Człowiek-maszyna-środowisko. Charakterystyka pracy. Zmęczenie. Wymagania pracy z komputerem. Bezpieczne eksploatowanie maszyn. Ocena ryzyka zawodowego.

Celem przedmiotu jest przedstawienie metod projektowania, analizy i symulacji ciągłych układów sterowania. W ramach przedmiotu studenci poznają sposoby doboru i projektowania regulatorów na podstawie czasowych, częstotliwościowych i całkowych kryteriów regulacji. Zdobędą umiejętność projektowania i stosowania kompensatorów opóźniających, przyspieszających oraz opóźniająco-przyspieszających fazę do korekcji własności dynamicznych układów sterowania. Uzyskają ogólną wiedzę na temat metody linii pierwiastkowych i jej zastosowania do projektowania układów sterowania.

Modelowanie układów dynamicznych z zastosowaniem metody zmiennych stanu. Przekształcanie równań stanu do transmitancji operatorowej. Przekształcanie transmitancji operatorowej do równań stanu.Wartości i wektory własne. Diagonalizacja i rozprzęganie równań stanu. Sterowalność i obserwowalność. Regulator od zmiennych stanu. Obserwator. Rozwiązywanie równań stanu.

Regulamin i zasady wykonywania prac dyplomowych, w tym zasady edycji prac oraz zasady korzystania z piśmiennictwa (naukowego, technicznego, patentowego itp.). Prezentacja założeń, analiza merytoryczna zadania na pracę dyplomową każdego studenta. Indywidualna prezentacja opracowań każdego studenta. Krytyczna analiza prezentowanych rozwiązań, dyskusja i obrona poglądów przez wszystkich uczestników seminarium.