Przedmiot kursowy dla studentów WETI - II stopień, 1 semestr, specjalność IKB (obowiązkowy) i SM (uzupełniający)

Wykład obejmuje wiedzę teoretyczną dotyczącą projektowania układów aktywnych b.w.cz. w technologiach planarnych obwodów mikrofalowych oraz zastosowania układów monolitycznych.

Calem laboratorium jest zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu analizy i podstaw projektowania układów aktywnych b.w.cz. za pomocą zaawansowanych narzędzi symulacyjnych CAD.

Kurs przeznaczony dla studentów 4 semestru studiów pierwszego stopnia dla kierunku Informatyka.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami cechami systemów wbudowanych opartych na mikrokontrolerach, omówienie budowy, organizacji i architektury współczesnych mikrokortrolerów, nabycie przez studentów umiejętności programowania mikrokontrolerów na przykładzie platformy Arduino.

Strona wspomagajaca kurs Technika cyfrowa - laboratorium 2023/4

Strona wspomagajaca kurs Systemy operacyjne czasu rzeczywistego - seminarium

Strona wspomagajaca kurs "Systemy operacyjne czasu rzeczywistego"

Website supporting the course: "Real-time Operating Systems"

Page to support seminar clases of Real-time Operating Systems

Strona wspomagająca prowadzenie zajęć z przedmiotu Energoelektronika i Sterowanie Napędem Elektrycznym

Wydział ETI / I stopień studiów EiT/IBM/ACiR: "Układy elektroniczne" oraz "Analogowe układy elektroniczne"

Celem realizacji przedmiotu Optoelektronika jest umożliwienie studentom kierunku EiT studiów nad zjawiskami i prawami optyki, poznanie zespołu wybranych elementów optoelektronicznych, podstawowych zastosowań nowoczesnych metod pomiarowych, procesów technologicznych oraz układów i systemów pozyskiwania i przetwarzania informacji.

Przedmiot "metody badawcze w informatyce" uczy, czym są badania naukowe, jak je prowadzić, jak zbierać dane badawcze, analizować dane, opracowywać wyniki oraz raportować badania. Omawia wiele metod badawczych takich jak: systematyczny przegląd literatury (SLR), wywiady, ankiety, grupy fokusowe, eksperymenty, action research i inne.