG.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia realizujących zajęcia w semestrze VII w roku akademickim 2022/2023. 

W ramach tego kursu będzie realizowany przedmiot Chemia żywności.

Za kurs odpowiada dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. PG.

W ramach przedmiotu zostaną przedstawione spektroskopie NMR, IR, UV-vis oraz spektrometria mas jako metody analizy strukturalnej. Znaczny nacisk zostanie położony na interpretację widm oraz formułowanie wniosków o strukturze związków w oparciu o widma. 

W ramach przedmiotu zostanie przeprowadzony przegląd niektórych przyczyn występowania różnic pomiędzy własnościami kowalencyjnych związków organicznych i soli nieorganicznych. Zostaną omówione sposoby przedstawiania substancji organicznych za pomocą wzorów strukturalnych oraz podstawy ich nazewnictwa systematycznego, a także zwyczajowego. W następnej kolejności zostaną przedstawione metody otrzymywania, właściwości chemiczne podstawowych klas związków organicznych, ich zastosowanie oraz występowanie i rola w organizmach ożywionych. 

Kurs zawiera materiały do ćwiczeń rachunkowych z przedmiotu chemia fizyczna dla studentów kierunku Biotechnologia (studia I stopnia) semestru III (semestr zimowy) roku akademickiego 2022/2023.

Bioreaktory Wykład

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia kierunku Biotechnologia realizujących zajęcia w semestrze 6 w roku akademickim 2021/2022.

Kurs obejmuje zarówno wykłady, seminarium i zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Biotechnologia ogólna.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

I rok, semestr 1

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy o środowisku i procesach w nim zachodzących. Dotyczy ogólnej edukacji proekologicznej.

Celem wykładu będzie zapoznanie Studentów z najważniejszymi odkryciami, prawami i terminami genetyki. Wykład będzie obejmował kluczowe zagadnienia genetyki: zasady dziedziczenia cech i chorób, mechanizmy regulacji ekspresji genów i mechanizmy zmienności genetycznej. Wykład będzie kładł duży nacisk  na wyjaśnienie, szczególnie istotnego dla biotechnologów, molekularnego podłoża dziedziczności, zmienności genetycznej i regulacji ekspresji genów. Przedstawiając uniwersalne fundamenty genetyki, wykład będzie podawał też przykłady pokazujące różnorodność sposobów dziedziczenia cech, wariantów genetycznych  i mechanizmów regulacji ekspresji genów.

Podstawowy kurs Bioinformatyki dla studentów 5 semestru Biotechnologii