The interest in the generation and investigation of twisted
geometries have a long history that dates back to ancient times
(Cartwright and Gonzalez). Nevertheless, torsion usually has not
been considered as beneficial or desired, from both structural and
material perspectives (Wise). However, there are many examples of
twisted elements or structures throughout architectural history.
Besides aesthetic or ornamental purposes, in some cases, twisted
geometry has been the result of conceptual, functional or structural
considerations. Our approach to elastically torqued structures is, to
intentionally use twisting as a method for the coalesce generation
of architectural forms and efficient, load-bearing structures.

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką organizacji i funkcjonowania złożonego węzła transportowego jakim jest terminal portowy oraz zaznajomienie z zasadami planowania przestrzennego wybranych terminali portowych., a także przedstawienie szerokich relacji i powiązań przestrzennych, gospodarczych, społecznych, ekologicznych między terminalami a ich otoczeniem.

Terminale kontenerowe. Definicja i klasyfikacja kontenerów. Jednostki pływające przystosowane do przewozu kontenerów. Konstrukcje hydrotechniczne stanowisk obsługi kontenerowców. Urządzenia do obsługi kontenerów na stanowiskach cumowniczych i placach składowych. Metody składowania i obsługi kontenerów na placach składowych. Magazyny zbiorczo-rozdzielcze. Zasady planowania przestrzennego terminali kontenerowych. Transport drogowy i kolejowy w obsłudze terminali kontenerowych - organizacja ruchu, bramy wjazdowo-wyjazdowe, systemy parkowania, terminale kolejowe przystosowane do obsługi transportu multimodalnego. Wybrane elementy wyposażenia. Trendy rozwojowe w projektowaniu terminali kontenerowych.

Terminale masowe o dużych obrotach. Klasyfikacja ładunków masowych i statków przystosowanych do ich przewozu.  Konstrukcje hydrotechniczne stanowisk obsługi masowców i urządzenia do ich obsługi na stanowiskach cumowniczych. Organizacja placów i magazynów składowych. Urządzenia obsługi placów składowych. Wybrane elementy wyposażenia. Ewolucja terminali masowych. Trendy rozwojowe w projektowaniu terminali masowych. Zasady planowania przestrzennego terminali masowych.

Terminale paliw płynnych. Układ stanowisk cumowniczych. Metody przeładunku i składowania. Organizacja parków zbiornikowych. Zasady planowania przestrzennego terminali paliw płynnych.

The aim of the course get the students acquainted with the basics of sociology of city.

This course is conducted by visiting professor - dr Paola Ardizzola from German University of Cairo. The classes start on 9th April.

Przedmiot do wyboru- ćwiczenia N. Sokół II poł. semestru od 20 kwietnia

Celem przedmiotu jest pogłębienie umiejętności projektowania przestrzeni zamieszkania, jako adaptabilnej do zmieniających się potrzeb użytkowników.  Uzyskanie wiedzy na temat zasad projektowania uniwersalnego i nowych zapisów prawnych nakazujących projektowanie uwzględniające szczególne potrzeby użytkowników.

Projekt specjalistyczny. Adaptacje i innowacje - w poszukiwaniu granic. Prowadzący: J. Szczepański, A. Szuta.

Charakterystyka środowiska przyrodniczego i jego komponentów (ukształtowanie powierzchni terenu, budowa geologiczna i grunty, gleby, wody podziemne, wody powierzchniowe, szata roślinna, klimat i topoklimat). Ocena środowiska przyrodniczego do celów gospodarczych, dla potrzeb urbanistyki i planowania przestrzennego.

 

Cykl siedmiu dwugodzinnych wykładów poświęcony omówieniu teorii architektonicznych implementowanych współcześnie w strategiach rewitalizacji obszarów miejskich objętych ochroną konserwatorską.

Wprowadzenie do teorii oraz podstaw prawa. Na wykładzie zostaną zaprezentowane podstawowe instytucje prawa materialnego oraz formalnego. W szczególności przedstawione zostaną instytucje prawa potrzebne absolwentowi studiów Gospodarka Przestrzenna do poruszania się w przepisach prawa zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego i prawa nieruchomości.

Cykl siedmiu dwugodzinnych wykładów poświęcony omówieniu  teorii architektonicznych implementowanych współcześnie w strategiach rewitalizacji obszarów miejskich objętych ochroną konserwatorską.

A series of seven two-hour lectures devoted to discussing the architectural theories implemented today in the revitalization strategies of downtown areas covered by conservation protection.

Przedmiot praktyczny - obejmuej wykonanie wskazanej przez prowadzącego inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej wybranego zabytku lub innego obiektu o wartościach kulturowych. Po ogólnym wstępie studenci dobierają się w zespoły dwuosobowe, w ramach których wykonują pomiary i rysunek (sprawdzany przez prowadzącego).

Zajęcia w poniedziałki odbywają się w pierwszych 4 tygodniach zajęć - następnie trwa wydawanie tematów w terenie. Po wydaniu tematu grupa ma 3 tygodnie na wykonanie rysunku, który następnie jest sprawdzany w terenie zgodnie ze stanem faktycznym. Po zatwierdzenie rysunku i naniesieniu niezbędnych poprawek inwentaryzacja zostaje oddana przez wrzutnię w systemie e-nauczanie.

Poprawne wykonanie i oddanie rysunku w ramach przedmiotu Dokumentacja Historyczno-Architektoniczna jest podstawą zaliczenia praktyki inwentryzacyjnej.

Historia Architektury Polskiej I składa się z 15 tematów dotyczących sztuki i techniki budowania na ziemiach polskich w średniowieczu (+ kilka odniesień do prehistorii - Biskupina). Ćwiczenia do tematów wykładów polegają na szkicach, analizie rozwiązań historycznych oraz testach (on line). Cały kurs kończy się kolokwium zaliczającym.

Kontynuacją kursu jest Historia Architektury Polskiej II dotycząca okresu nowożytnego (do 1795 r.) realizowana w następnym semestrze.

Topic of the project:  Problems of revitalization of existing downtown development complexes

Didactic purpose: To recognize and understand the problems of design and revitalization of facilities and complexes of public facilities with a complex function and in a complicated context.

Suggested architectural design topic:

REGENERATION OF THE CITY QUARTER IN GDANSK - WRZESZCZ, BETWEEN PARTYZANTÓW, MATKI POLKI, BATOREGO AND SOSNOWA STREETS - COMPETITION PROPOSAL FOR THE CONTRACT OF THE CITY OFFICE IN GDANSK.

Tematyka zajęć: Problemy rewitalizacji istniejących zespołów zabudowy śródmiejskiej.

Cel dydaktyczny: Poznanie problemów projektowania i rewitalizacji obiektów i zespołów obiektów użyteczności publicznej o złożonej funkcji i w skomplikowanym kontekście.

Proponowany architektoniczny temat projektowy:

    REWITALIZACJA KWARTAŁU MIEJSKIEGO WE WRZESZCZU, MIĘDZY ULICAMI PARTYZANTÓW, MATKI POLKI, STEFANA BATOREGO I SOSNOWEJ - PROJEKT KONKURSOWY NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W GDAŃSKU.