Zajęcia laboratoryjne, w trakcie których studenci zapoznaj się z nowoczesnymi metodami instrumentalnymi stosowanymi w biotechnologii.

Ćwiczenia:

1. Spektroskopia FTIR

2. Spektrometria mas

3. Mikrokalorymetria

4. Chromatografia FPLC

5. Spektroskopia NMR

6. Spektrofluorymetria I

7. Spektrofluorymetria II

8. Spektroskopia UV/vis

W ramach zajęć omawiane są w szczególnosci następujące zagadnienia:
* Prawa własności intelektualnej, ogólna charakterystyka, źródła prawa (krajowe, międzynarodowe)
* Przedmioty ochrony prawa własności przemysłowej
*Urząd Patentowy RP, struktura, zadania, procedury uzyskiwanie patentu w kraju i za granicą
*Prawo autorskie, przedmiot ochrony prawa autorskiego, rodzaje utworów, dozwolony użytek chronionych
utworów, odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich
*Autorskie prawa osobiste (plagiat, odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu), autorskie prawa
majątkowe (obrót prawami majątkowymi),
*Prawa pokrewne, ich charakterystyka, zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi,
*Ochrona programów komputerowych,
*Ochrona baz danych
*Ochrona know-how, udostępnianie know-how, podstawy prawne ochrony know-how i tajemnicy
przedsiębiorstwa, szpiegostwo przemysłowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
*Środki ochrony praw własności intelektualnej (prawo cywilne, prawo karne)
*Internet, zgodne z prawem korzystanie z Internetu, piractwo internetowe, legalne słuchanie muzyki

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalność Technologia, biotechnologia i analiza żywności, realizujących zajęcia w 2 semestrze, studiów II stopnia. Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II stopnia kierunku Biotechnologia, specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (2 semestr).

Forma Kursu: Wykład prowadzony poprzez kształcenie synchroniczne przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Seminarium prowadzone jest poprzez kształcenie synchroniczne przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Laboratorium: zajęcia prowadzone są poprzez kształcenie synchroniczne przy wykorzystaniu platformy MS Teams. 

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż Dorota Martysiak-Żurowska prof. PG

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z procesami technologicznymi związanymi z technologią i biotechnologia tłuszczów, zwłaszcza spożywczych. W trakcie seminarium Studenci będą prezentować prezentacje własne dot. technologii i biotechnologii tłuszczów.

Elementy komunikacyjne: ogłoszenia na stronie e-nauczania na danym przedmiocie oraz w trakcie zajęć, czat w trakcie zajęć.

Zasady zaliczenia zajęć: Egzamin końcowy w formie stacjonarnej w sesji zimowej.  Próg zaliczenia dla przedmiotu 60% (inf. dodatkowe: karta przedmiotu).

Kontakt z prowadzącym e-kurs: e-mail: dorota.martysiak-zurowska@pg.edu.pl; czat po zajęciach z przedmiotu prowadzonych przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.  

Wykład i Seminarium

Na wykładzie zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z metodami utrwalania żywności. Wydłużenie trwałości produktów żywnościowych jest jednym z kluczowych etapów procesu technologicznego. Dobór odpowiedniej metody utrwalania ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo gotowego produktu, ale także wpływa na jego wartość odżywczą i jakość.  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów II stopnia Biotechnologii z wiedzą pozwalająca mu uczestniczyć w:

a) dyskusji o etycznych aspektach zapłodnienia in vitro,

b) dyskusji o etycznych aspektach transplantacji narządów,

c) dyskusji o etycznych aspektach eutanazji,

d) dyskusji o konstrukcji i konsumpcji genetycznie modyfikowanych organizmów (zwierząt i roślin),

e) dyskusji o etycznych aspektach reprodukcyjnego klonowania zwierząt, roślin i ludzi,

f) dyskusji o etycznych aspektach badań nad uzyskaniem komórek macierzystych i ich wykorzystaniem w medycynie.

