Topic outline

  • Topic 1

    Metoda naukowa. Pisanie prac naukowych. Wybór narzędzi edytorskich. Overleaf

    • Topic 2

      Tezy i hipotezy. Elementy nowości. Wymagania formalne, w tym uczelniane. Wymagania etyczne. Koncentracja nad wybranym zagadnieniem. Cel, oczekiwania i zakres rozprawy. Dobrze napisana rozprawa a źle napisana rozprawa.  Umiejętność uzyskiwania pomocy od opiekuna naukowego/promotora. Ograniczenia czasowe. Styl pisania rozprawy. Przykłady rozpraw doktorskich (por. poniższy katalog)