Kurs z przedmiotu "Mykologia i parazytologia molekularna" jest formą dydaktyczną, która ma na celu uzupełnienie zajęć wykładowych i laboratoryjnych prowadzonych w roku akademickim 2021/2022 w sposób stacjonarny na uczelni.

Terminy zajęć: wykład - czwartek godz. 10:15-12:00, sala 306 budynek Chemia B; laboratorium - piątek godz. 11:15-14:00, sala 17 i 1.6 budynek Chemia C.

Specjalność: Biotechnologia molekularna (WCh), II stopnia, stacjonarne

Prowadzący: 

  • cz. mykologiczna: dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. uczelni.
  • cz. parazytologiczna: dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior, prof. uczelni.

Kurs przeznaczony jest dla studentów:
kierunek Biotechnologia, specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (WCh) kierunek Inżynieria Biomedyczna, specjalność: Fizyka medyczna (WFTiMS)
realizujących zajęcia w 2 semestrze, studiów II stopnia.

Kurs obejmuje zarówno wykłady, jak i zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Technologia preparatów enzymatycznych.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Biologia komórki nowotworowej - laboratorium (2021/2022)

Biologia komórki nowotworowej - wykład (2021/2022)

Podstawowy kurs wykorzystania narzędzi programistycznych do rozwiązywania różnorodnych zadań z obszaru biologii molekularnej. Studenci poznają zarówno niuanse samego języka, jak i specjalistyczne biblioteki pozwalające efektywnie rozwiązywać, zarówno zaawansowane problemy bioinformatyczne, jak i inne zadania jakie napotyka się w praktyce inżynierskiej

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalność Technologia, biotechnologia i analiza żywności, realizujących zajęcia w 2 semestrze, studiów II stopnia. Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie immunologii molekularnej, omówienie molekularnych podstaw procesów odpornościowych.

Specjalność: Biotechnologia molekularna (WCh), II stopnia, stacjonarne

Prowadzący wykład: dr hab. Lucyna Holec-Gąsior, prof. uczelni - forma zdalna, webinarium

Kontakt: 

  • e-mail: lucholec@pg.edu.pl;
  • miejsce pracy: Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny PG, pokój 116, budynek "Chemia C";
  • telefon 58 347 24 06

Rozpoczęcie kursu: 09.12.2021 o godzinie 1700 - wykład (webinarium)

 

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania genomów, regulacji ich aktywności i dziedziczenia, edycją genomu w oparciu o programowane nukleazy (system CRISPR-Cas i prime-editing), metodami wykorzystywanymi do analizy struktury, funkcji genów,  skutków zmian mutacyjnych oraz wyłączania ich aktywności (np. TargeTron gene nockout system) oraz  technikami in vitro wykorzystywanymi do wprowadzania biomolekuł do wnetrza komórek (transfekcja biologiczna, fizyczna i fizyko-chemiczna).

Dane przedmiotu

Nazwa kursu Genetyka molekularna - wykład
Kierunek studiów Biotechnologia
Wydział Chemiczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia
Forma studiów Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 2
Start semestru październik 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu 2021/2022
Forma zajęć Wykład / zdalna synchroniczna

Prowadzący i konsultacje

Imię i nazwisko prowadzącego Beata Zalewska-Piątek
Adres e-mail beazalew@pg.edu.pl
Nr telefonu 3471862
Terminy konsultacji Piątek 11-12:00
Komunikacja (sposób kontaktu) Kontakt mailowy, czat, umówione wcześniej spotkanie na uczelni

Rozpoczęcie kursu: 6 października, godzina 9:00.

Serdecznie zapraszam!

Celem kursu jest zapoznanie się z różnymi zagadnieniami dotyczących uwarunkowań genetycznych i predyspozycji do występowania chorób i nowotworów u człowieka, potencjalnych terapii genowych, molekularnych mechanizmów neuroprzekaźnictwa, transplantacji  narządów w perspektywie transkulturowej (rusztowania tkankowe jako alternatywa dla konwencjonalnych przeszczepów narządów i tkanek), innowacyjnych form terapii zakażeń dróg moczowych (szczepionki, pilicydy, curlicydy) oraz wykorzystania i potencjalnych zastosowań komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Dane przedmiotu

Nazwa kursu Genetyka molekularna - seminarium
Kierunek studiów Biotechnologia
Wydział Chemiczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia
Forma studiów Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 2
Start semestru październik 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu 2021/2022
Forma zajęć Wykład / zdalna synchroniczna

Prowadzący i konsultacje

Imię i nazwisko prowadzącego Beata Zalewska-Piątek
Adres e-mail beazalew@pg.edu.pl
Nr telefonu 3471862
Terminy konsultacji Piątek 11-12:00
Komunikacja (sposób kontaktu) Kontakt mailowy, umówione wcześniej spotkanie na uczelni, czat

Rozpoczęcie kursu: 19 października 2021, godzina 9:00.

