Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia kierunku Biotechnologia realizujących zajęcia w semestrze 3 w roku akademickim 2022/2023. 

Za kurs odpowiada dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. PG.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia kierunku Biotechnologia realizujących zajęcia w semestrze 1 i 2 w roku akademickim 2022/2023. 

Kurs obejmuje wykłady i zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Funkcjonalne właściwości składników żywności

Za kurs odpowiada dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. PG.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z:

-mikrobiotą surowców żywnościowych, ich charakterystyką i właściwościami,

- źródłami zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności,

- wpływem tych zanieczyszczeń na jakość oraz bezpieczeństwo zdrowotne produktów,

- sposobami eliminowania zagrożeń mikrobiologicznych i rolę higieny w przemyśle żywnościowym.

Kurs jest uzupełnieniem zajęć z przedmiotu "Biologicznie aktywne substancje roślinne", który odbywa się w formie stacjonarnej na II stopniu studiów na kierunku Biotechnologia.

CEL: Student identyfikuje i klasyfikuje patogeny oraz grzyby toksynotwórcze w żywności i ocenia ich szkodliwość. Przedstawia podstawowe systemy diagnostyczne, stosowane do wykrywania zafałszowań w żywności. Wyjaśnia zasady działania techniki PCR.

Podstawowy kurs z modelowania molekularnego dla studentów biotechnologii obejmujący zarówno wykład jak i zajęcia laboratoryjne.

W ramach przedmiotu zostaną omówione m. in. izomeria optyczna, izomeria cis-trans oraz izomeria aksjalno-ekwateriolna pochodnych cyklicznych - niezbędne do przedstawienia stereochemii poszczególnych klas związków naturalnych, a przede wszystkim: węglowodanów, steroli,  białek, kwasów nukleinowych czy terpenów.

Kurs przeznaczony jest dla studentów:
kierunek Biotechnologia, specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (WCh)
realizujących zajęcia w 2 semestrze, studiów II stopnia.

Kurs obejmuje zarówno wykłady, jak i zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Technologia preparatów enzymatycznych.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami, dotyczącymi wirusologii molekularnej, takimi jaka ochronne szczepionki przeciwwirusowe w kontekście nowo wyłaniających się chorób wirusowych, mechanizmy patogenności wirusów roślinnych i zwierzęcych, nietypowe czynniki subwirusowe (satelity, wiroidy i priony) oraz wykorzystanie bakteriofagów w medycynie (terapia fagowa) i biotechnologii (enzymy i wektory fagowe, szczepionki).

Dane przedmiotu

Nazwa kursu Wirusologia molekularna - wykład
Kierunek studiów Biotechnologia
Wydział Chemiczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia
Forma studiów Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 2
Start semestru październik 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu 2021/2022
Forma zajęć Wykład / zdalny synchroniczny

Prowadzący i konsultacje

Imię i nazwisko prowadzącego Beata Zalewska-Piątek
Adres e-mail beazalew@pg.edu.pl
Nr telefonu 3471862
Terminy konsultacji Piątek 11-12:00
Komunikacja (sposób kontaktu) Kontakt mailowy, umówione wcześniej spotkanie na Uczelni, czat

Rozpoczęcie kursu: 7 października, godzina 9:00

Celem kursu Wirusologia (wykład) jest przekazanie współczesnej wiedzy o wirusach, ich biologii molekularnej, w oparciu o najnowsze badania. Program kursu obejmuje wiadomości ogólne dotyczące właściwości i klasyfikacji wirusów, ich replikacji, namnażania w laboratorium, patogenności i wirulencji oraz unikania odporności immunologicznej.

Dane przedmiotu

Nazwa kursu Wirusologia
Kierunek studiów Biotechnologia
Wydział Chemiczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia
Forma studiów Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 1
Start semestru 23 luty 2022
Rok akademicki realizacji przedmiotu 2021/2022
Forma zajęć stacjonarna

Prowadzący i konsultacje

Imię i nazwisko prowadzącego Beata Zalewska-Piątek
Adres e-mail beazalew@pg.edu.pl
Nr telefonu 3471862
Terminy konsultacji wtorek 10-11:00
Komunikacja (sposób kontaktu) Kontakt mailowy, forum, czat

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalność Technologia, Biotechnologia i Analiza Żywności, II stopnia nauczania

Podstawowy kurs wykorzystania narzędzi programistycznych do rozwiązywania różnorodnych zadań z obszaru biologii molekularnej. Studenci poznają zarówno niuanse samego języka, jak i specjalistyczne biblioteki pozwalające efektywnie rozwiązywać, zarówno zaawansowane problemy bioinformatyczne, jak i inne zadania jakie napotyka się w praktyce inżynierskiej