Kierunek: Architektura

Seminaria przeddyplomowe dotyczyć będą tematyki związanej z opracowywaniem projektu przeddyplpmowego, w tym części ideowej (analiza wybranego dzieła sztuki, filmu, ksiażki jako strefa inspiracji z innej dziedziny), i analitycznej - w tym z zakresu analizy działki oraz analizy funckjonalno - przestrzennej obiektów; ponadto poruszane będą zagadnienia prawne ( w tym ewakuacja) i inne  zagadnienia funkcjonalne (gastronomia, sanitariaty), a także analizy obiektów pod kątem rozwiązań zielonych i proekologicznych.

Seminarium dyplomowe dotyczy zagadnień niezbędnych do opracowania projektu dyplomowego.

Tematyka zajęć: 

Zasady sporządzania opisu technicznego (zakres w projekcie budowlanym a książeczka dyplomowa); Zagospodarowanie terenu  (wytyczne wg normy, zakres, grubości linii itp. + przykładowe rysunki); Rzuty – zasady zapisu projektu budowlanego (wymiarowanie, grubości linii, stolarka, szrafy – wg normy, opisy itp. + przykładowe rysunki); Przekroje - zasady zapisu projektu budowlanego (wymiarowanie, grubości linii, stolarka, szrafy – wg normy, opisy+ przykładowe rysunki); Izolacje termiczne w budynku a aktualne przepisy; detale techniczne (przegrody poziome i pionowe) Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne w budynku; detale techniczne (przegrody poziome i pionowe) Wykład przedstawiciela PZFD nt.:” Prezentacja współczesnych tendencji w inwestowaniu i realizowaniu inwestycji mieszkaniowych.” – godzina i miejsce zostaną wskazane tydzień przed wykładem. Dachy skośne – uwarstwienie i detale;  Dachy płaskie – uwarstwienie i detale; Elewacje - zasady zapisu projektu budowlanego; ( zakres, grafika + przykłady); Technologie elewacji  - typy i  detale;  Mocowanie balustrad - typy i  detale; Wymagania techniczne dla funkcji przedszkola  (w tym p-poż), Komentarz na wybranym; przykładzie (może być projekt własny) + odporność pożarowa budynku i wymagania dla poszczególnych elementów (R – nośność ogniowa, E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa); strefy pożarowe - wielkości; Układ graficzny i kolorystyka plansz – zasady dobrej prezentacji (przykłady) – projekty konkursowe; Układ graficzny i kolorystyka plansz – zasady dobrej wizualizacji – ujęcia, oświetlenie obiektu.

i jego otoczenia  (przykłady)

 

Zasady sporządzania opisu technicznego

(zakres w projekcie budowlanym a książeczka dyplomowa)

MPZP – Bilans  - uzgodnienia dla Tuwima

Zagospodarowanie terenu 

(wytyczne wg normy, zakres, grubości linii itp. + przykładowe rysunki)

MPZP – Bilans  - uzgodnienia dla Orzeszkowej

Rzuty – zasady zapisu projektu budowlanego

(wymiarowanie, grubości linii, stolarka, szrafy – wg normy, opisy itp.

 + przykładowe rysunki)

Przekroje - zasady zapisu projektu budowlanego

(wymiarowanie, grubości linii, stolarka, szrafy – wg normy, opisy

+ przykładowe rysunki)

Izolacje termiczne w budynku a aktualne przepisy; detale techniczne (przegrody poziome i pionowe)

Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne w budynku; detale techniczne (przegrody poziome i pionowe)

Wykład przedstawiciela PZFD nt.:” Prezentacja współczesnych tendencji w inwestowaniu i realizowaniu inwestycji mieszkaniowych.” – godzina i miejsce zostaną wskazane tydzień przed wykładem.

Dachy skośne – uwarstwienie i detale

Dachy płaskie – uwarstwienie i detale

Elewacje - zasady zapisu projektu budowlanego

( zakres, grafika + przykłady)

Wykład przedstawiciela PZFD nt.:” Nowe technologie wykonawcze, przebieg procesu projektowego, realizacyjnego i eksploatacyjnego” – godzina i miejsce zostaną wskazane tydzień przed wykładem.

Technologie elewacji  - typy i  detale

Mocowanie balustrad - typy i  detale

Wymagania techniczne dla funkcji przedszkola  (w tym p-poż), Komentarz na wybranym

przykładzie (może być projekt własny) + odporność pożarowa budynku i wymagania dla poszczególnych elementów (R – nośność ogniowa, E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa); strefy pożarowe - wielkości

Układ graficzny i kolorystyka plansz – zasady dobrej prezentacji (przykłady) – projekty konkursowe

Układ graficzny i kolorystyka plansz – zasady dobrej wizualizacji – ujęcia, oświetlenie obiektu

i jego otoczenia  (przykłady)

 

Finalna weryfikacja opisów technicznych

Prezentacja portfolio

i plansz dyplomowych na A3

Prezentacja portfolio

i plansz dyplomowych na A3

Próbna obrona ustna projektów

Prezentacja portfolio

i plansz dyplomowych na A3

Próbna obrona ustna projektów

Projekt dyplomowy - Przyjazne przedszkole w Gdańsku - Aniołkach. Przedmiot stanowi rozwinięcie projektu przeddyplomowego, na sem. 6, kiedy to powstała koncepcja architektoniczna przedszkola. Na sem. 8 koncpecja ta zostanie usczegółowiona w ramach opracowań technicznych - rzutów, przekroi, elewacji w skali 1:100 oraz detali technicznych, bądź indywidualnie opracowanych zagadnień technicznych, uzgodnionych z promotorem,

OŚWIETLENIE DZIENNE W ARCHITEKTURZE – WYNIKI SYMULACJI A DECYZJE PROJEKTOWE 

The elective project is dedicated to daylight analysis within a built environment.

