Contemporary Theories in Architecture and Perception of Space
Thursdays 14.15-16.00 on-line
1. 01.12.2022 Characteristics of Architecture of Public Buildings 
2. 08.12.2022 Light for Public Buildings 
3. 15.12.2022 The issues of contemporary architectural theories from the late nineteenth century to the present
December 22, 2022 - classes according to Friday's schedule
4. 05.01.2023 The issues of contemporary architectural theories from the late nineteenth century to the present
5. 12.01.2023 The issues of contemporary architectural theories from the late nineteenth century to the present
6. 19.01.2023 Perception of space
7. 26.01.2023 Perception of space

Współczesne teorie architektoniczne i percepcja przestrzeni - język polski 
środy 17.15-19.00

1. 30.11.2022 Teoria projektowania architektonicznego
2. 07.12.2022 Teoria projektowania architektonicznego

  (14.12.2022 zajęcia według planu z piątku)

3. 21.12.2022 Współczesne teorie architektoniczne
4. 04.01.2023 Współczesne teorie architektoniczne
5. 11.01.2023 Współczesne teorie architektoniczne
6. 18.01.2023 Percepcja przestrzeni
7. 25.01.2023 Percepcja przestrzeni

Zaliczenie testu 1.02.2022 test on-line na platformie E-nauczanie

The subject of drawing exercises in the semester is a study of a still life and a study of figures made in black and white on the basis of observation of the arrangement of forms in space. In these exercises, particular emphasis is placed on the issues of composition and light.

Tematem ćwiczeń z rysunku w  sem. I jest studium martwej natury oraz studium postaci wykonane w technice czarno-białej na podstawie obserwacji układu form w przestrzeni.

Szczególny nacisk w tych ćwiczeniach stawiany jest zagadnieniom kompozycji i światła.

The influence of light on form and space.

Drawing and painting studies of light and shadow based on the observation of a single object and interior (or architectural space) are a pretext to show the variability of light and its influence on the perception of form, color, space and building a mood. An important element of the task is to express the value and color differences within the same matter depending on the type of light, neighborhood, as well as the relation to the environment. You should pay attention to lighting effects such as light shining directly on the surface, reflected light, self shadow or cast shadow.

Wpływ światła na formę i przestrzeń.

Rysunkowe i malarskie studia światła na podstawie obserwacji pojedynczego przedmiotu oraz wnętrza (lub przestrzeni architektonicznej) są pretekstem do ukazania zmienności światła i jego wpływu na postrzeganie formy, koloru, przestrzeni oraz budowanie nastroju. Istotnym elementem zadań jest wyrażenie różnic walorowych i kolorystycznych w ramach tej samej materii w zależności od rodzaju światła, sąsiedztwa, a także relacji do otoczenia. Należy zwrócić uwagę na takie efekty świetlne jak światło bezpośrednio padające na powierzchnię, światło odbite, cień własny, cień rzucony.

Kurs przeznaczony dla Studentów Wydziału Architektury (5 sem. inż.). Na zajęciach Studenci poznają podstawy projektowania konstrukcji metalowych, samodzielnie zaprojektują elementy konstrukcyjne. 

Wykład przeznaczony dla Studentów Wydziału Architektury (sem. 5 inż.). Tematem wykładów są podstawy projektowania konstrukcji metalowych.

The objective of the course Spatial Planning is to teach the architects the key concepts of town planning as well as about its relationship with the architectural practice. The exercises are designed to familiarize the participants with the main concepts that directly impacts on the work of architects, regardless of their respective national context:
  • planning control, role of the technical regulations and the planning permissions;
  •  zoning and regulatory planning;
  • informal / operational planning;
Apart from the practical aspects we will discuss the general concepts and ideas, which are the foundation of the contemporary planning.

Kurs wspomagający zajęcia z Historii Architektury Polskiej 2 obejmuje zasadnicze materiały z wykladów w j. polskim oraz obsługę ćwiczeń (wgrywanie prac/ocena) realizowanych w semestrze zimowym 2022/23.

Kurs uzupełniający dla zajęć z projektowania architektonicznego - moduł projektowanie zintegrowane.

The classes are held on Fridays in 304 from 10:15 - 14:00

Our course aims to teach you how to design architecture.

The process of creating architecture is not just about function and construction. It is about creating an original form with individual features and beauty that will become a meaningful part of our environment.

Therefore we base our course in architectural design on the connection with art. We continue a tradition of the famous Bauhaus school where architects and artists work together.

The artistic composition will be a part of it. We start the course with the principles of composition.

The semester program includes carrying out methodically related exercises. Therefore, a briefcase with all the work is needed during each class.

Each class will start with a lecture followed by exercises.