Prowadzący:  Dyr. Maciej Galik, Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG

Terminy realizacji:

 • pierwsze spotkanie online: 5.05 (piątek) od 16.30 do 19:00
 • drugie spotkanie online: 12.05 (piątek) od 16.30 do 19:00
 • trzecie spotkanie online: 19.05 (piątek) od 16.30 do 19:00
 • czwarte spotkanie online: 26.05 (piątek) od 16.30 do 19:00

Celem zajęć jest poszerzenie rozumienia ryzyk związanych z technologią oraz przedstawienie koncepcji społecznego postrzegania ryzyka i zarządzania ryzykiem w kontekście technologii smart metering. W obecnej fazie rozwoju technologicznego - zwanej czwartą rewolucją przemysłową - szybkie i głębokie zmiany powodują powstawanie nowych, szczególnie destabilizujących zagrożeń. W coraz bardziej złożonych systemach technologicznych, które tworzą współczesne życie, ryzyko staje się trudne do zidentyfikowania, a jeszcze trudniejsze do zmierzenia i zarządzania. Z tego punktu widzenia rozpatrywanych jest wiele technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) czy organizmy modyfikowane genetycznie (GMO). Demonstracyjnym przykładem z sektora energetycznego jest technologia smart metering (SM).

Kurs 10 godzin (01 kwietnia 9:30-13:30; 15 kwietnia 9:30-13:30), online, platforma eNauczanie / MSTeams

Program kursu:

 • Podstawy neurobiologiczne procesów uczenia się. 2 h
 •  Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się, warunki, w jakich zachodzi tworzenie śladów pamięciowych. 
 • Nieskuteczne metody uczenia się.
 • Dwa tryby uczenia się. 
 • Efektywne rozłożenie procesu nauki w czasie. 
 • Odpoczynek, nuda, sen, drzemka, aktywność fizyczna jako kluczowe elementy procesu tworzenia pamięci.
 • Techniki wspomagające koncentrację, utrwalanie wiedzy.
 • Proces czy efekt? Mózgowy układ nagrody.
 • Prokrastynacja - neurobiologiczne podłoże, sposoby zmiany nawyku.
 • Planowanie pracy, listy zadań dzienne i tygodniowe.

„Small teaching” czyli pierwsze i ostatnie 5 minut zajęć. 1 h

Active learning: narzędzia do wzbudzania aktywnej postawy uczestników kursu podczas zajęć online. 2 h

 • peer instruction
 • webquest
 • buzz words
 • assign-in-class-writing
 • kontekst
 • pytania do treści
 • review questions   

Angażujące formy zadań 1 h Przegląd niestandardowych form przetwarzania wiedzy i zdobywania umiejętności.

Projektowanie interakcji podczas zajęć zdalnych. 2 h

Przegląd i warsztatowa praca z aplikacjami wspomagającymi utrzymanie zaangażowania podczas zajęć zdalnych (perspektywa uczestnika i projektanta zasobów).

 • Mentimeter
 • Socrative 
 • Genial.ly
 • Canva
 • Quizlet

Grywalizacja w procesach uczenia się. 2 h

Kurs jako gra. Wysoka motywacja, autonomia, odpowiedzialność, umiejętność zarządzania własnym czasem, dobre nawyki i strategiczne podejście do procesu własnej nauki. Grywalizacja (gamifikacja) to narzędzie, które pozwala na wzbudzenie i utrzymanie bardzo wysokiej motywacji studentów do nauki przez wykorzystanie elementów gier. Zgrywalizowany kurs wciąga uczestników kursu tak, jak wciągają gry. Grywalizacja pozwala na zmianę nawyków, systematyczną pracę, współpracę, doskonalenie umiejętności zarządzania własnym czasem, strategiczne podejście do własnej edukacji, wzięcie odpowiedzialności za własną pracę, ale także jest środowiskiem, w którym można bezpiecznie popełniać błędy i traktować je jako okazję do samorozwoju.

Realizacja kursu :Kurs realizowany jest w formie 2 spotkań online (MSTeams) Link do spotkań: https://link.pg.edu.pl/TechnikiNauczaniaNaOdleglosc2023

Prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej

Projektantka procesów uczenia się posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami. Jej pasją jest uczenie, najczęściej z wykorzystaniem niestandardowych metod i narzędzi, wykorzystuje gamifikację w edukacji od 2013 r., kursy akademickie prowadzi w formie zgrywalizowanej. W swojej pracy dydaktycznej, poza grywalizacją, stosuje gry miejskie i planszowe, szeroko wykorzystuje nowe technologie w pracy ze studentami. Tworzy narzędzia edukacyjne wspierające proces uczenia się, współpracy, budowania zaufania w grupie edukacyjnej i dbania o relacje. Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” (od 2014 r.). Jest ekspertem w międzynarodowym projekcie Erasmus Plus „INDOPED - aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych” (2015-2018) w zakresie wdrażania grywalizacji. Laureatka nagrody "Nauczyciel Roku" im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego (2019 r.). Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016 r.). Czterokrotna beneficjentka Funduszu Innowacji Dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2020 roku kieruje Centrum Nowoczesnej Edukacji na Politechnice Gdańskiej, w ramach którego realizuje programy otwartych szkoleń dla wykładowców PG „Dydaktyczne Piątki i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych „Poniedziałki na Politechnice”, Konkurs Innowacji Dydaktycznych, kurs dla studentów „Efektywne uczenie się, praca zespołowa i komunikacja”. www.cne.pg.edu.pl

Prowadzący: dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. PG

Terminy: 2 kwietnia 08:30-11:30, 23 kwietnia 08:30-11:30, 7 maja 08:30-11:30, 14 maja 08:30-11:30, 21 maja 08:30-11:30 (5 spotkań online x 3 godz.)

Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje:

 1. Podstawowe koncepcje wytwarzania i nowoczesne centra obróbcze. Właściwości i możliwości współczesnych obrabiarek, nowe materiały narzędziowe (1 W).
 2. Trendy w rozwoju wytwarzania ze wspomaganiem komputerowym. Przygotowanie części geometrycznych do obróbki z wykorzystaniem komputerowego sterowania numerycznego (CNC). Integracja systemów komputerowego wspomagania projektowania (CAD) i komputerowego wspomagania produkcji (CAM) (2 W).
 3. Modelowanie oparte na wymianie danych geometrycznych i technologicznych między systemami CAD\CAM (1 W).
 4. Postprocesory i generowanie kodu dla maszyn CNC. Przykłady strategii obróbki części pryzmatycznych i osiowosymetrycznych (1 W).
 5. Oparte na całostkach technologicznych tworzenie planów procesu obróbki, komputerowe wspomaganie planowania procesów (CAPP) (1 W)..
 6. Spełnianie wysokich wymagań dotyczących wymiarów i kształtu dzięki obróbce wykończeniowej. Narzędzia do obróbki wykańczającej elementów poddanych obróbce cieplnej - obróbka na twardo (1 W).
 7. Trendy w rozwoju obróbki ściernej. Nowe narzędzia i maszyny szlifierskie. Symulacja procesów szlifowania (2 W).
 8. Perspektywy rozwoju procesów produkcyjnych. Mikro- i nanoprodukcja (2 W).
 9. Wytwarzanie addytywne: rapid prototyping (RP), rapid manufacturing (RM), rapid tooling (RT) (2 W).
 10. 1Bio-machining i bio-design (2 W).

Prowadzący: dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PG

 Terminy realizacji: 06 maja od 9:30 do 12:30; 13maja od 12.30 do 15:30; 21 maja od 15 do 18:00; 10 czerwca od 09:30 do 12:30; 11 czerwca od 15:00 do 18:00,/ zajęcia online

 Celem przedmiotu jest przedstawienie doktorantom podstawowych zasad organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym oraz w pokrewnych, polegających na chemicznym i fizycznym przetwarzaniu surowców w produkty. Technologię procesu zalicza się do dziedzin wiedzy o procesach produkcyjnych, w których z odpowiednio dobranych surowców wytwarza się produkty o określonym składzie z odpowiednią wydajnością. Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje:

 

 1. Proces technologiczny
 2. Organizacja procesu w skali przemysłowej
 3. Zasady sporządzania bilansów technologicznych
 4. Zasady technologiczne
 5. Problemy oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko

Prowadzący: Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj prof. PG

Terminy realizacji: 25 marca, 1 kwietnia, 15 kwietnia, 22 kwietnia, 13 maja w godz. od 09:15 do 12-tej /zajęcia online

Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje:

 1. Pobieranie próbek do badań (on-line, off-line, at-line, in-line)
 2. Przygotowanie próbek do badań (techniki i przykłady metodyk dla próbek stałych, ciekłych i gazowych)
 3. Techniki i wybrane metodyki klasyczne (miareczkowanie, potencjometria, elektrody jonoselektywne)
 4. Techniki chromatograficzne (GC, HPLC, TLC, IC,SFC)
 5. Metody spektroskopowe (FTIR, UV-VIS, MS, ASA, XRF, ICP-OES, ICP-MS)
 6. Analiza elementarna
 7. Identyfikacja substancji chemicznych
 8. Metody oznaczeń ilościowych/kalibracja
 9. Zasady zapisywania i zaokrąglania liczb, porównywania wyników z wymaganiami, metody statystyczne

Prowadzący: dr hab. inż. Jarosław Sadowski, prof. PG i dr inż. Sławomir Gajewski

 

Terminy realizacji: 18 marca, 25 marca oraz 1 kwietnia godzina 9.00-14.00/zajęcia online

 

Tematyka wykładu obejmuje podstawy funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych i telefonii komórkowej, obecny stan rozwoju telefonii na przykładzie LTE, oraz szerokie omówienie różnych aspektów sieci 5G: założenia, standard, właściwości medium transmisyjnego (problemy propagacji fal radiowych), integracja wielu funkcji w jednym interfejsie radiowym, wybrane komponenty, zdefiniowane usługi i możliwości jakie ma oferować m.in. dla przemysłu, gospodarki i odbiorców indywidualnych. Zagadnienia szczególnego zainteresowania obejmują obsługę komunikacji dla internetu rzeczy, telemetrię, telemedycynę, usługi typu smart house czy lokalizacja.