Kierunek: Architektura

Cykl zajęć dla studentów II stopnia studiów na WAPG

Zajęcia dotyczące projektowania fasad z wykorzystaniem programowania komputerowego. Zajęcia z wykorzystaniem oprogramowania Rhinoceros + Grasshopper3d. Podczas laboratorium studenci będą pracować nad projektem krzywoliniowej fasady. 

 

Studenci w parach lub pojedynczo projektują system fasady, który w dalszej kolejności zostanie zapisany w formie algorytmu z wykorzystaniem Grasshopper3d. Każde z zajęć składa się z 2 etapów: wprowadzenia do nowego zagadnienia w oprogramowaniu oraz z części projektowej, podczas której studenci pracują nad rozbudowaniem algorytmu. Podczas zajęć studenci skorzystają z dodatkowych bibliotek oprogramowania grasshopper takich jak LunchBox oraz Weaverbird.

Przedmiot kursu: wybrane zagadnienia z socjologii miasta obejmujące przemiany współczesnego środowiska zurbanizowanego w aspekcie społecznym, kulturowym i przestrzennym.  

Cel przedmiotu: po pierwsze, próba przedstawienia na płaszczyźnie teoretycznej  jak i przestrzennej (architektonicznej/urbanistycznej) związków zachodzących pomiędzy środowiskiem społecznym i przestrzennym na tle współczesnych przemian miasta;  po drugie, dążenie do rozwinięcia lub odwrócenia zakorzenionych w tradycji/umyśle warstw znaczeniowych poprzez zaangażowanie w społeczne i kulturowe treści architektury; i po trzecie, pokazanie miasta jako elementu szerszego środowiska i nowych sposobów przedstawiania się społeczeństw (aktywności oddolnych), w tym zakresie.

Problematyka kursu: 1.miasto z perspektywy humanistycznej: główne założenia; 2.  rewitalizacja i gentryfikacja obszarów miejskich; 3. rola kultury w procesie odnowy miast; 4. kwestia tożsamości i przynależności w czasach globalizacji; 5. (od)budowa przestrzeni społecznych, miejskich wspólnot; 6.nowe odmiany miejskości (miejskiego stylu życia); 7. miasta na styku offline i on-line. Architektura wieku mediów elektronicznych.

Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem niewielkich obiektów architektonicznych o funkcji usługowej oraz otaczającego je założenia urbanistycznego na terenie wymagającym rewitalizacji. 

Treści przedmiotu/harmonogram zajęć:  

1. Grafika. Kompozycja achromatyczna w kontraście bieli i czerni z użyciem form organicznych, geometrycznych lub mieszanych. Realizacja graficzna ma być indywidualną ekspresją na tematy subiektywne lub odnoszące się do aktualnej sytuacji społecznej lub politycznej. Praca może być realistyczna lub abstrakcyjna. Pod względem formalnym punktem wyjścia do zaprojektowania grafiki jest kwadrat o bokach 47x47cm.Trzeba go podzielić na dowolną ilość elementów. Z uzyskanych części należy zbudować kompozycję z wykorzystaniem ogólnych zasad kompozycji plastycznej. W kompozycji powinny zostać wykorzystane wszystkie elementy uzyskane z podziału kwadratu.

2. Kolor. Interpretacja poprzedniej pracy. Zamiana bieli i czerni na kolor. Poprzez zastosowanie koloru następuję zmiana wcześniejszych układów kompozycyjnych. Kolor ma również wpływ na przekazywanie znaczeń. W pracy można stosować różne techniki, również mieszane.

3. Forma przestrzenna. Wynikiem analizy całego procesu przekształceń są prace z pogranicza architektury, rzeźby i sztuki użytkowej, formy wolnostojące lub unoszącej się w przestrzeni. Technika dowolna. Proponowane materiały: szkło, metal, drewno, kamień, gips, tekstylia, techniki mieszane, wydruk trójwymiarowy, itp.