Serdecznie zapraszam!

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami, dotyczącymi wirusologii molekularnej, takimi jaka ochronne szczepionki przeciwwirusowe w kontekście nowo wyłaniających się chorób wirusowych, mechanizmy patogenności wirusów roślinnych i zwierzęcych, nietypowe czynniki subwirusowe (satelity, wiroidy i priony) oraz wykorzystanie bakteriofagów w medycynie (terapia fagowa) i biotechnologii (enzymy i wektory fagowe, szczepionki).

Dane przedmiotu

Nazwa kursu Wirusologia molekularna - wykład
Kierunek studiów Biotechnologia
Wydział Chemiczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia
Forma studiów Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 2
Start semestru październik 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu 2021/2022
Forma zajęć Wykład / zdalny synchroniczny

Prowadzący i konsultacje

Imię i nazwisko prowadzącego Beata Zalewska-Piątek
Adres e-mail beazalew@pg.edu.pl
Nr telefonu 3471862
Terminy konsultacji Piątek 11-12:00
Komunikacja (sposób kontaktu) Kontakt mailowy, umówione wcześniej spotkanie na Uczelni, czat

Rozpoczęcie kursu: 7 października, godzina 9:00

Nazwa przedmiotu: Chemia Bioorganiczna i Biostereochemia

Kierunek: Biotechnologia

e-kurs zastępuje stacjonarne zajęcia seminaryjne i wykłady z przedmiotu Chemia Bioorganiczna i Biostereochemia, odbywać się będzie w terminach i godzinach przewidzianych w planie zajęć na seminaria z przedmiotu Chemia Bioorganiczna i Biostereochemia. Uczestnictwo w e-kursie jest obowiązkowe. 

Warunki zaliczenia e-kursu są identyczne jak warunki zaliczenia przedmiotu opisane w karcie przedmiotu, zaliczenie e-kursu jest zarazem zaliczeniem przedmiotu.

Komunikacja na zajęciach i konsultacjach odbywać się będzie głównie przy pomocy webinarów i spotakań. Testy odbywać się będą w godzinach zajęć przewidzianych w planie. Dodatkowa komunikacja za pomocą poczty elektronicznej mak@pg.edu.pl; andrzej.skwarecki1@pg.edu. pl oraz marmilew@pg.edu.pl

Kolejny wykład z genetyki człowieka w formie webinarium.

Tematy referatów:

1. Budowa chromosomu i metody badania (metody cytogenetyczne, FISH, CGH)

2. Badanie DNA w medycynie sądowej

3. Genetyczne podstawy odporności immunologicznej

4. Klonowanie zwierząt i ludzi

5. Genetyka nowotworów

6. Katastrofy elektrowni atomowych w Czarnobylu i w Fukushimie a zachorowalność na nowotwory

7. Dziedziczenie epigenetyczne

8. Mikromacierze hybrydyzacyjne  w badaniu ekspresji genów, metylacji DNA i polimorfizmu genetycznego

9. Geny a umysł

10. Genetyczne podstawy schizofrenii

11. Genetyczne podstawy długowieczności

12.Eugenika

13. Komórki macierzyste i pluripotentne

14. Terapia genowa

15. Genetyczne podstawy chorób sercowo naczyniowych

16. Genetyczne i środowiskowe podstawy cukrzycy

17. Genetyka szlaków sygnalizacyjnych

18. Genetyczna diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna

19. Genetyka otyłości i genetyka szczupłości

20. Genetyczna determinacja płci

21. Wkład genetyczny Homo neanderthalensis do genomu Homo sapiens

22. Genetyka Słowian

23. Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w badaniu genomów i transkryptomów

24. Geny a wygląd