 

W tym celu zaprezentowana zostaje studentowi historia Bioetyki, różne próby zdefiniowania istoty "człowieka" w różnych nurtach filozoficznych na przestrzeni wieków (wybrane tematy).

Oraz

Tematyka wykładów kursu przedstawia następujące treści:
Ekspresja genów w organizmach żywych. Źródła informacji:gdy sekwencja genu jest znana, gdy sekwencja genu nie jest znana, bazy danych, biblioteki DNA genomowego, biblioteki cDNA, narzędzia on-line używane do analizy sekwencji DNA.
System ekspresyjny genów - pojęcia podstawowe. Kryteria wyboru systemu ekspresyjnego do produkcji białek heterogenicznych w zależności od ich docelowego zastosowania.
Ekspresja genów heterologicznych w szczepach Escherichia coli.
Bakterie Bacillus sp. jako gospodarz heterologicznej ekspresji genów.
Drożdżowe systemy ekspresyjne (Sacharomyces cerevisiae,
Kluvyromyces lactis, Pichia pastoris, Hansenula polymorpha, Arxula adeninivorans). 
Ekspresja genów w komórkach owadzich.
Konstrukcja roślin genetycznie modyfikowanych.
Ekspresja genów w komórkach ssaczych.

Metody pozyskiwania i oczyszczania rekombinantowych białek w zależności od wyboru systemu ekspresji genów użytego w tym celu.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia II stopień, specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (2 semestr). 

Termin: 07.10.2020 - 16.12.2020 (środa godzina 15:15-17:00)

Forma Kursu: 

Wykład prowadzony poprzez kształcenie synchroniczne przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. 

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż Robert Tylingo prof. PG, 

Celem przedmiotu dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnej do samodzielnego lub grupowego przygotowania i realizacji biotechnologicznych procesów produkcyjnych lub projektów badawczych.

Wykład pt. Modelowanie molekularne biomolekuł

Celem kursu Wirusologia (wykład) jest przekazanie współczesnej wiedzy o wirusach, ich biologii molekularnej, w oparciu o najnowsze badania. Program kursu obejmuje wiadomości ogólne dotyczące właściwości i klasyfikacji wirusów, ich replikacji, namnażania w laboratorium, patogenności i wirulencji oraz unikania odporności immunologicznej.

Dane przedmiotu

Nazwa kursu Wirusologia
Kierunek studiów Biotechnologia
Wydział Chemiczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia
Forma studiów Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 1
Start semestru 24 luty 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu 2020/2020
Forma zajęć Zdalna

Prowadzący i konsultacje

Imię i nazwisko prowadzącego Beata Zalewska-Piątek
Adres e-mail beazalew@pg.edu.pl
Nr telefonu 3471862
Terminy konsultacji Środa 11-12:00
Komunikacja (sposób kontaktu) Kontakt mailowy, forum, czat

Nazwa przedmiotu: Chemia Bioorganiczna i Biostereochemia

Kierunek: Biotechnologia

e-kurs zastępuje stacjonarne zajęcia seminaryjne i wykłady z przedmiotu Chemia Bioorganiczna i Biostereochemia, odbywać się będzie w terminach i godzinach przewidzianych w planie zajęć na seminaria z przedmiotu Chemia Bioorganiczna i Biostereochemia. Uczestnictwo w e-kursie jest obowiązkowe. 

Warunki zaliczenia e-kursu są identyczne jak warunki zaliczenia przedmiotu opisane w karcie przedmiotu, zaliczenie e-kursu jest zarazem zaliczeniem przedmiotu.

Komunikacja na zajęciach i konsultacjach odbywać się będzie głównie przy pomocy webinarów i spotakań. Testy odbywać się będą w godzinach zajęć przewidzianych w planie. Dodatkowa komunikacja za pomocą poczty elektronicznej mak@pg.edu.pl; andrzej.skwarecki1@pg.edu. pl oraz marmilew@pg.edu.pl