Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalność Technologia, biotechnologia i analiza żywności, realizujących zajęcia w 2 semestrze, studiów II stopnia. Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II stopnia kierunku Biotechnologia, specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (2 semestr).

Forma Kursu: Wykład prowadzony poprzez kształcenie synchroniczne przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Seminarium prowadzone jest poprzez kształcenie synchroniczne przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Laboratorium: zajęcia prowadzone są poprzez kształcenie synchroniczne przy wykorzystaniu platformy MS Teams. 

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż Dorota Martysiak-Żurowska prof. PG

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z procesami technologicznymi związanymi z technologią i biotechnologia tłuszczów, zwłaszcza spożywczych. W trakcie seminarium Studenci będą prezentować prezentacje własne dot. technologii i biotechnologii tłuszczów.

Elementy komunikacyjne: ogłoszenia na stronie e-nauczania na danym przedmiocie oraz w trakcie zajęć, czat w trakcie zajęć.

Zasady zaliczenia zajęć: Egzamin końcowy w formie stacjonarnej w sesji zimowej.  Próg zaliczenia dla przedmiotu 60% (inf. dodatkowe: karta przedmiotu).

Kontakt z prowadzącym e-kurs: e-mail: dorota.martysiak-zurowska@pg.edu.pl; czat po zajęciach z przedmiotu prowadzonych przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.  

Na wykładzie zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z metodami utrwalania żywności. Wydłużenie trwałości produktów żywnościowych jest jednym z kluczowych etapów procesu technologicznego. Dobór odpowiedniej metody utrwalania ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo gotowego produktu, ale także wpływa na jego wartość odżywczą i jakość.  

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia II stopień, specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (2 semestr). 

Termin: 07.10.2020 - 16.12.2020 (środa godzina 15:15-17:00)

Forma Kursu: 

Wykład prowadzony poprzez kształcenie synchroniczne przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. 

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż Robert Tylingo prof. PG, 

Celem przedmiotu dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnej do samodzielnego lub grupowego przygotowania i realizacji biotechnologicznych procesów produkcyjnych lub projektów badawczych.

Wykład pt. Modelowanie molekularne biomolekuł

Nazwa przedmiotu: Chemia Bioorganiczna i Biostereochemia

Kierunek: Biotechnologia

e-kurs zastępuje stacjonarne zajęcia seminaryjne i wykłady z przedmiotu Chemia Bioorganiczna i Biostereochemia, odbywać się będzie w terminach i godzinach przewidzianych w planie zajęć na seminaria z przedmiotu Chemia Bioorganiczna i Biostereochemia. Uczestnictwo w e-kursie jest obowiązkowe. 

Warunki zaliczenia e-kursu są identyczne jak warunki zaliczenia przedmiotu opisane w karcie przedmiotu, zaliczenie e-kursu jest zarazem zaliczeniem przedmiotu.

Komunikacja na zajęciach i konsultacjach odbywać się będzie głównie przy pomocy webinarów i spotakań. Testy odbywać się będą w godzinach zajęć przewidzianych w planie. Dodatkowa komunikacja za pomocą poczty elektronicznej mak@pg.edu.pl; andrzej.skwarecki1@pg.edu. pl oraz marmilew@pg.edu.pl

Przedmiot biologia komórki nowotworowej obejmuje wykład i laboratoria. Celem kursu jest omówienie podstaw biologii molekularnej nowotworów z uwzględnieniem mechanizmów komórkowych leżących u podstaw transformacji komórek prawidłowych w komórki nowotworowe. Laboratoria pozwolą zaś na nabycie praktycznych umiejętności dotyczących niektórych mechanizmów kancerogenezy z wykorzystaniem hodowli in vitro komórek nowotworowych.

Dla studentów kierunku Biotechnologia (specjalność Biotechnologia leków).

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W MEDYCYNIE I PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Prowadzący: dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni - wykład

Prowadzący: dr hab. inż. Anna Stanisławska-Sachadyn - laboratoria

Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii PG (WCH B, pokój 218)

Kontakt:

 • Beata Krawczyk, e-mail: beata.krawczyk@pg.edu.pl; tel. (58) 347-23-83
 • Anna Stanisławska-Sachadyn, e-mail: anna.stanislawska-sachadyn@pg.edu.pl; tel. (58) 347-24-06
 • Zajęcia z przedmiotu prowadzone będą w formie blended learning - wykłady w formie zdalnej jako e-nauczanie (15 godzin), laboratoria będą prowadzone metodą tradycyjną na uczelni (15 godzin).
 • Wykłady rozpoczynają się od 05.10.2020 r. w formie spotkania MS Team, co poniedziałek w godzinach 1115-1300  i będą odbywały się co tydzień do 30.11.2020.
 • Laboratoria będą odbywały się metodą tradycyjną w grupach według ustalonego planu zajęć w sali 17, WCh C.

