Rozwój przemysłowo-gospodarczy i rozwój infrastruktury oraz wzrost standardu życia mieszkańców każdego kraju nieodzownie niosą za sobą powstawanie rosnących ilości różnego rodzaju ścieków oraz odpadów przemysłowych i komunalnych. To z kolei przyczynia się do postępującego zanieczyszczenia i degradacji środowiska, w tym szczególnie podłoża gruntowego. Stąd niezwykle istotne jest zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez projektowanie procesów technologicznych zgodnie z zasadami zielonej chemii i inżynierii, jak również opracowywanie nowych, przyjaznych dla środowiska technologii eliminacji zanieczyszczeń z powietrza, wody oraz gleb.

Zanieczyszczeniami gleb i gruntów mogą być związki chemiczne zarówno organiczne jak i nieorganiczne, metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Zanieczyszczenia wpływają na właściwości gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym. Co więcej, zanieczyszczenia gleb mogą ulegać depozycji do środowiska wodnego na skutek wymywania szkodliwych substancji np. przez wody opadowe a związki lotne mogą ulegać odparowaniu do atmosfery. Powodują tym samym zanieczyszczenie wód i powietrza. Usuwanie zanieczyszczeń z matrycy glebowej jest szczególnie trudne ze względu na różnorodne właściwości fizykochemiczne poszczególnych gruntów w zależności od lokalizacji. Zanieczyszczone tereny mogą się różnić pod względem przepuszczalności, poziomu warstw wodonośnych, składu granulometrycznego oraz składu materiału glebowego. Stąd, opracowanie odpowiedniej technologii remediacji gruntów zanieczyszczonych, wymaga wiedzy zarówno na temat właściwości gleby jak i właściwości zanieczyszczeń, z uwzględnieniem lokalnych wymogów związanych z budową hydrogeologiczną oraz przyszłym zagospodarowaniem gruntów.

Gospodarka odpadami i utylizacja odpadów komunalnych

studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, semestr letni

osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż Ilona Kłosowska-Chomiczewska

nauczyciele współprowadzący: dr. inż. Aneta Pacyna-Kuchta

"Mikrobiologia ogólna dla ZTM- wstęp do laboratoriów" jest to kurs dla kierunku ZTiM prowadzony jako uzupełnienie laboratoriów, które będą odbywały się w formie zajęć stacjonarnych.
W kursie tym zamieszczone będą informacje, materiały pomocnicze do sprawozdań oraz materiały i dodatkowe instrukcje umożliwiające przygotowanie się do laboratoriów.

Prowadzący zajęcia:

  • dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni PG;  Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydział Chemiczny; kontakt: e-mail beata.krawczyk@pg.edu.pl; CH B (Bud.7), pok. 215-218
  • mgr inż. Aleksandra Rosińska; Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, CH B (Bud.7) pok. 2018

Zasady zaliczenia:

  • Obecność na zajęciach
  • Sprawdziany
  • Sprawozdania

Sprawozdania będą załączane jako zadania, sprawdziany (wejściówki) stacjonarnie Student ma obowiązek korzystania z platformy e-nauczania. 

Wykłady w formie stacjonarnej na PG. Strona dostarcza materiały do wykładu 

Prowadzący wykład: dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studenta z technikami laboratoryjnymi stosowanymi w pracowni mikrobiologicznej oraz poznanie funkcji mikroorganizmów w środowisku i ich wpływu na człowieka 

Omówienie otrzymywania, właściwości najważniejszych klas związków organicznych. Utrwalenie zagadnień prezentowanych na wykładzie.

W niniejszym kursie będą organizowane webinary oraz zamieszczane zostaną materiały do nauki w ramach przedmiotu Techniki laboratoryjne dla studentów kierunku Zielone Technologie i Monitoring I stopnia.

2 pierwsze zajęcia przeprowadzone zostaną zdalnie, następnie wejdziemy do laboratorium (2 następne zajęcia), a na koniec czeka Państwa kolokwium na platformie enauczanie.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Zielone Technologie i Monitoring (studia pierwszego stopnia, czwarty semestr).