Technika antenowa, studia II stopnia, specjalność: Technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS)

Przedmiot prezentuje wybrane metody przetwarzania sygnałów w bardzo szerokim obszarze zastosowań. Ilustruje najnowsze osiągnięcia w tym zakresie, wsparte wybranymi publikacjami.

Zajęcia są podzielone na wykład (15 h) i seminarium (15 h).

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące cyfrowego przetwarzania sygnałów, zalecana literatura
 2. Analiza widmowa gęstość widmowa mocy, widmo falkowe, polispektra i gęstość widmowa mocy skrośnej
 3. Efekty próbkowania nierównomiernego oraz kwantyzacji liczb
 4. Zjawisko rezonansu stochastycznego podstawy
 5. Filtry Wienera i Kalmana
 6. Liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjna
 7. Zastosowanie filtracji adaptacyjnej do sterowania silnikami
 8. Modemy ADSL podstawy działania
 9. Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów
 10. Metody odszumiania sygnałów audio oraz obrazów algorytm Donoho
 11. Zastosowanie procesorów sygnałowych w technice multimedialnej
 12. Przesyłanie sygnału video i audio przez Internet
 13. Algorytmy kodowania sygnałów audio (standard mp3)
 14. Algorytmy kodowania sygnałów video
 15. Zastosowanie wybranych programów w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów

 

EiT, I st., sem. 7, Opto 
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja 
Studia inżynierskie (I stopnia)
Profil: Optoelektronika
Rok 4
Semestr 7

EiT, I st., sem. 7, Opto
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja 
Studia inżynierskie (I stopnia)
Profil: Optoelektronika
Rok 4
Semestr 7

The e-learning course for the Information Systems Security, in the field of Electronics and Telecommunications in the II degree studies (2nd year of studies, 3rd semester).

Kurs na potrzeby zdalnego nauczania przedmiotu Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych realizowanego na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na studiach II stopnia (2. rok studiów, 3. semestr).

Prezentacja tematów oferowanych w przedmiotu Projekt grupowy (sem. 5 i 6) przez Katedrę Sieci Teleinformacyjnych. Omawianie bieżących efektów pracy w ramach projektów.

Kurs dla przedmiotu Kodowe Zabezpieczenie Transmisji realizowany na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na studiach II stopnia dla specjalności Sieci i Systemy Teleinformacyjne (2 rok studiów, 3 semestr).

Kurs dla przedmiotu Metody Probabilistyczne i Statystyka realizowany na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja, Automatyka, Cybernetyka i Robotyka oraz Inżynieria Biomedyczna na studiach I stopnia (1 rok studiów, 2 semestr).

Podstawy sieci komputerowych 2023

Student klasyfikuje problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

Bieżąca kontrola postępów w realizacji prac magisterskich.

Zapoznanie studentów z podstawowymi wymaganiami odnośnie formy prezentacji końcowej wersji pracy.

Przygotowanie studentów do prezentacji własnych wyników.

Zapoznanie studentów z formalnymi wymaganiami dotyczącymi pracy oraz egzaminu dyplomowego.

Student zapoznaje się z warstwowymi architekturami logicznymi sieci, klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

Seminarium dyplomowe inż. Teleinformatyka 2023/2024

The student becomes familiar with the network layered logical architectures, classifies the basic problems of network communication and identifies and analyzes selected protocols and mechanisms of LAN and WAN (IP) networks.

Kurs zawiera materiały związane z prowadzeniem zajęć z przedmiotów matematycznych prowadzonych w roku akademickim 2021/2022 dla nauczanych grup studentów kierunków Automatyka, Cybernetyka i Robotyka oraz Elektronika i Telekomunikacja Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do zagadnień praktycznych przestrzeni inteligentnych (np. inteligentny dom wykorzystujący urządzenia IoT, inteligentna fabryka w ramach Przemysłu 4.0, etc.) w oparciu o przetwarzanie sygnałów radiowych RF (ang. radio frequency) w celu dostarczenia wymaganych funkcjonalności w bezprzewodowych systemach wbudowanych.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do programowania mikromodułów komunikacyjnych - przedstawienie podstaw technik i zasad programowania specyficznych dla układów wbudowanych oraz pozyskanie umiejętności programowania wybranych mikromodułów komunikacyjnych.