The elective project II class is dedicated to daylight analysis within the built environment.

Przedmiot kursu: wybrane zagadnienia z socjologii miasta obejmujące przemiany współczesnego środowiska zurbanizowanego w aspekcie społecznym, kulturowym i przestrzennym.  

Cel przedmiotu:  przedstawienie związków zachodzących pomiędzy środowiskiem społecznym i przestrzennym na tle współczesnych przemian miasta

 

Kurs jest przeznaczony  dla studentów drugiego stopnia kierunku Gospodarki Przestrzennej. Kurs przeprowadzany jest w formie wykładów, których problematyka dotyczy szeroko rozumianej rewitalizacji miasta, ze szczególnym uwzględnieniem polskich uwarunkowań, w tym ustawy o rewitalizacji. Podczas wykładów prezentowane są również założenia wybranych przypadków studialnych, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a także omawiane uwarunkowania przestrzenne, społeczne oraz ekonomiczne rewitalizacji. Kurs składa się z 15h wykładowych przeprowadzanych zdalnie.

SUPERSURFACE – an alternative model for life

The studio will explore an alternative architectural models for contemporary society in the context of different political, cultural, economic and environmental contexts. Temporal living and technology links the general fashion principles with architecture. The projects will investigate the visionary scenarios through Superstudio movies Fundamental Acts and various concepts and structures of different fashion designers (Paco Rabanne, Pierre Cardin, Issey Myake, Balanciaga, Hussein Chalayan, Iris van Herper,…), whos works are related to space. The redefinition of each of them means introduction of new content and realization of temporal an alternative living unit. The abstraction and transformation of their general principles will be incorporate into the Supersurface model. Modeling, material, structure, patterens, social context and technology are some of the investigation data. All the Superfaces will be present on the common platform – temporal exhibition space.

Zajęcia dotyczące projektowania fasad z wykorzystaniem programowania komputerowego. Zajęcia z wykorzystaniem oprogramowania Rhinoceros + Grasshopper3d. Podczas laboratorium studenci będą pracować nad projektem krzywoliniowej fasady. 

 

Studenci w parach lub pojedynczo projektują system fasady, który w dalszej kolejności zostanie zapisany w formie algorytmu z wykorzystaniem Grasshopper3d. Każde z zajęć składa się z 2 etapów: wprowadzenia do nowego zagadnienia w oprogramowaniu oraz z części projektowej, podczas której studenci pracują nad rozbudowaniem algorytmu. Podczas zajęć studenci skorzystają z dodatkowych bibliotek oprogramowania grasshopper takich jak LunchBox oraz Weaverbird.

Przedmiot kursu: wybrane zagadnienia z socjologii miasta obejmujące przemiany współczesnego środowiska zurbanizowanego w aspekcie społecznym, kulturowym i przestrzennym.  

Cel przedmiotu:  przedstawienie związków zachodzących pomiędzy środowiskiem społecznym i przestrzennym na tle współczesnych przemian miasta

 

Treści przedmiotu/harmonogram zajęć:  

1. Grafika. Kompozycja achromatyczna w kontraście bieli i czerni z użyciem form organicznych, geometrycznych lub mieszanych. Realizacja graficzna ma być indywidualną ekspresją na tematy subiektywne lub odnoszące się do aktualnej sytuacji społecznej lub politycznej. Praca może być realistyczna lub abstrakcyjna. Pod względem formalnym punktem wyjścia do zaprojektowania grafiki jest kwadrat o bokach 47x47cm.Trzeba go podzielić na dowolną ilość elementów. Z uzyskanych części należy zbudować kompozycję z wykorzystaniem ogólnych zasad kompozycji plastycznej. W kompozycji powinny zostać wykorzystane wszystkie elementy uzyskane z podziału kwadratu.

2. Kolor. Interpretacja poprzedniej pracy. Zamiana bieli i czerni na kolor. Poprzez zastosowanie koloru następuję zmiana wcześniejszych układów kompozycyjnych. Kolor ma również wpływ na przekazywanie znaczeń. W pracy można stosować różne techniki, również mieszane.

3. Forma przestrzenna. Wynikiem analizy całego procesu przekształceń są prace z pogranicza architektury, rzeźby i sztuki użytkowej, formy wolnostojące lub unoszącej się w przestrzeni. Technika dowolna. Proponowane materiały: szkło, metal, drewno, kamień, gips, tekstylia, techniki mieszane, wydruk trójwymiarowy, itp.