Kursy Wydziału Architektury

Celem kursu jest przybliżenie zagadnień związanych z projektowaniem wnętrz.
Studenci pracować będą na własnych projektach domów jednorodzinnych, opracowanych w poprzednim semestrze.
Zajęcia odbywają się w trybie konsultacji i krótkich wykładów.

prowadzący: Kacper Ludwiczak / kacper.ludwiczak@pg.edu.pl

 

Brief description:

The subject matter of the spatial form design classes is transformation. First, a black square becomes a flat graphic composition, which is then converted to color. The final stage of the transformation process is a spatial object, which is by assumption devoid of any utilitarian functions.

Course content / classes schedule:  

1. Graphic. The task is to create an achromatic flat composition in the contrast of white and black with the use of organic, geometric or mixed forms. Graphic work might be an individual expression on personal topics or possibly it could be relating to the current social or political issues. The graphic work can be realistic or abstract. From the formal point of view, the starting point for graphic composition is a square with sides 47x47cm, which should be divided into any number of elements. The obtained parts should be used to arrange a composition on the surface of the B1 format (100x70 cm), by using the general principles of art composition. All elements obtained from dividing the square should be used in the composition. The quantity of black should remain constant.

2. Color. Interpretation of the previous work. Converting black and white into color. By using color, the previous compositional arrangement becomes changed. Color also influences the transmission of meanings. By completing this work various techniques can be implemented, mixed-media including.

3. Spatial form. The results of the analysis of the entire transformation process are works which are in between the architecture, sculpture and applied art. It can be a free-standing form in its several positions or an object hovering in the space independent from the ground. Any techniques can be implemented. Suggested materials: glass, metal, wood, stone, plaster, textiles, mixed techniques, three-dimensional printing, etc.

Timetable:

till       10.03.2022 approving of sketches to task nr 1 (graphic work)

24.03.2022 completion of task nr 1 (graphic work) / introduction to task nr 2

07.04.2022 approving of sketches to task nr 2 (color work)

21.04.2022 completion of task nr 2 (color work) / introduction to task nr 3

19.05.2022 approving of ideas to task nr 3 (spatial form)

09.06.2022 completion of task nr 3 (spatial form)

At 5 of May classes according the timetable of Monday

Zadanie projektowe odnosi się do działań artystycznych i projektowych z obszaru Site-Specific (temat nanotechnologia ) w przestrzeni miejskiej oraz we wnętrzu. W zadaniu powinna być uwzględniona specyfika przestrzenna Budynku Centrum Nanotechnologii. Należy zaprojektować i zrealizować obiekt lub zespół obiektów w skali 1:1  zintegrowanych z przestrzenią hallu budynku nanotechnologii, względnie jego przestrzeni wejściowej. 

Wydział: Wydział Architektury
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna studia stacjonarne I stopnia, I rok, 2 semestr, Rok Akad. 2021/22
Przedmiot: Techniki Informacyjne
Opis: Wykorzystanie oprogramowania CAD w sporządzaniu dokumentacji planistycznej oraz w projektowaniu urbanistycznym.


The aim is to build the student's knowledge about the possibilities of using 2D & 3D communication techniques, to develop basic skills in the area of digital built environment and in preparing graphic presentations using computer software. It incorporates the features, commands, and techniques for creating and exchanging design data, editing and printing.

Conducting unit: Faculty of Architecture
Field of the study: Architecture
Academic year: 2021/2022 (sem II, summer term)

The course HISTORY OF WORLD II (HWA I) is obligatory in the second semester of study at the Faculty of Architecture at Gdańsk University ofTechnology. It lasts 15 weeks, finishes with the exam, and consists of 15 one-hour lectures and 7 two-hour exercises.

The merit of the course includes Western World architecture, beginning from Renaissance (XVI c.), Baroque, Neoclassicism, and Historicism, up until the XIX century. The aim of the course is to acknowledge students with chronology, styles, development of architectural forms, and masters of the architecture of those times.

In the summer semester of the academic year 2021-2022, the lectures will be delivered remotely, through the eNauczanie platform.  During lectures, students should make notes – both drawing and writing. Every one of the 7 exercises is finished with a drawing task, which is then sent as (picture or scan) to the eNauczanie platform and evaluated. The exercises are performed in the form of a HAND DRAWING, on A3 format of the paper, with the use of pen (or ball-pen) not pencil!

KURS HISTORII ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ  II (HAPow II)  jest kursem obowiązkowym na 2 semestrze studiów I stopnia (inżynierskich) na Wydziale Architektury PG. Trwa cały semestr i zakończony jest egzaminem. Składa się z piętnastu jednogodzinnych wykładów oraz siedmiu odbywających się co 2 tygodnie dwugodzinnych ćwiczeń.  

Tematyka kursu obejmuje historię architektury świata zachodniego w epoce Nowożytności, począwszy od czasów renesansu (XVI w.), poprzez barok, neoklasycyzm i historyzm aż do końca XIX stulecia. Celem kursu jest zapoznanie studentów z rozwojem form architektonicznych w poszczególnych okresach stylowych tej epoki, jak również z najważniejszymi jej realizacjami i twórcami.

Podczas wykładów studenci powinni robić notatki rysunkowe z komentarzem na czystych kartkach papieru formatu A4, kończąc i uzupełniając rozpoczęte na wykładach szkice rysunkowe oraz informacje w trybie samodzielnej pracy w domu.

Ćwiczenia będą miały formę rysunkową, wykonywaną na kartce bloku rysunkowego A3 odręcznie w technice trwałej (nie ołówkiem). Każde ćwiczenie będzie oceniane. Wszystkie ćwiczenia kończą się po 2 godzinach zajęciowych przesłaniem na platformę eNauczanie - do specjalnie założonej przy danym ćwiczeniu skrzynki - pliku elektronicznego zawierającego obraz danego ćwiczenia. Na ćwiczeniach studenci powinni więc mieć kartkę z bloku rysunkowego A3 i przybory do rysowania (np. cienkopisy, ale NIE OŁÓWKI) oraz podziałkę centymetrową.

RYSUNKI NA ĆWICZENIACH WYKONUJEMY WYŁĄCZNIE ODRĘCZNIE.

Projektowanie Architektoniczne KAMiPN_sem. VI

Cykl złożony jest z 15 wykładów z Teorii Projektowania Architektonicznego.