Na kursie studenci poznają zagadnienia związane przede wszystkim z analizą mikrobiologiczną produktów żywnościowych w zakresie identyfikacji mikroorganizmów powodujących psucie żywności oraz wywołujących zachorowania pokarmowe.

W ramach przedmiot realizowane są cztery komponenty:

1. Prowadzący przedstawia ogólne założenia prowadzenia projektów dyplomowych i omawia sposoby przeszukiwania literatury z użyciem profesionalnych baz literaturowych.

2. Studenci prezentują opracowania multimedialne prezentujące projekty dyplomowe.

3. Studenci prezentują opracowania multimedialne prezentujące wyniki prowadzonych prac w ramach projektów dyplomowych.

4. Studenci w sposób pisemny przygotowują krótkie opracowanie (na ok. jednej strony) przedstawiające cel, założenia i plan pracy dyplomowej.

Fizyczne, biochemiczne i chemiczne interakcje białek, polisacharydów, lipidów i jonów metali zachodzące w warunkach przechowywania i przetwarzania żywności oraz ich wpływ na właściwości i jakość produktów. Rola składników pokarmowych w żywieniu człowieka. Skażenia i bezpieczeństwo żywności.

Kurs jest uzupełnieniem zajęć z przedmiotu "Biologicznie aktywne substancje roślinne", który odbywa się w formie stacjonarnej na II stopniu studiów na kierunku Biotechnologia.

Celem kursu Wirusologia (wykład) jest przekazanie współczesnej wiedzy o wirusach, ich biologii molekularnej, w oparciu o najnowsze badania. Program kursu obejmuje wiadomości ogólne dotyczące właściwości i klasyfikacji wirusów, ich replikacji, namnażania w laboratorium, patogenności i wirulencji oraz unikania odporności immunologicznej.

Dane przedmiotu

Nazwa kursu Wirusologia
Kierunek studiów Biotechnologia
Wydział Chemiczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia
Forma studiów Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 1
Start semestru paźzdziernik 2023
Rok akademicki realizacji przedmiotu 2022/2023
Forma zajęć stacjonarna

Prowadzący i konsultacje

Imię i nazwisko prowadzącego Beata Zalewska-Piątek
Adres e-mail beazalew@pg.edu.pl
Nr telefonu 3471862
Terminy konsultacji wtorek 10-11:00
Komunikacja (sposób kontaktu) Kontakt mailowy, forum, czat

Celem kursu Wirusologia - wstęp do laboratorium jest przygotowanie do pracy doświadczalnej (laboratoryjnej), z uwzględnieniem aspektów teoretycznych i praktycznych (na podstawie zamieszczonych materiałów).

Dane przedmiotu

Nazwa kursu Wirusologia - wstęp do laboratorium
Kierunek studiów Biotechnologia
Wydział Chemiczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia
Forma studiów Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 1
Start semestru luty 2024
Rok akademicki realizacji przedmiotu 2023/2024
Forma zajęć Stacjonarna

Prowadzący i konsultacje

Imię i nazwisko prowadzącego Beata Zalewska-Piątek / Marta Wanarska
Adres e-mail beazalew@pg.edu.pl / marwanar@pg.edu.pl
Nr telefonu 3471862
Terminy konsultacji wtorek 10-11:00
Komunikacja (sposób kontaktu) Kontakt mailowy, czat

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawami programowania i dobrymi praktykami w tej dziedzinie. Na zajęciach studenci uczą się logicznego przedstawienia różnorakich problemów w formie algorytmów, które następnie zapisują w konkretnym języku programowania. Studenci uczą się pracy w zintegrowanym środowisku programistycznym (IDE) i wykorzystania tego środowiska do identyfikacji i poprawiania błędów w tworzonych programach.

Kurs przeznaczony jest dla studentów:
kierunek Biotechnologia, specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (WCh) 
realizujących zajęcia w 2 semestrze, studiów II stopnia. 

Kurs obejmuje zarówno wykłady, jak i zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Technologia utrwalania żywności.

Za kurs odpowiada dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, prof. PG.

Kurs przeznaczony jest dla studentów:
kierunek Biotechnologia, specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (WCh)
realizujących zajęcia w sem. 2 oraz w sem. 3, studiów II stopnia.

Kurs obejmuje zarówno wykłady, jak i zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Technologia preparatów enzymatycznych.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Podstawowy kurs wykorzystania narzędzi programistycznych do rozwiązywania różnorodnych zadań z obszaru biologii molekularnej. Studenci poznają zarówno niuanse samego języka, jak i specjalistyczne biblioteki pozwalające efektywnie rozwiązywać, zarówno zaawansowane problemy bioinformatyczne, jak i inne zadania jakie napotyka się w praktyce inżynierskiej

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia kierunku Biotechnologia realizujących zajęcia w semestrze 3 w roku akademickim 2022/2023. 

Za kurs odpowiada dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. PG.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia kierunku Biotechnologia realizujących zajęcia w semestrze 1 i 2 w roku akademickim 2022/2023. 

Kurs obejmuje wykłady i zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Funkcjonalne właściwości składników żywności

Za kurs odpowiada dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. PG.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z:

-mikrobiotą surowców żywnościowych, ich charakterystyką i właściwościami,

- źródłami zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności,

- wpływem tych zanieczyszczeń na jakość oraz bezpieczeństwo zdrowotne produktów,

- sposobami eliminowania zagrożeń mikrobiologicznych i rolę higieny w przemyśle żywnościowym.