1. Przedstawienie podstaw nawigacji morskiej.
 2. Wprowadzenie do Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu
 3. Przedstawienie zachowania się statków we wszystkich warunkach widzialności podczas wymijania
 4. Zachowanie się statków widzących się wzajemnie
 5. Zachowanie się statków w warunkach ograniczonej widzialności
 6. Dostępne światła i znaki w transporcie morskim zgodne z MPZZM
 7. Omówienie sygnały dźwiękowych i świetlnych zgodnych z MPZZM
 8. Środki i systemy transportu kolejowego
 9. Organizacja transportu kolejowego
 10. Systemy zarządzania ruchem kolejowym
 11. Środki i systemy transportu drogowego
 12. Organizacja transportu drogowego

Kurs stanowi uzupełnienie do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu AWARIE I EKSPERTYZY W ENERGETYCE realizowanych w  Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku:

Energetyka, Energetyka -WOiO, Energetyka -WM

semestr 4, rok akademicki 2020/2021

prowadzący:

dr inż. Konrad Marszałkowski
mgr inż. Patrycja Puzdrowska

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane:

-rozwój, budowa komputerów w tym   mikrokontrolerów  i ich zastosowanie w wielu dziedzinach,

  układy pozwalające przejść z techniki analogowej na cyfrową (przetworniki wielkości nieelektrycznych na   

  eleaktrycze, przetworniki analogowo cyfrowe oraz cyfrowo analogowe

-oprogramowanie, logika programowania od asemblera do języków wysokiego poziomu

-transmisja danych, historia rozwoju transmisji danych, systemy transmisji, systemy szyfrowania i

  zabezpieczeń

Modelowanie i analiza układów opisanych równaniami różniczkowymi linowymi i nieliniowymi w dziedzinie czasu i częstotliwości ( w stanach nieustalonych i ustalonych) z wykorzystaniem Matlaba w tym również Simulinka.

Przed przystąpieniem do kursu należy zainstalować Matlaba korzystając z przesłanego linku. Licencja na korzystanie przez studentów i prowadzących jest ważna do końca czerwca. Każdy kurs zawiera wprowadzenie do tematu oraz linki do filmów na YouTube. Prezentowane w nich programy należy uruchomić w Matlabie. W trakcie uruchamiania programu i w trakcie prezentacji wyników działania programów należy robić zrzuty ekranu, które poszę przesłać na mój adres mailowy do oceny.

Podczas kursu studenci studiów niestacjonarnych zapoznają się z wykładami, laboratoriami oraz projektem z przedmiotu Mechanika Ruchu Okrętów I.

Prowadząca:

mgr inż. Irena Dziwisz-Olszak

ireolsza@pg.edu.pl

W PRZYPADKU POTRZEBY KONSULTACJI PROSZĘ O NAPISANIE MAILA Z NUMEREM TELEFONU, ODDZWONIĘ.

Nazwa i kod przedmiotu: 

Mechatronika PG_00041572

Kierunek: Oceanotechnika (WIMiO), II stopnia, niestacjonarne, 2020/2021 - letni (obecnie sem. 1)

Forma zaliczenia wykładu:
 • na koniec semestru kolokwium składające się z 10 pytań otwartych (każde po 4 pkt)
Warunki zaliczenia wykładu:
 • obecność na wykładzie jest obowiązkowa
 • uzyskanie na kolokwium min. 50% możliwych do zdobycia punktów
Ocena końcowa z przedmiotu:
 • Średnia arytmetyczna oceny z wykładu i oceny z laboratorium

Literatura

1. Gawrysiak Marek. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne. Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej. Białystok 1997
2. Bodo Heimann, Wilfried Gerth, Karl Popp. Mechatronika: komponenty, metody, przykłady. Wydaw. Naukowe PWN, 2001
3. Lucyna Leniowska. Mechatronika. Uniwersytet Rzeszowski, 2011
4. Dietmar Schmid. Mechatronika. Rea. 2007 (podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych)

Wybrane zagadnienia technologii, wykład, studia II, sem 3 , niestacjonarne, w+p

Technologia konstrukcji offshore, w., sem. 6, Duże statki, studia niestacjonarne

Spis treści prezentowanych na kursie:

1) Statyczna próba rozciągania metali.

2) Statyczna próba ściskania metali.

3) Badanie udarności metali.

4) Dynamiczna próba rozciągania metali.

5) Wyznaczenie modułu sprężystości podłużnej, umownej granicy sprężystości i umownej granicy plastyczności.

6) Badanie twardości metali.

7) Statyczna próba skręcania metali.

 

Rozmaitość rodzajów dźwignic wymaga ich wstępnego omówienia.
Tematem kursu są mechanizmy napędowe dźwignic: podnoszenia, jazdy, obrotu i zmiany wysięgu.
Zostaną omówione rozwiązania konstrukcyjne, metody obliczeń elementów mechanizmów, w tym - dobór silnika.
W zarysie omówione zostaną przepisy dotyczące projektowania i eksploatacji napędów dźwignicowych.

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z Hydromechaniki Okrętu

Lectures and exercises from the course "Stability & Dynamics of Ship and Offshore Structures I"

Lectures and laboratories from the course Advanced Mechanics of Marine Structures II (summer 2020/21)

Lectures and laboratories from the course "Stability & Dynamics of Ship and Offshore Structures II"

Przedmiot składa się z części projektowej oraz laboratoryjnej.  Na części projektowej studenci realizują prace projektowe w grupach 2, 3-osobowych.  Podczas zajęć laboratoryjnych studenci projektują sekwencyjne układy sterowania wybranymi obiektami rzeczywistymi jak np. windą, poziomem czynnika w zbiorniku, modelem skrzyżowania czy też pralki automatycznej. Wykorzystują do tego celu sterowniki mikroprocesorowe PLC. Zapoznają się z działaniem karty A/C i C/A w systemie Matlab&Simulink. Wykorzystując ten system realizują układ sterowania w czasie rzeczywistym serwomechanizmem położenia z podwójnym sprzężenim zwrotnym oraz ze sprzężeniem od zmiennych stanu. Badają także układ sterowania obiektem termicznym z regulatorem PiD również w czasie rzeczywistym. Przeprowadzają identyfikację modelu matematycznego obiektu rzeczywistego w celu wstępnego doboru nastaw regulatora. Dokonują także analizy funkcjonalnej stanowiska MAS 200 oraz zapoznają się z budową układu pneumatycznego i elektrycznego manipulatora. Na podstawie zdobytych informacji programują sterowniki Siemens - Simatic S300 tak, aby wykonany został zadany przez prowadzącego cykl pracy.