Inżynieria i aparatura procesowa - laboratorium

"Mikrobiologia - wstęp do laboratoriów" jest to kurs, który ma po części zrekompensować zawieszone z powodu pandemii zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Mikrobiologia dla kierunku ZTiM. W kursie są zamieszczone informacje, które z zajęć laboratoryjnych będą odbywały się w formie zdalnej, materiały pomocnicze do sprawozdań oraz materiały i instrukcje umożliwiające przygotowanie się do laboratoriów. W ramach spotkań studenci będą odpytywani z zakresu obowiązkowego materiału potrzebnego do zaliczenia konkretnych laboratoriów. Efekty kształcenia te same jak w kursie Mikrobiologia.

Warunkiem zaliczenia są też sprawozdania z laboratoriów przygotowane według dołączonego schematu przy każdym temacie.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku zielone technologie i monitoring (studia pierwszego stopnia, czwarty semestry).

Tematyka wykładów z przedmiotu Mikrobiologia.

Dlaczego studiujemy mikrobiologię. Klasyfikacja i identyfikacja mikroorganizmów. Nowoczesna klasyfikacja Prokariota. Dziedziny i historia Mikrobiologii. Postulaty Kocha. Mikroskopy i barwienie bakterii. Odżywianie drobnoustrojów, wzrost populacji mikroorganizmów (fazy wzrostu, hodowle mikroorganizmów, otrzymywanie czystych kultur, podłoża hodowlane, specjalne techniki hodowli, przechowywanie kultur. Pomiar wzrostu mikrobiologicznego. Kontrola wzrostu mikroorganizmów, sterylizacja i dezynfekcja. Wpływ środowiska zewnętrznego na mikroorganizmy. Diagnostyka molekularna mikroorganizmów. Ekologia mikrobiologiczna. Relacje gospodarz-mikroorganizm.

Efekty kształcenia z przedmiotu:

  1. Student ma świadomość znaczenia mikroorganizmów w życiu człowieka
  2. Student potrafi ocenić ryzyko pracy z mikroorganizmami, student uczy się o zasadach bezpiecznej pracy
  3. Student ma wiedzę o relacjach między mikroorganizmami, mikroorganizmami a roślinami, mikroorganizmami a zwierzętami oraz mikroorganizmami a organizmem ludzkim.
  4. Student zna nowe kierunki badawcze w mikrobiologii i ich znaczenie w poznawaniu środowiska
  5. Student rozumie jak środowisko wpływa na mikroorganizmy
  6. Student potrafi dokonać wyboru odpowiedniej techniki badawczej do pracy z mikroorganizmami
  7. Student nabywa umiejętności posługiwania się narzędziami stosowanymi w mikrobiologii
  8. Student orientuje się w klasycznej i molekularnej diagnostyce mikroorganizmów.

Zasady zaliczenia wykładu:

Regularna aktywność na kursie monitorowana przez wykładowcę

Referat  - forma prezentacji na ocenę. Temat podany przez wykładowcę (patrz: ogłoszenia)

Możliwy test z zakresu tematyki wykładu.