Subject of the course includes history of science and technics as well as social, economic, medical, health and legal aspects of Information Technology and related fields of science and technology.

The course covers basic data structures and computer algorithms used in information tehcnology applications. 

Kurs dla kierunku Informatyka, stopień II, sem. I, studia stacjonarne. Jest to trzecia część przedmiotu Badania Operacyjne.

Bazy danych, pojęcia podstawowe, modele danych , obsługa baz danych, j. SQL , kodowanie interfejsu do baz danych

Podstawowe zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną, odporność , emisyjność , normy. Techniki zapewniania kompatybilności

Serwery - pojęcia podstawowe, wymagania, architektury.

Serwerownia i infrastruktura serwerowni

Usługi i aplikacje

Kurs służy jako narzędzie pomocnicze do realizacji przedmiotu Kodowanie źródłowe i kanałowe.

The course is an auxiliary tool for completing the subject Information Theory and Coding.

 

Kurs jest przeznaczony jako narzędzie pomocnicze do nauki przedmiotu "Teoria informacji i kodowania".

Kurs służy jako narzędzie pomocnicze do realizacji przedmiotu.

Kurs będzie narzędziem pomocniczym przy realizacji laboratorium z tego przedmiotu.

Kurs służy jako narzędzie pomocnicze do prowadzenia zajęć laboratoryjnych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami i metodami monitorowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z akustyką foniczną, w odniesieniu do oddziaływania dźwięków, szczególnie niepożądanych, na człowieka w jego otoczeniu (środowisku). W toku wykładu zostaną przedstawione zagadnienia związane z technikami pomiarowymi, w szczególności hałasu, sposobami modelowania różnorodnych typów źródeł hałasu. Omówione zostaną również aspekty zdrowotne, związane z oddziaływaniem różnych typów zanieczyszczeń na organizm człowieka. Zostaną również przedstawione rozwiązania z dziedziny IT, umożliwiające kontrolowanie poziomu zanieczyszczeń w środowisku. Wybrane zagadnienia przedstawione w toku wykładu będą pogłębiane podczas zajęć laboratoryjnych.

Tematem wykładu będą zagadnienia związane z nagraniem formy słownej, technikami mikrofonowymi (typy, rodzaje i charakterystyki mikrofonów) oraz przykłady nagrań instrumentów muzycznych, głośniki, zestawy głośnikowe i słuchawki,  studia wizyjno‐fonicznych, realizacja nagrań wideofonicznych, dźwięk w multimediach, kwestie związane z prawem autorskim.