Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane:

-rozwój, budowa komputerów w tym   mikrokontrolerów  i ich zastosowanie w wielu dziedzinach,

  układy pozwalające przejść z techniki analogowej na cyfrową (przetworniki wielkości nieelektrycznych na   

  eleaktrycze, przetworniki analogowo cyfrowe oraz cyfrowo analogowe

-oprogramowanie, logika programowania od asemblera do języków wysokiego poziomu

-transmisja danych, historia rozwoju transmisji danych, systemy transmisji, systemy szyfrowania i

  zabezpieczeń

Modelowanie i analiza układów opisanych równaniami różniczkowymi linowymi i nieliniowymi w dziedzinie czasu i częstotliwości ( w stanach nieustalonych i ustalonych) z wykorzystaniem Matlaba w tym również Simulinka.

Przed przystąpieniem do kursu należy zainstalować Matlaba korzystając z przesłanego linku. Licencja na korzystanie przez studentów i prowadzących jest ważna do końca czerwca. Każdy kurs zawiera wprowadzenie do tematu oraz linki do filmów na YouTube. Prezentowane w nich programy należy uruchomić w Matlabie. W trakcie uruchamiania programu i w trakcie prezentacji wyników działania programów należy robić zrzuty ekranu, które poszę przesłać na mój adres mailowy do oceny.

Podczas kursu studenci studiów niestacjonarnych zapoznają się z wykładami, laboratoriami oraz projektem z przedmiotu Mechanika Ruchu Okrętów I.

Prowadząca:

mgr inż. Irena Dziwisz-Olszak

ireolsza@pg.edu.pl

W PRZYPADKU POTRZEBY KONSULTACJI PROSZĘ O NAPISANIE MAILA Z NUMEREM TELEFONU, ODDZWONIĘ.

Nazwa i kod przedmiotu: 

Mechatronika PG_00041572

Kierunek: Oceanotechnika (WIMiO), II stopnia, niestacjonarne, 2020/2021 - letni (obecnie sem. 1)

Forma zaliczenia wykładu:
  • na koniec semestru kolokwium składające się z 10 pytań otwartych (każde po 4 pkt)
Warunki zaliczenia wykładu:
  • obecność na wykładzie jest obowiązkowa
  • uzyskanie na kolokwium min. 50% możliwych do zdobycia punktów
Ocena końcowa z przedmiotu:
  • Średnia arytmetyczna oceny z wykładu i oceny z laboratorium

Literatura

1. Gawrysiak Marek. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne. Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej. Białystok 1997
2. Bodo Heimann, Wilfried Gerth, Karl Popp. Mechatronika: komponenty, metody, przykłady. Wydaw. Naukowe PWN, 2001
3. Lucyna Leniowska. Mechatronika. Uniwersytet Rzeszowski, 2011
4. Dietmar Schmid. Mechatronika. Rea. 2007 (podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych)

Rozmaitość rodzajów dźwignic wymaga ich wstępnego omówienia.
Tematem kursu są mechanizmy napędowe dźwignic: podnoszenia, jazdy, obrotu i zmiany wysięgu.
Zostaną omówione rozwiązania konstrukcyjne, metody obliczeń elementów mechanizmów, w tym - dobór silnika.
W zarysie omówione zostaną przepisy dotyczące projektowania i eksploatacji napędów dźwignicowych.

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z Hydromechaniki Okrętu

Lectures and exercises from the course "Stability & Dynamics of Ship and Offshore Structures I"

Lectures and laboratories from the course Advanced Mechanics of Marine Structures II (summer 2020/21)

Lectures and laboratories from the course "Stability & Dynamics of Ship and Offshore Structures II"

Przedmiot składa się z części projektowej oraz laboratoryjnej.  Na części projektowej studenci realizują prace projektowe w grupach 2, 3-osobowych.  Podczas zajęć laboratoryjnych studenci projektują sekwencyjne układy sterowania wybranymi obiektami rzeczywistymi jak np. windą, poziomem czynnika w zbiorniku, modelem skrzyżowania czy też pralki automatycznej. Wykorzystują do tego celu sterowniki mikroprocesorowe PLC. Zapoznają się z działaniem karty A/C i C/A w systemie Matlab&Simulink. Wykorzystując ten system realizują układ sterowania w czasie rzeczywistym serwomechanizmem położenia z podwójnym sprzężenim zwrotnym oraz ze sprzężeniem od zmiennych stanu. Badają także układ sterowania obiektem termicznym z regulatorem PiD również w czasie rzeczywistym. Przeprowadzają identyfikację modelu matematycznego obiektu rzeczywistego w celu wstępnego doboru nastaw regulatora. Dokonują także analizy funkcjonalnej stanowiska MAS 200 oraz zapoznają się z budową układu pneumatycznego i elektrycznego manipulatora. Na podstawie zdobytych informacji programują sterowniki Siemens - Simatic S300 tak, aby wykonany został zadany przez prowadzącego cykl pracy.

