Kurs jest przeznaczony dla Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, studiów niestacjonarnych II stopnia, Kierunku Inżynieria Środowiska. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr inż. Anna Cuglewska-Lech, cuglech@pg.edu.pl 

Podstawowe wiadomości na temat wykonawstwa warsztatowego i montażu konstrukcji na placu budowy. Główne tematy kursu to: organizacja wytwórni konstrukcji, trasowanie, prefabrykowanie i spawanie konstrukcji, tolerancje wykonania, transport konstrukcji na plac budowy, żurawie i zawiesia montażowe, projekt montażu, metody montażu hal, wież masztów, kominów, estakad, elektrowni wiatrowych, budynków szkieletowych i wysokościowych, zbiorników i wielu innych rodzajów konstrukcji, obliczenia i wzmacnianie konstrukcji w fazie montażu i zasady projektowania konstrukcji z uwzględnieniem potrzeb wykonawstwa i montażu. Omawiane w ramach kursu zasady dotyczące transportu i montażu konstrukcji stalowych mają również zastosowanie przy konstrukcjach drewnianych oraz żelbetowych prefabrykowanych.

Kurs dla studentów Inżynierii Środowiska sem. III mgr. niestacjonarne ćwiczenia

Wykład: Woda w przyrodzie i jej właściwości fizyczne. Jakość ujmowanych wód podziemnych i powierzchniowych. Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda do picia oraz dla potrzeb przemysłu. Usuwanie domieszek i zanieczyszczeń z wody tworzących z nią układy niejednorodne. Klarowanie i sedymentacja wody. Koagulacja zanieczyszczeń wody. Koagulanty, flokulanty oraz środki wspomagające koagulację. Czynniki ograniczające przebieg koagulacji wody. Koagulacja objętościowa. Koagulacja powierzchniowa. Koagulacja kontaktowa w zawieszonym osadzie. Filtrowanie wody. Dezynfekcja wody. Fizyczne sposoby dezynfekcji. Chemiczne środki utleniające w dezynfekcji wody: chlor, ditlenek chloru, ozon. Usuwanie z wody domieszek i zanieczyszczeń tworzących z nią układy jednorodne. Usuwanie związków żelaza. Usuwanie związków manganu. Procesy wymiany jonowej, podział i właściwości jonitów.

Semestr VII, Stopień I, kierunek Budownictwo.

Remonty i modernizacje budynków dotyczą zagadnień związanych z szeroko rozumianą, kompleksową diagnostyką konstrukcji, która jest podstawą do opracowania niezbędnego zakresu prac zabezpieczających, remontowych lub wzmacniających. Zagadnienia dotyczą konstrukcji stalowych, drewnianych, murowych oraz żelbetowych. Kurs uczy umiejętności "czytania" konstrukcji i opracowywania efektywnych rozwiązań inżynierskich.

Kurs technologia robót torowych przeznaczony jest dla studentów specjalności infrastruktura transportu na studiach I stopnia na kierunku Transport

Student poznaje podstawy numerycznych modeli terenu (DTM), zasady budowy DTM metodami analitycznymi i neuronowymi, generalizację i redukcję danych pomiarowych, 3D GIS, pozyskiwanie danych oraz niepewność pozyskanych danych.

Kurs jest przeznaczony dla dyplomatów studiów stacjonarnych I-stopnia kierunku Budownictwo i profilu dyplomowania Konstrukcje Metalowe

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I-stopnia WILiŚ, kierunku Budownictwo, sem. 5. Kurs obejmuje wykład i ćwiczenia z przedmiotu Konstrukcje Metalowe

studia stacjonarne sem 1 i 3, magisterskie, Civil Engineering

Kurs przeznaczony dla studentów III sem. inż. na kierunku Transport (część T.Falborskiego).