W ramach przedmiotu zostaną omówione m. in. izomeria optyczna, izomeria cis-trans oraz izomeria aksjalno-ekwateriolna pochodnych cyklicznych - niezbędne do przedstawienia stereochemii poszczególnych klas związków naturalnych, a przede wszystkim: węglowodanów, steroli,  białek, kwasów nukleinowych czy terpenów.

Kurs przeznaczony jest dla studentów:
kierunek Biotechnologia, specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (WCh)
realizujących zajęcia w 2 semestrze, studiów II stopnia.

Kurs obejmuje zarówno wykłady, jak i zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Technologia preparatów enzymatycznych.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami, dotyczącymi wirusologii molekularnej, takimi jaka ochronne szczepionki przeciwwirusowe w kontekście nowo wyłaniających się chorób wirusowych, mechanizmy patogenności wirusów roślinnych i zwierzęcych, nietypowe czynniki subwirusowe (satelity, wiroidy i priony) oraz wykorzystanie bakteriofagów w medycynie (terapia fagowa) i biotechnologii (enzymy i wektory fagowe, szczepionki).

Dane przedmiotu

Nazwa kursu Wirusologia molekularna - wykład
Kierunek studiów Biotechnologia
Wydział Chemiczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia
Forma studiów Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 2
Start semestru październik 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu 2021/2022
Forma zajęć Wykład / zdalny synchroniczny

Prowadzący i konsultacje

Imię i nazwisko prowadzącego Beata Zalewska-Piątek
Adres e-mail beazalew@pg.edu.pl
Nr telefonu 3471862
Terminy konsultacji Piątek 11-12:00
Komunikacja (sposób kontaktu) Kontakt mailowy, umówione wcześniej spotkanie na Uczelni, czat

Rozpoczęcie kursu: 7 października, godzina 9:00

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalność Technologia, Biotechnologia i Analiza Żywności, II stopnia nauczania

Tematyka wykładów kursu przedstawia następujące treści:
Ekspresja genów w organizmach żywych. Źródła informacji:gdy sekwencja genu jest znana, gdy sekwencja genu nie jest znana, bazy danych, biblioteki DNA genomowego, biblioteki cDNA, narzędzia on-line używane do analizy sekwencji DNA.
System ekspresyjny genów - pojęcia podstawowe. Kryteria wyboru systemu ekspresyjnego do produkcji białek heterogenicznych w zależności od ich docelowego zastosowania.
Ekspresja genów heterologicznych w szczepach Escherichia coli.
Bakterie Bacillus sp. jako gospodarz heterologicznej ekspresji genów.
Drożdżowe systemy ekspresyjne (Sacharomyces cerevisiae,
Kluvyromyces lactis, Pichia pastoris, Hansenula polymorpha, Arxula adeninivorans). 
Ekspresja genów w komórkach owadzich.
Konstrukcja roślin genetycznie modyfikowanych.
Ekspresja genów w komórkach ssaczych.

Metody pozyskiwania i oczyszczania rekombinantowych białek w zależności od wyboru systemu ekspresji genów użytego w tym celu.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów II stopnia Biotechnologii z wiedzą pozwalająca mu uczestniczyć w:

a) dyskusji o etycznych aspektach zapłodnienia in vitro,

b) dyskusji o etycznych aspektach transplantacji narządów,

c) dyskusji o etycznych aspektach eutanazji,

d) dyskusji o konstrukcji i konsumpcji genetycznie modyfikowanych organizmów (zwierząt i roślin),

e) dyskusji o etycznych aspektach reprodukcyjnego klonowania zwierząt, roślin i ludzi,

f) dyskusji o etycznych aspektach badań nad uzyskaniem komórek macierzystych i ich wykorzystaniem w medycynie.

 

W tym celu zaprezentowana zostaje studentowi historia Bioetyki, różne próby zdefiniowania istoty "człowieka" w różnych nurtach filozoficznych na przestrzeni wieków (wybrane tematy).

Oraz

Kurs przeznaczony jest dla studentów:
kierunek Biotechnologia, specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (WCh) kierunek Inżynieria Biomedyczna, specjalność: Fizyka medyczna (WFTiMS)
realizujących zajęcia w 2 semestrze, studiów II stopnia.

Kurs obejmuje zarówno wykłady, jak i zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Technologia preparatów enzymatycznych.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Biologia komórki nowotworowej - laboratorium (2021/2022)

Biologia komórki nowotworowej - wykład (2021/2022)

Podstawowy kurs z modelowania molekularnego dla studentów biotechnologii obejmujący zarówno wykład jak i zajęcia laboratoryjne.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalność Technologia, biotechnologia i analiza żywności, realizujących zajęcia w 2 semestrze, studiów II stopnia. Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.