Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z mechaniką materiałów, w tym z wytrzymałością materiałów. Wykłady dotyczą kolejno:

-podstawy wytrzymałości materiałów,

-wytrzymałość pręta prostego na ściskanie/rozciąganie,

-analiza wytrzymałości dla układów prętowych statycznie niewyznaczalnych,

-wytrzymałość prętów na skręcanie,

-wytrzymałość belek zginanie, odkształcenia belki zginanej,

-ścinanie pręta (pręt ścinany),

-stany naprężeń - stan naprężenia i odkształcenia,

-metody wyznaczania naprężeń (sił tnących, momentów gnących) i odkształceń dla statycznie niewyznaczalnych układów prętowych,

-wyznaczanie energii sprężystej, napreżeń i odkształceń prętów i układów prętowych metody energetyczne,

-wyznaczanie energii sprężystej, naprężeń i odkształceń belek i ram za pomocą metody Maxwella-Mohra,

-wyboczenie pręta,

-rozwiązywanie złożonych zagadnień wytrzymałości prętów,

-wytrzymałość prętów cienkich,

-wytrzymałość płyt i powłok cienkich,

-wytrzymałość powłok walcowych i kulistych grubościennych,

-mechanika pękania i wytrzymałość zmęczeniowa,

-drgania prętów,

-wybrane zastosowania metody elementów skończonych.

Robotyka (Laboratorium) - kurs dla kierunku Mechanika i budowa maszyn II stopnia, sem. 2 (forma studiów — niestacjonarne), Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

A brief overview of heat transfer mechanisms, moist air, Joule Thompson effect and combustion is presented

A brief overview of heat transfer mechanisms, moist air, Joule Thompson effect and combustion is given