Test zaliczeniowy z genetyki człowieka

Kolejny wykład z genetyki człowieka w formie webinarium.

Kolejny wykład z genetyki człowieka w formie webinarium.

Kolejny wyklad zdalny z inżynierii genetycznej w postaci webinarium.

Kolejny wyklad zdalny z inżynierii genetycznej w postaci webinarium.

Seminarium Dyplomowe Biotechnologii Leków

Genetic of Microorganisms lectures explain influence of genetic code diversity and structures on metabolic processes in microorganisms. Specific topics cover different levels of organization of genetic information in microorganisms, mobility of DNA molecules, influence of different nucleic acids and amino-acids compositions on life cycle influenced by environmental conditions. In addition, information about bioinformatics tools and experimental methods used for predicting and understanding cellular and inter-cellular processes driven by genetic information will be presented.

W ramach zajęć zostaną w szczególności  omówione następujące zagadnienia:
* Prawa własności intelektualnej, ogólna charakterystyka, źródła prawa (krajowe, międzynarodowe)
* Przedmioty ochrony prawa własności przemysłowej       
-wynalazek , kategorie wynalazków, wyłączenia spod ochrony ,koszty ochrony       
-wzór użytkowy , pojęcie wzoru użytkowego, ochrona wzoru użytkowego       
-wzór przemysłowy ,ochrona  krajowa, wspólnotowa, międzynarodowa       
-znak towarowy , rodzaje znaków, ochrona krajowa i wspólnotowa       
-oznaczenie geograficzne, ochrona krajowa i wspólnotowa       
-topografia układu scalonego*Urząd Patentowy RP, struktura, zadania, procedury uzyskiwanie patentu w kraju i za granicą
*Prawo autorskie, przedmiot ochrony prawa autorskiego, rodzaje  utworów, dozwolony użytek  chronionych utworów,

odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich
*Autorskie prawa osobiste (plagiat, odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu), autorskie prawa majątkowe (obrót  

prawami majątkowymi),*Prawa pokrewne, ich charakterystyka, zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi,
*Ochrona programów komputerowych, ochrona wizerunku, ochrona tajemnicy źródeł informacji, ochrona adresata   

korespondencji*Ochrona baz danych
*Ochrona know-how, udostępnianie know-how, podstawy prawne ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa, szpiegostwo    

przemysłowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
*Środki ochrony praw własności intelektualnej (prawo cywilne, prawo karne)
*Internet, zgodne z prawem korzystanie z Internetu, piractwo internetowe, legalne słuchanie muzyki

Tematy referatów:

1. Budowa chromosomu i metody badania (metody cytogenetyczne, FISH, CGH)

2. Badanie DNA w medycynie sądowej

3. Genetyczne podstawy odporności immunologicznej

4. Klonowanie zwierząt i ludzi

5. Genetyka nowotworów

6. Katastrofy elektrowni atomowych w Czarnobylu i w Fukushimie a zachorowalność na nowotwory

7. Dziedziczenie epigenetyczne

8. Mikromacierze hybrydyzacyjne  w badaniu ekspresji genów, metylacji DNA i polimorfizmu genetycznego

9. Geny a umysł

10. Genetyczne podstawy schizofrenii

11. Genetyczne podstawy długowieczności

12.Eugenika

13. Komórki macierzyste i pluripotentne

14. Terapia genowa

15. Genetyczne podstawy chorób sercowo naczyniowych

16. Genetyczne i środowiskowe podstawy cukrzycy

17. Genetyka szlaków sygnalizacyjnych

18. Genetyczna diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna

19. Genetyka otyłości i genetyka szczupłości

20. Genetyczna determinacja płci

21. Wkład genetyczny Homo neanderthalensis do genomu Homo sapiens

22. Genetyka Słowian

23. Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w badaniu genomów i transkryptomów

24. Geny a wygląd

Wykład i Seminarium

Seminaria
Studenci w oparciu o zebrane przez Siebie informacje na bazie analizy publikacji naukowych oraz baz patentowych przygotowują wystąpienie, które dotyczy zastosowania wybranego systemu ekspresji genu do jednego z zaproponowanych do wyboru białek o znaczeniu farmaceutycznym, lub wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, chemicznym, przemyśle paliwowym i energetycznym lub w badaniach naukowych.
 

 

Tematyka wykładów kursu przedstawia następujące treści:
Ekspresja genów w organizmach żywych. Źródła informacji:gdy sekwencja genu jest znana, gdy sekwencja genu nie jest znana, bazy danych, biblioteki DNA genomowego, biblioteki cDNA, narzędzia on-line używane do analizy sekwencji DNA.
System ekspresyjny genów - pojęcia podstawowe. Kryteria wyboru systemu ekspresyjnego do produkcji białek heterogenicznych w zależności od ich docelowego zastosowania.
Ekspresja genów heterologicznych w szczepach Escherichia coli.
Bakterie Bacillus sp. jako gospodarz heterologicznej ekspresji genów.
Drożdżowe systemy ekspresyjne (Sacharomyces cerevisiae,
Kluvyromyces lactis, Pichia pastoris, Hansenula polymorpha, Arxula adeninivorans). 
Ekspresja genów w komórkach owadzich.
Konstrukcja roślin genetycznie modyfikowanych.
Ekspresja genów w komórkach ssaczych.

Metody pozyskiwania i oczyszczania rekombinantowych białek w zależności od wyboru systemu ekspresji genów użytego w tym celu.

Kolejny wykład z inżynierii genetycznej

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu chemii antybiotyków i chemoterapeutyków przeciwdrobnoustrojowych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów II stopnia Biotechnologii z wiedzą pozwalająca mu uczestniczyć w:

a) dyskusji o etycznych aspektach zapłodnienia in vitro,

b) dyskusji o etycznych aspektach transplantacji narządów,

c) dyskusji o etycznych aspektach eutanazji,

d) dyskusji o konstrukcji i konsumpcji genetycznie modyfikowanych organizmów (zwierząt i roślin),

e) dyskusji o etycznych aspektach reprodukcyjnego klonowania zwierząt, roślin i ludzi,

f) dyskusji o etycznych aspektach badań nad uzyskaniem komórek macierzystych i ich wykorzystaniem w medycynie.

 

W tym celu zaprezentowana zostaje studentowi historia Bioetyki, różne próby zdefiniowania istoty "człowieka" w różnych nurtach filozoficznych na przestrzeni wieków (wybrane tematy).

Oraz