Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Kierunek: Elektrotechnika (WEiA), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 6

Technika laserowa:    1 st.  6 sem.    EiT, strumień Elektronika   

Celem przedmiotu jest opracowanie projekt z dziedziny automatyki i robotyki wykorzystując zdobytą wiedzę, dostępne oprogramowanie, katalogi, sprzęt techniczny oraz umiejętności pracy w grupie.

CEL: Poznanie budowy i działania łącza radiowego i jego głównych zastosowań

TREŚĆ PRZEDMIOTU: 1 Budowa łącza radiowego, części nadawcza, odbiorcza i bezprzewodowa, funkcje systemowe 2 Bezprzewodowe medium propagacyjne, zakresy częstotliwości stoso-wane w komunikacji bezprzewodowej 3 Interfejs antenowy – podstawowe parametry użytkowe 4 Podstawy techniki nadawania, funkcjonalne ujęcie nadajnika radiowego 5 Podstawy techniki odbiorczej, funkcjonalne ujęcie odbiornika radiowego 6 Zagadnienie przenoszenia widma, budowa i działanie stopnia przemiany częstotliwości 7 Zagadnienia syntezy częstotliwości w technice nadawania i odbioru 8 Blok b.w.cz., uwarunkowania systemowe i częstotliwościowe 9 Podstawowe zadania modulacji, modulacje analogowe i cyfrowe 10 Modem radiowy, kodowanie źródłowe i nadmiarowe. Budowa i działanie stacji radiokomunikacyjnej, sieć radiowa 11 Metody dostępu do kanału radiowego, FDMA, TDMA, CDMA, SDMA, dostęp przypadkowy. Radiowy system dostępowy 12 Radiowe przęsło telekomunikacyjne, linia radiowa 13 System komórkowy, odległości koordynacyjne, pojęcie pęku komórek 14 Satelita telekomunikacyjny, jego rola we współczesnej komunikacji bezprzewodowej 15 Systemy i techniki bezprzewodowe – kierunki rozwoju

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku międzywydziałowego Energetyka (4 sem.) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku międzywydziałowego Energetyka (4 sem.) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.