Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalność Technologia, biotechnologia i analiza żywności, realizujących zajęcia w 2 semestrze, studiów II stopnia. Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Zajęcia laboratoryjne, w trakcie których studenci zapoznaj się z nowoczesnymi metodami instrumentalnymi stosowanymi w biotechnologii.

Ćwiczenia:

1. Spektroskopia FTIR

2. Spektrometria mas

3. Mikrokalorymetria

4. Chromatografia FPLC

5. Spektroskopia NMR

6. Spektrofluorymetria I

7. Spektrofluorymetria II

8. Spektroskopia UV/vis

W ramach zajęć omawiane są w szczególnosci następujące zagadnienia:
* Prawa własności intelektualnej, ogólna charakterystyka, źródła prawa (krajowe, międzynarodowe)
* Przedmioty ochrony prawa własności przemysłowej
*Urząd Patentowy RP, struktura, zadania, procedury uzyskiwanie patentu w kraju i za granicą
*Prawo autorskie, przedmiot ochrony prawa autorskiego, rodzaje utworów, dozwolony użytek chronionych
utworów, odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich
*Autorskie prawa osobiste (plagiat, odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu), autorskie prawa
majątkowe (obrót prawami majątkowymi),
*Prawa pokrewne, ich charakterystyka, zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi,
*Ochrona programów komputerowych,
*Ochrona baz danych
*Ochrona know-how, udostępnianie know-how, podstawy prawne ochrony know-how i tajemnicy
przedsiębiorstwa, szpiegostwo przemysłowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
*Środki ochrony praw własności intelektualnej (prawo cywilne, prawo karne)
*Internet, zgodne z prawem korzystanie z Internetu, piractwo internetowe, legalne słuchanie muzyki

Wykład i Seminarium

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów II stopnia Biotechnologii z wiedzą pozwalająca mu uczestniczyć w:

a) dyskusji o etycznych aspektach zapłodnienia in vitro,

b) dyskusji o etycznych aspektach transplantacji narządów,

c) dyskusji o etycznych aspektach eutanazji,

d) dyskusji o konstrukcji i konsumpcji genetycznie modyfikowanych organizmów (zwierząt i roślin),

e) dyskusji o etycznych aspektach reprodukcyjnego klonowania zwierząt, roślin i ludzi,

f) dyskusji o etycznych aspektach badań nad uzyskaniem komórek macierzystych i ich wykorzystaniem w medycynie.

 

W tym celu zaprezentowana zostaje studentowi historia Bioetyki, różne próby zdefiniowania istoty "człowieka" w różnych nurtach filozoficznych na przestrzeni wieków (wybrane tematy).

Oraz

Tematyka wykładów kursu przedstawia następujące treści:
Ekspresja genów w organizmach żywych. Źródła informacji:gdy sekwencja genu jest znana, gdy sekwencja genu nie jest znana, bazy danych, biblioteki DNA genomowego, biblioteki cDNA, narzędzia on-line używane do analizy sekwencji DNA.
System ekspresyjny genów - pojęcia podstawowe. Kryteria wyboru systemu ekspresyjnego do produkcji białek heterogenicznych w zależności od ich docelowego zastosowania.
Ekspresja genów heterologicznych w szczepach Escherichia coli.
Bakterie Bacillus sp. jako gospodarz heterologicznej ekspresji genów.
Drożdżowe systemy ekspresyjne (Sacharomyces cerevisiae,
Kluvyromyces lactis, Pichia pastoris, Hansenula polymorpha, Arxula adeninivorans). 
Ekspresja genów w komórkach owadzich.
Konstrukcja roślin genetycznie modyfikowanych.
Ekspresja genów w komórkach ssaczych.

Metody pozyskiwania i oczyszczania rekombinantowych białek w zależności od wyboru systemu ekspresji genów użytego w tym celu.

Celem kursu Wirusologia - wstęp do laboratorium jest przygotowanie do pracy doświadczalnej (laboratoryjnej), z uwzględnieniem aspektów teoretycznych i praktycznych (na podstawie zamieszczonych materiałów).

Dane przedmiotu

Nazwa kursu Wirusologia - wstęp do laboratorium
Kierunek studiów Biotechnologia
Wydział Chemiczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia
Forma studiów Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 1
Start semestru luty 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu 2020/2021
Forma zajęć Stacjonarna

Prowadzący i konsultacje

Imię i nazwisko prowadzącego Beata Zalewska-Piątek / Marta Wanarska
Adres e-mail beazalew@pg.edu.pl / marwanar@pg.edu.pl
Nr telefonu 3471862
Terminy konsultacji Środa 11-12:00
Komunikacja (sposób kontaktu) Kontakt mailowy, czat

Celem kursu Wirusologia (wykład) jest przekazanie współczesnej wiedzy o wirusach, ich biologii molekularnej, w oparciu o najnowsze badania. Program kursu obejmuje wiadomości ogólne dotyczące właściwości i klasyfikacji wirusów, ich replikacji, namnażania w laboratorium, patogenności i wirulencji oraz unikania odporności immunologicznej.

