Conducting unit: Faculty of Architecture
Field of the study: Architecture
Academic year: 2023/2024 Summer Term
Duration:  15 weeks (30 hours laboratory per term)

Subject objectives: The course aim is to demonstrate the application of Computer Aided Design in preparation of architectural 3D models and project presentations. No previous CAD experience is necessary. Using hands-on exercises, students explore how to create project presentations using 3D models created in e.g.: AutoDesk AutoCAD and SketchUp programs.

Kurs uzupełniający dla zajęć z projektowania przeddyplomowego.

Spatial and Regional Planning Studies dedicated for master students of the English group are conducted by:

  • dr inż. arch. Łukasz Pancewicz
  • dr inż. arch. Piotr Marek Smolnicki

 

Due to the late time classes are planned without breaks.

Architektura s.4 
  TEORIA URBANISTYKI I PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE 2
Kształtowanie kompleksowego środowiska zamieszkiwania

 Kurs przeznaczony jest dla studentów 4 semestru studiów inżynierskich na kierunku Architektura

The topics of the classes include issues related to the analysis of conditions resulting from the location, the functional and spatial program and the provisions of the Local Development Plan, technical conditions and construction law.

The design covers: plot development, form and function of the building (including an underground garage, if the function and provisions of the local development plan), basic construction and installation system and material and colour solutions.

The design task is to develop an architectural concept of a facility with a selected function in connection with the public (local) space in which the everyday life of the inhabitants of the selected design area of ​​the district Siedlce in Gdańsk.

Proposed locations of intervention in local space:

-Gdańsk Siedlce, Kościelna, Kartuska

-Gdańsk Siedlce, Szara, Kwadrat

-Gdańsk Siedlce, Ogińskiego, Malczewskiego

Dear Students,

Our classes on Theory of Orgnisation and Management (15 h lecture, 15 hours excercises) and Systems Theory (15 hours lecture) will take place in MSTeams each Wednesday since 21st of February 2024 at 9:15-12:00 am at link 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY1NTRiOGEtYTQ3Yi00ZmFlLWI3YTYtYjhiNjBhZjZjOGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2233f97504-8676-4b87-96ad-a9394d16b3b2%22%7d

Join the meeting now Meeting ID:  322 740 671 581 Passcode:  afBa3m Best wishes, ElżbietaWojnicka-Sycz

Przedmiot - wykład 15 h z Teorii Organizacji i Zarządzania oraz 15 h. wykładu z Teorii Systemów oraz ćwiczenia z Teorii Organizacji i Zarządzania 15 h. odbywają się w formie zdalnej na MsTeams w środy od 21 lutego 2024 w godzinach 13:00-15:30 pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDc4Yjc2NTItYTBkNi00YTkxLThmZGYtMDdmOTViNDBmZWVk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233f97504-8676-4b87-96ad-a9394d16b3b2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b11b717a-ba9d-455c-ba50-3ebe8d50302a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Join the meeting now Meeting ID:  354 082 389 296 Passcode:  CpxbEF

Pozdrawiam

E.Wojnicka-Sycz

Zajęcia z przedmiotu "Planowanie przestrzenne obszarów morskich i nadmorskich" składają się z trzech elementów:

1. planowania przestrzennego portów morskich 30h

2. relacji port-miasto 15h

3. planowania obszarów morskich 15h.

Kurs dotyczący planowania przestrzennego portów morskich poświęcony jest zagadnieniu planowania przestrzennego portów morskich i uwzględnia takie aspekty jak:

  • Czynniki lokalizacyjne portów morskich, funkcje portowe.
  • Wybrane portowe budowle hydrotechniczne.
  • Układ przestrzenny i funkcjonalny akwatoriów portów morskich.
  • Charakterystyka i zasady wymiarowania akwatoriów portowych (kanały, baseny, awanport).
  • Rodzaje i charakterystyka terytoriów portowych (falochrony, nabrzeża, pirsy, place składowe, strefy technologiczne).
  • Ogólna charakterystyka terminali portowych Układ funkcjonalno-przestrzenny terytorium portu na tle układu akwatorium.
  • Układ obsługi transportowej portu i terminali portowych.

Kurs kończy się wykonaniem koncepcji wstępnej planu zagospodarowania przestrzennego portu zewnętrznego w Gdańsku, zawierającej podstawowy rozkład przestrzenny odpowiednio zwymiarowanych akwatoriów i terytoriów.

zajęcia dotyczą przebiegu procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji budowlanych