Zasady zaliczenia e-kursu:

 • Wykłady w formie zdalnej są obowiązkowe dla studenta, możliwa jest jedna nieobecność na wykładzie. Obecności będą zapisywane przez prowadzącego.
 • Wykład kończy się quizem - warunkiem zaliczenia jest 60% poprawnych odpowiedzi. 
 • e-kurs stanowi 50% składowej oceny końcowej z przedmiotu
 • zaliczenie laboratoriów - sprawozdania, quiz; próg zaliczenia laboratorium 60%, laboratorium stanowi  50% składowej oceny końcowej z przedmiotu

Elementy związane z komunikacją w ramach e-kursu:

 • Możliwość komunikowania się w ramach e-kursu w postaci czatu.
 • Dodatkowe informacje związane z wykładem będą przekazywane studentom na forum oraz w zakładce ogłoszenia
 • Dodatkowy kontakt z prowadzącym e-kurs - konsultacje - piątek godzina 12;  p. 218 CHB (stacjonarnie) oraz on-line w poniedziałki jako webinarium - spotkanie o godzinie 15.
 • Konsultacje z laboratoriów do uzgodnienia z osobą prowadzącą laboratoria.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczone przedmioty: Mikrobiologia, Biologia molekularna.

Dodatkowo: Immunologia ogólna

Mile widziany udział w wykładzie fakultatywnym: Techniki Amplifikacji Kwasów Nukleinowych

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami molekularnymi, stosowanymi w diagnostyce medycznej i przemyśle spożywczym, wykorzystanie osiągnięć i narzędzi biologii molekularnej w diagnostyce, pokazanie nowości na rynku diagnostycznym.

 

•dr hab. inż. Paweł Sachadyn, prof. PG
•Laboratorium Biotechnologii Regeneracyjnej
•p. 303 Ch. B, w wyznaczonych godzinach konsultacji lub indywidualnie po uzgodnieniu
•Kontakt przez e-mail: psach@pg.edu.pl

Celem wykładu jest przedstawienie podstaw wiedzy o genomie i genetyce człowieka, rodzajach i skutkach mutacji, możliwościach praktycznego wykorzystania wiedzy o genomie ludzkim  i genetyce człowieka, perspektywach i zagrożeniach związanych z rozwojem technologii kwasów nukleinowych.

Program

1.Wprowadzenie. Budowa genomu ludzkiego.
2.Mitochondrialne DNA
3.Rodzaje mutacji i przyczyny ich powstawania
4.Dziedziczenie mutacji
5.Efekty mutacji
6.Farmakogenomika
Warunki zaliczenia
•1. test – wynik testu w procentach
•test wyboru na ostatnich zajęciach
•TYLKO JEDNA odpowiedź ustna - w celu poprawienia oceny,
•odpowiedź ustna możliwa TYKO POD WARUNKIEM uzyskania z testu co najmniej 40% punktów
•Próg zaliczenia wynosi 60%
•2. obecność na wykładach
•obecność na wykładach jest obowiązkowa
•Lista pytań kierunkowych pomoże w przygotowaniu do testu
•Literatura obowiązkowa:

   Materiały z wykładu dostępne na googledrive

https://drive.google.com/drive/folders/1KgcYovUd7lbgPO2K9WV5M5pavKHtowa2?usp=sharing

Kolejny wykład z genetyki człowieka w formie webinarium.

Tematy referatów:

1. Budowa chromosomu i metody badania (metody cytogenetyczne, FISH, CGH)

2. Badanie DNA w medycynie sądowej

3. Genetyczne podstawy odporności immunologicznej

4. Klonowanie zwierząt i ludzi

5. Genetyka nowotworów

6. Katastrofy elektrowni atomowych w Czarnobylu i w Fukushimie a zachorowalność na nowotwory

7. Dziedziczenie epigenetyczne

8. Mikromacierze hybrydyzacyjne  w badaniu ekspresji genów, metylacji DNA i polimorfizmu genetycznego

9. Geny a umysł

10. Genetyczne podstawy schizofrenii

11. Genetyczne podstawy długowieczności

12.Eugenika

13. Komórki macierzyste i pluripotentne

14. Terapia genowa

15. Genetyczne podstawy chorób sercowo naczyniowych

16. Genetyczne i środowiskowe podstawy cukrzycy

17. Genetyka szlaków sygnalizacyjnych

18. Genetyczna diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna

19. Genetyka otyłości i genetyka szczupłości

20. Genetyczna determinacja płci

21. Wkład genetyczny Homo neanderthalensis do genomu Homo sapiens

22. Genetyka Słowian

23. Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w badaniu genomów i transkryptomów

24. Geny a wygląd

Celem kursu jest zapoznanie się z różnymi zagadnieniami dotyczących uwarunkowań genetycznych i predyspozycji do występowania chorób i nowotworów u człowieka, potencjalnych terapii genowych, molekularnych mechanizmów neuroprzekaźnictwa, transplantacji  narządów w perspektywie transkulturowej (rusztowania tkankowe jako alternatywa dla konwencjonalnych przeszczepów narządów i tkanek), innowacyjnych form terapii zakażeń dróg moczowych (szczepionki, pilicydy, curlicydy) oraz wykorzystania i potencjalnych zastosowań komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Dane przedmiotu

Nazwa kursu Genetyka molekularna - seminarium
Kierunek studiów Biotechnologia
Wydział Chemiczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia
Forma studiów Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 2
Start semestru październik 2020
Rok akademicki realizacji przedmiotu 2020/2021
Forma zajęć Wykład / zdalna synchroniczna

Prowadzący i konsultacje

Imię i nazwisko prowadzącego Beata Zalewska-Piątek
Adres e-mail beazalew@pg.edu.pl
Nr telefonu 3471862
Terminy konsultacji Piątek 11-12:00
Komunikacja (sposób kontaktu) Kontakt mailowy, umówione wcześniej spotkanie na uczelni, czat

Rozpoczęcie kursu: 1 października 2020, godzina 12:00.

Serdecznie zapraszam!