Dane przedmiotu

Nazwa kursu Wirusologia
Kierunek studiów Biotechnologia
Wydział Chemiczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia
Forma studiów Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 1
Start semestru 24 luty 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu 2020/2020
Forma zajęć Zdalna

Prowadzący i konsultacje

Imię i nazwisko prowadzącego Beata Zalewska-Piątek
Adres e-mail beazalew@pg.edu.pl
Nr telefonu 3471862
Terminy konsultacji Środa 11-12:00
Komunikacja (sposób kontaktu) Kontakt mailowy, forum, czat

Nazwa przedmiotu: Chemia Bioorganiczna i Biostereochemia

Kierunek: Biotechnologia

e-kurs zastępuje stacjonarne zajęcia seminaryjne i wykłady z przedmiotu Chemia Bioorganiczna i Biostereochemia, odbywać się będzie w terminach i godzinach przewidzianych w planie zajęć na seminaria z przedmiotu Chemia Bioorganiczna i Biostereochemia. Uczestnictwo w e-kursie jest obowiązkowe. 

Warunki zaliczenia e-kursu są identyczne jak warunki zaliczenia przedmiotu opisane w karcie przedmiotu, zaliczenie e-kursu jest zarazem zaliczeniem przedmiotu.

Komunikacja na zajęciach i konsultacjach odbywać się będzie głównie przy pomocy webinarów i spotakań. Testy odbywać się będą w godzinach zajęć przewidzianych w planie. Dodatkowa komunikacja za pomocą poczty elektronicznej mak@pg.edu.pl; andrzej.skwarecki1@pg.edu. pl oraz marmilew@pg.edu.pl

Genetyka człowieka - wykład
•dr hab. inż. Paweł Sachadyn, prof. PG
•Laboratorium Biotechnologii Regeneracyjnej
•p. 303 Ch. B, w wyznaczonych godzinach konsultacji lub indywidualnie po uzgodnieniu
•Kontakt przez e-mail: psach@pg.edu.pl

Celem wykładu jest przedstawienie podstaw wiedzy o genomie i genetyce człowieka, rodzajach i skutkach mutacji, możliwościach praktycznego wykorzystania wiedzy o genomie ludzkim  i genetyce człowieka, perspektywach i zagrożeniach związanych z rozwojem technologii kwasów nukleinowych.

Program

1.Wprowadzenie. Budowa genomu ludzkiego.
2.Mitochondrialne DNA
3.Rodzaje mutacji i przyczyny ich powstawania
4.Dziedziczenie mutacji
5.Efekty mutacji
6.Farmakogenomika
Warunki zaliczenia
•1. test – wynik testu w procentach
•test wyboru na ostatnich zajęciach
•TYLKO JEDNA odpowiedź ustna - w celu poprawienia oceny,
•odpowiedź ustna możliwa TYKO POD WARUNKIEM uzyskania z testu co najmniej 40% punktów
•Próg zaliczenia wynosi 60%
•2. obecność na wykładach
•obecność na wykładach jest obowiązkowa
•Lista pytań kierunkowych pomoże w przygotowaniu do testu
•Literatura obowiązkowa:

   Materiały z wykładu dostępne na googledrive

https://drive.google.com/drive/folders/1KgcYovUd7lbgPO2K9WV5M5pavKHtowa2?usp=sharing

Kolejny wykład z genetyki człowieka w formie webinarium.

Tematy referatów:

1. Budowa chromosomu i metody badania (metody cytogenetyczne, FISH, CGH)

2. Badanie DNA w medycynie sądowej

3. Genetyczne podstawy odporności immunologicznej

4. Klonowanie zwierząt i ludzi

5. Genetyka nowotworów

6. Katastrofy elektrowni atomowych w Czarnobylu i w Fukushimie a zachorowalność na nowotwory

7. Dziedziczenie epigenetyczne

8. Mikromacierze hybrydyzacyjne  w badaniu ekspresji genów, metylacji DNA i polimorfizmu genetycznego

9. Geny a umysł

10. Genetyczne podstawy schizofrenii

11. Genetyczne podstawy długowieczności

12.Eugenika

13. Komórki macierzyste i pluripotentne

14. Terapia genowa

15. Genetyczne podstawy chorób sercowo naczyniowych

16. Genetyczne i środowiskowe podstawy cukrzycy

17. Genetyka szlaków sygnalizacyjnych

18. Genetyczna diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna

19. Genetyka otyłości i genetyka szczupłości

20. Genetyczna determinacja płci

21. Wkład genetyczny Homo neanderthalensis do genomu Homo sapiens

22. Genetyka Słowian

23. Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w badaniu genomów i transkryptomów

24. Geny a wygląd