Kurs do przedmiotu Materiały Konstrukcyjne dla Kierunku Okręty i Konstrukcje Morskie

Kurs do przedmiotu Materiały Konstrukcyjne 

Najważniejsze informacje związane z praktykami dla kierunku transport i logistyka 

Turbiny wiatrowe, gazowe, mikroturbiny, silniki lotnicze, turbosprężarki i inne systemy mechaniczne to przykłady maszyn wirujących, które wymagają wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Powinni oni zrozumieć złożoność procesów projektowania i produkcji, w tym wytwarzania przyrostowego, oraz konserwacji prognostycznej opartej na inżynierii cyfrowej dla bezawaryjnej pracy silnika.

Wind, gas, micro turbines, aircraft engines, turbochargers, and other mechanical systems are examples of rotating machinery that require highly skilled engineers. They shall understand the complexity of the design and manufacturing processes including Additive Manufacturing, and Predictive Maintenance based on digital engineering to extend the engine failure-free operation.

Kurs do przedmiotu Modelowanie i symulacja w technice, PG_00057180

Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., niestac., L2022/2023 ( sem. 1)

Materiały wykładowe, instrukcje do laborek, wyniki laborek

Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., stac., L2022/2023 ( sem. 1)

Materiały wykładowe, Instrukcje do laborek, wyniki laborek

Morskie Konstrukcje Wsporcze II: Wykład i Projekt

Materiały wykładowe

Materiały na potrzeby projektu

Poznanie podstaw i metod modelowania matematycznego procesów i urządzeń technicznych.

Spis treści:

1) Wprowadzenie, aksjomaty statyki, układy sił

2) Płaski i przestrzenny zbieżny układ sił

3) Płaski dowolny układ sił

4) Przestrzenny dowolny układ sił

5) Tarcie

6) Środek ciężkości i geometria mas

7) Kinematyka punktu we współrzędnych kartezjańskich, biegunowych

8) Kinematyka bryły sztywnej – ruch postępowy, ruch obrotowy

9) Kinematyka ruchu płaskiego

10) Ruch złożony bryły

11) Dynamika punktu materialnego w różnych układach odniesienia

12) Dynamika układu punktów materialnych

13) Dynamika bryły sztywnej w ruchu postępowym i obrotowym

14) Dynamika bryły sztywnej w ruchu płaskim

15) Zasady zachowania w dynamice