I. Podstawy spektroskopii – promieniowanie elektromagnetyczne, poziomy energetyczne w cząsteczce, absorpcja promieniowania, kształt linii, reguły wyboru, zastosowanie transformacji Fouriera w spektroskopii.

 II. Widma NMR – właściwości magnetyczne jąder atomowych, podstawy fizyczne metody NMR, przesunięcie chemiczne, sprzężenie spinowo-spinowe, anizotropia magnetyczna grup, interpretacja widm 1H NMR, układy spinowe, zależność Karplusa, efekty dynamiczne, NOE, metoda impulsowa rejestracji widm (FT-NMR), widma dwu- wymiarowe (2D-NMR), elementy spektroskopii 19F i 13C NMR oraz innych jąder.

 III. Spektroskopia w podczerwieni (IR) – oscylator harmoniczny i anharmoniczny, oscylacje cząsteczek wieloatomowych, drgania normalne, prawdopodobieństwo przejść, częstości grupowe, rejestracja widm IR, interpretacja widm, wiązania wodorowe w IR, widma Ramana.

 IV. Spektrometria masowa (MS) – podstawy fizyczne pomiaru widma MS, metody jonizacji próbki, rodzaje jonów w MS, określenie masy cząsteczkowej i wzoru sumarycznego, procesy fragmentacji.

V. Widma elektronowe (UV-VIS) – poziomy elektronowe, spektrometry, reguły wyboru, kształt pasma, przejścia wibronowe, proste chromofory, chromofory aromatyczne, wpływ podstawników, efekty steryczne, wpływ środowiska.

1. Analiza kinetyki denaturacji białka przy użyciu różnicowej kalorymetrii skanningowej.
2. Zastosowanie średniociśnieniowej chromatografii cieczowej do izolacji i charakterystyki biomakromolekuł.
3. Wykorzystanie HPLC do izolacji substancji naturalnych i badania czystości antybiotyków.
4. Wyznaczanie masy cząsteczkowej białka z zastosowaniem spektroskopii MS-ESI.
5. Spektroskopia FTIR w badaniu struktury drugorzędowej białek.
6. Określanie struktury i aktywności biomolekuł za pomocą spektroskopii NMR.
7. Badanie błon biologicznych i transportu przez błony przy pomocy spektrofluorymetrii.
8. Określanie parametrów kinetycznych oddziaływań białko:ligand z wykorzystaniem spektrofluorymetrii.
9. Różnicowa spektroskopia UV/vis w badaniu oddziaływań DNA:ligand

Description of the subject in accordance with the subject card PG_00037594

Description of the subject in accordance with the subject card PG_00037594

Opis przedmiotu zgodny z kartą przedmiotu PG_00038543

Opis przedmiotu zgodny z kartą przedmiotu PG_00038543