Spis treści prezentowanych na kursie

 
 1. Wprowadzenie, aksjomaty statyki, układy sił
 2. Płaski i przestrzenny zbieżny układ sił
 3. Płaski dowolny układ sił
 4. Przestrzenny dowolny układ sił
 5. Tarcie
 6. Środek ciężkości i geometria mas
 7. Kinematyka punktu we współrzędnych kartezjańskich, biegunowych
 8. Kinematyka bryły sztywnej – ruch postępowy, ruch obrotowy
 9. Kinematyka ruchu płaskiego
 10. Ruch złożony bryły
 11. Dynamika punktu materialnego w różnych układach odniesienia
 12. Dynamika układu punktów materialnych
 13. Dynamika bryły sztywnej w ruchu postępowym i obrotowym
 14. Dynamika bryły sztywnej w ruchu płaskim
 15. Zasady zachowania w dynamice

Spis treści prezentowanych na kursie

 
 1. Wprowadzenie, aksjomaty statyki, układy sił
 2. Płaski i przestrzenny zbieżny układ sił
 3. Płaski dowolny układ sił
 4. Przestrzenny dowolny układ sił
 5. Tarcie
 6. Środek ciężkości i geometria mas
 7. Kinematyka punktu we współrzędnych kartezjańskich, biegunowych
 8. Kinematyka bryły sztywnej – ruch postępowy, ruch obrotowy
 9. Kinematyka ruchu płaskiego
 10. Ruch złożony bryły
 11. Dynamika punktu materialnego w różnych układach odniesienia
 12. Dynamika układu punktów materialnych
 13. Dynamika bryły sztywnej w ruchu postępowym i obrotowym
 14. Dynamika bryły sztywnej w ruchu płaskim
 15. Zasady zachowania w dynamice

Specjalność: Budowa Okrętów i Jachtów (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2021/2022 - zimowy (obecnie sem. 5)

Wykonanie modelu komputerowego 3D bloku statku z uwzględnieniem wybranych aspektów konstrukcyjno-technologicznych. Analiza transportu bloku. (Wykonanie projektu usztywnień transportowych, uchwytów transportowych, itp.). Wykonanie listy kompletacyjnej bloku statku.

Wykład z PA dla studentów studiów I stopnia

Oceanotechnika

sem IV

Kurs do przedmiotu Materiały Konstrukcyjne dla kierunku Transport  i Logistyka. 

Znajdują się tu materiały dydaktyczne do zajęć laboratoryjnych oraz do wykładu.

Aktualny harmonogram zajęć laboratoryjnych 

Zapoznanie studenta z meandrami autoprezentacji, optymalnej komunikacji z rynkiem pracy oraz elementami procesu zarządzania talentami pracowniczymi.

 • Zapoznanie się ze środowiskiem programistycznym Anaconda,
 • Zapoznanie się z Spyder (wybrane IDE), importowanie i używanie bibliotek Python,
 • Zapoznanie się z podstawami języka Python.
 • Podstawy języka Python:
 • Funkcje (tworzenie, wykorzystanie)
 • zapoznanie się z operatorami (arytmetycznymi, logicznymi, relacyjnymi),
 • Pobieranie i formatowanie danych wprowadzonych przez użytkownika,
 • operacje na stringach (cięcie napisów, rozdzielanie napisów, łączenie napisów, wielkość liter, znajdowanie wzorców w tekście, zamiana wzorca, usuwanie spacji, nowa linia i tabulacja, znaki specjalne w tekście),
 • Instrukcje warunkowe (if, else, elif),
 • zapoznanie się z nowymi strukturami danych (listy, zbiory, krotki, słowniki),
 • zapoznanie się z wyrażeniami generującymi (listy, słowniki, zbiory),
 • Zastosowanie pętli (for, while),
 • Obsługiwanie plików (wczytywanie, odczytywanie), format przesyłu danych (TXT, CSV,JSON)
 • Generowanie zdarzeń losowe (random),
 • Zapoznanie się z biblioteką NumPy. ndarray podstawowy typ danych, tworzenie tablic za pomocą np.array(),  np.arange(), np.linspace(), operacje na tablicy, przeglądanie tablic w NumPy, generowanie liczb pseudolosowych( np.random), Indeksowanie i wycinanie tablic, Iteracja po tablicach, zmiana rozmiaru, funkcje statystyczne w bibliotece NumPy
 • Zapoznanie się z biblioteką matplotlib i seaborn, wykresy słupkowe i punktowe,  wyświetlanie obrazów, subploty i inne możliwości wizualizacji danych

 

Zasady modelowania, projektowania  i obliczania instalacji obsługujących obiekty energetyczne