Na ćwiczeniach z Chemii Organicznej przerabiany będzie materiał zaprezentowany na wykładzie obejmujący: alkany i cykloalkany (nazewnictwo, konformacje, reakcje chemiczne), izomeria w związkach organicznych (strukturalna, geometryczna i optyczna), alkeny, alkiny i dieny (nazewnictwo, reakcje chemiczne, otrzymywanie, izomeria cis-trans, reakcje addycji, reguła Markownikowa, przykłady reakcji polimeryzacji, reakcje Dielsa-Aldera), węglowodory aromatyczne (reakcje substytucji SE i SN, wpływ kierujący podstawników, reakcje w łańcuchu bocznym, fluorowcopochodne arylowe), alkohole, fenole, etery, tiole i sulfidy, aldehydy i ketony (metody otrzymywania, reakcje redukcji i utleniania, reakcje Wittiga, reakcja Canizzaro, reakcje addycji nukleofilowej, testy analityczne), kwasy karboksylowe (nazewnictwo, budowa, właściwości fizyczne i chemiczne, metody otrzymywania, zastosowanie w syntezie organicznej), pochodne kwasowe (halogenki kwasowe, estry, bezwodniki, amidy, nitryle, otrzymywanie, reakcje substytucji nukleofilowej grupy acylowej), reakcje kondensacji karbonylowych (aldolowa, Claisena, Dieckmanna, Knoevenagla, Perkina), aromatyczne związki heterocykliczne (pięcio- i sześcioczłonowe, reakcje substytucji elektrofilowej i nukleofilowej), aminy i sole diazoniowe (nazewnictwo, otrzymywanie, reakcje chemiczne), cukry (reakcje utleniania i redukcji, ochrona grup funkcyjnych, wydłużanie i skracanie łańcucha cukrowego), aminokwasy i peptydy (otrzymywanie, reakcje chemiczne, synteza peptydów).