Learning about the technical issues involved in carrying out a construction project / architectural project.

Seminarium dyplomowe dla wszystkich katedr i studio.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką planowania rozwoju złożonych organizmów miejskich na przykładzie dzielnic mieszkaniowych i obszarów problemowych Aglomeracji Gdańskiej. Zadaniem do wykonania jest analiza i ogólna koncepcja urbanistyczna dzielnicy lub obszaru problemowego dużego miasta. Studenci zapoznają się z koniecznością podejścia systemowego i współpracy z różnymi specjalistami w podnoszeniu jakości struktur miejskich, z uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, środowiskowych, kulturowych i krajobrazowych i potencjału struktur miejskich, badanych w różnych skalach.

Theory of landscape design 

SDGs in landscape design

Technical detailing of landscaping solutions

Platforma wspomagająca nauczanie przedmiotu Historia Architektury Polskiej 1 w roku akademickim 2022/2023