Laboratorium - cześć komputerowa do przedmiotu Sterowanie Automatyczne Maszyn Przepływowych

Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń seminaryjnych oraz laboratoryjnych mają za zadanie przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i układów mechanicznych na poziomie zaawansowanym. W trakcie kursu omawiane są liczne przypadki rzeczywistych analiz konstrukcji maszyn, urządzeń mechanicznych i ustrojów nośnych, które zostały przeprowadzone w związku z oceną stanu technicznego, ustaleniem przyczyny awarii lub opracowaniem projektu ulepszenia analizowanego układu. W ramach zajęć omawiane są na przykładach sekwencje działań stosowane w praktyce inżynierskiej do ustalenia stanu faktycznego obciążenia, geometrii układu, właściwości materiałów i innych czynników wpływających na jakość i bezpieczeństwo funkcjonowania obiektów technicznych.

Cel: Wykonanie projektu zgodnie z wybranym tematem z wykorzystaniem wybranych narzędzi komputerowych nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA. 

Zakres: Praktyczne ćwiczenia pokazujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAx. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie podstawowych analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji technicznej. Wykonanie wizualizacji produktu do celów marketingowych (np. rendering, animacja). Tworzenie rodziny produktów. Zarządzanie bazą danych w systemach CAD. Wykorzystanie systemów komputerowych do wspomagania projektowania wybranego przez studenta produktu w formie zadania projektowego.

Zasady realizacji zajęć:

  • Zajęcia odbywają się w formie webinariów w terminach zgodnie z planem zajęć. Zaproszenie z danymi logowania do webinarium rozesłane zostaną do uczestników kursu drogą mailową do skrzynek przypisanych w moja.pg.
  • Studenci mają obowiązek udziału w webinariach i w czasie zajęć regularnie zapoznawać się z materiałami dydaktycznymi umieszczanymi na stronie kursu w platformie enauczanie.pg.edu.pl
  • Warunkiem zaliczenia kursu (projekt) jest oddanie projektu w uzgodnionym terminie i uzyskanie oceny minimum dostatecznej. Projekt, bądź jego etapy powinny zostać przesłane w formie plików (zadanie) w platformie e-nauczanie. informacje na ten temat będą dostępne w "ogłoszeniach" kursu.
  • W czasie trwania kursu studenci poproszeni zostaną o wypełnienie ankiet sprawdzających ocenę prowadzonego kursu (pierwszą po około miesiącu, drugą na koniec semestru).

 

Osoby prowadzące:

Prowadzący projekt:

- Karol Niklas ( karol.niklas@pg.edu.pl ),

- Dariusz Duda ( dariusz.duda@pg.edu.pl ).

Odpowiedzialny za przedmiot: Karol Niklas ( karol.niklas@pg.edu.pl ). 

Polecana literatura:

1. Pomoce i samouczki do programów komputerowych: Unigraphics NX, Solid Edge, Maxsurf, Nupas Cadmatic, Rhino 3D, ccm+, Finemarine 
2. G. Farin, J. Hoschek, M. Kim: Handbook of computer aided geometric design, 2002 Elsevier,ISBN: 978-0-444-51104-1 
3. J. Hoschek, D. Lasser: Fundamentals of Computer Aided Geometric Design,1993 A K Peters. Ltd. , ISBN 1-56881-007-5 
4. Taylor, Dean: Computer-Aided Design. Reading, 1992 Addison-Wesley Publishing Company, ISBN:020116891X

Kurs Logistyka morska składa się z wykładów, projektu i zadań do realizacji w trakcie trwania kursu. Warunkiem zaliczenia kursu jest zaliczenie wszystkich wykładów, wykonanie wszystkich zadań i realizację projektu.