Mikroprocesorowe Układu Sterowania to przedmiot, na którym słuchacze zapoznają się z podstawowymi układami stosowanymi w elektronice nakierunkowanej na przetwarzanie energii, w tym z procesorami oraz programowalnymi układami logicznymi. Te ostatnie w postaci układów FPGA staną się bazą do projektowania struktur 32-bitowego procesora a następnie jego uruchomienia oraz debugowania. Wykład ma charakter ogólny lecz zajęcia laboratoryjne są ukierunkowane na zdobycie rozszerzonej wiedzy w zakresie projektowania systemów z tzw. soft-procesorami.  

Energetyka, studia I stopnia, stacjonarne, semestr 7, specjalność: Energy Technologies

Energetyka, studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Energy Technologies

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kompetencji miękkich i komunikacji interpersonalnej oraz ich znaczeniem w życiu społecznym i zawodowym. Omówienie podstawowych pojęć dotyczących autoprezentacji i kreowania wizerunku. Przedstawienie podstawowych zasad tworzenia pisemnej dokumentacji technicznej (sprawozdanie, raport, streszczenie, artykuł, praca dyplomowa inżynierska, magisterska). Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi praw autorskich. 

Podstawowe definicje. Rodzaje systemów informacyjnych i ich opis. Ilość informacji, kodowanie i kompresja. Właściwości systemów teleinformatycznych. Sieci informatyczne: nadajniki, odbiorniki, media transmisyjne. Protokoły transmisji danych. Przewodowe sieci abonenckie. Sieci lokalne i rozległe LAN, WAN. Zasady łączenia sieci. Rozmieszczenie zasobów informacji i ich przepływ. Środki i standardy przekazywania informacji. Systemy radiowe, np. GSM, VSAT, WiFi. Bezprzewodowe sieci sensorowe WSN. Normalizacja. Architektura współczesnych systemów telekomunikacyjnych. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Zastosowania technologii informacyjnych w transporcie. Przykładowe systemy informacyjne w zastosowaniach transportowych. Kierunki rozwoju technologii teleinformatycznych.

Dane w systemach zarządzania transportem. Problematyka jakości danych. Fuzja danych. Jakość detekcji. Jakość przetwarzania danych. Problem otwartości usług i inteligentnych systemów transportowych (ITS). Otwarte dane. Wymiana danych pomiędzy systemami, bazami danych. Integracja systemów sterowania z systemami planowania ruchu. Wybrane problemy wdrożenia systemów ITS pod kątem danych.

Wprowadzenie do piwnego świata. Przedmiot omawia piwną rewolucję w Polsce i na świecie. Przeprowadzenie dyskusji na temat kultury spożywania piwa oraz analiza jego wpływu na zdrowie człowieka.

Przedmiot, na którym studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu elektrycznych pojazdów autonomicznych.