Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska z przedmiotu Zarządzanie i Ekonomia.

Prowadzący: dr inż. Adam Kristowski, profesor uczelni

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunek budownictwo semestr IV i V.

Prowadzący: dr inż. Adam Kristowski, profesor uczelni

Automatyka w inżynierii środowiska, II stopień, rok 2, sem 3, studia stacjonarne lato 2022/23.

Seminarium Dyplomowe realizowane jest na VIII semestrze studiów inżynierskich niestacjonarnych i obejmuje wiadomości z zakresu pisania prac dyplomowych inżynierskich - zasad, rodzajów itd. oraz tematykę obejmującą egzamin inżynierski - zasady, zakres wiedzy.

Ćwiczenia z przedmiotu Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi dla studentów VIII semestru studiów inżynierskich niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska.

WYKŁAD Metody i środki organizacji ruchu drogowego. Systemy tras z pierwszeństwem przejazdu i ulic jednokierunkowych. Dostępność i parkowanie. Organizacja ruchu pieszego i rowerowego. Priorytety dla wybranych grup pojazdów. Oznakowanie pionowe i poziome. System opłat za wjazdy do stref ruchu. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zarządzanie prędkością. Zaawansowane zarządzanie ruchem. ĆWICZENIA PROJEKTOWE Projekt organizacji ruchu na fragmencie układu ulicznego wybranego miasta.

Planowanie lotów. Operacje statków powietrznych w rejonie portu lotniczego. Obsługa portu lotniczego. Sterowanie ruchem lotniczym.

Niestacjonarne I stopnia
Rok 1, Semestr II
kier. Budownictwo
BO+BKiS+GIiNM
Opis:
Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego posługiwania się programem do obliczeń inżynierskich MatLab.

Wykłady z przedmiotu Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi dla studentów 8. semestru studiów inżynierskich niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska

Wykład z przedmiotu TWS II w zakresie technologii oczyszczania ścieków

Wykład prowadzony w systemie stacjonarnym

Basic definitions. Physical properties of liquids. Forces acting on fluids. Hydrostatics - basic equations. Pressure on a flat and curved wall. Buoyancy. Archimedes' law. Balance of submerged bodies. The balance of floating bodies. Hydrodynamics. Hydrodynamic quantities. Continuity equation for the liquid stream. Bernoulli equation. Basic laws of hydrodynamics. Equation of mass behavior, preservation of the amount of motion, Bernoulli's equation for the real liquid stream. Hydrodynamic reaction and hydrodynamic pressure. Real liquid flow. Reynolds experience. Resistance of motion in monolithic laminar traffic. Speed ​​distribution in laminar motion. Speed ​​distribution in turbulent traffic. Liquid flow in pipes under pressure. Practical calculation of pipelines. Losses on length and local losses. Examples of determining local losses. Liquid flow in open channels. Uniform motion. Solving flow problems in open channels. Hydraulically the most advantageous shape of the trough. Natural and composite beds. Critical movement. Non-uniform motion fixed in open channels. Slow-changing traffic. The curve of accumulation and depression. High-speed movement. Hydraulic jump. Liquid flow through openings, overflows and culverts. Fixed outflow. Transfers and passes. Unsteady flow. Outflow of water from the tank. Hydraulic hit. Ground water movement. Properties of the ground, Darcy's law. Slow-changing flow, assumptions of Dupuit. Axia-symmetrical inflow to the well. Inlet to the artesian well. Wells team. Inlet to the ditch and drain. Discussion of practical aspects in relation to the presented equations, mathematical models and solutions.

Hydrostatyka równania podstawowe. Parcie na ściankę płaską i zakrzywioną. Wypór. Prawo Archimedesa. Równowaga ciał zanurzonych. Równowaga ciał pływających. Hydrodynamika. Wielkości hydrodynamiczne. Równanie ciągłości dla strumienia cieczy. Równanie Bernoulliego. Podstawowe prawa hydrodynamiki. Równanie zachowania masy, zachowania ilości ruchu, równanie Bernoulliego dla strumienia cieczy rzeczywistej. Reakcja hydrodynamiczna i parcie hydrodynamiczne. Przepływ cieczy rzeczywistej. Doświadczenie Reynoldsa. Opory ruchu w ruchu laminarnym jednostajnym. Rozkład prędkości w ruchu laminarnym. Rozkład prędkości w ruchu burzliwym. Przepływ cieczy w przewodach pod ciśnieniem. Praktyczne obliczenia rurociągów. Straty na długości i straty miejscowe. Przykłady określania strat lokalnych. Przepływ cieczy w korytach otwartych. Ruch jednostajny. Rozwiązywanie zagadnień przepływu w korytach otwartych. Hydraulicznie najkorzystniejszy kształt koryta. Koryta naturalne i złożone. Ruch krytyczny. Ruch niejednostajny ustalony w korytach otwartych. Ruch wolnozmienny. Krzywa spiętrzenia i depresji. Ruch szybkozmienny. Odskok hydrauliczny. Przepływ cieczy przez otwory, przelewy i przepusty. Wypływ ustalony. Przelewy i przepusty. Przepływ nieustalony. Wypływ wody ze zbiornika. Zjawisko uderzenia hydraulicznego. 

 Budowa i podstawowe komponenty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Parametry ciśnienia i przepływu w przesyłowych sieciach wodociągowych. Praktyczne wykorzystanie podstaw hydrauliki do projektowania instalacjiwodociągowych i kanalizacyjnych. Przesyłowe sieci gazowe: parametry, opomiarowanie, armatura. Podstawy obliczeń hydraulicznych dla gazowych instalacji wewnętrznych. Budowa, podstawowe parametry operacyjne i hydraulika instalacji C.O. Instalacje zagospodarowania wód opadowych: miarodajne natężenie deszczu, miarodajna powierzchnia dachu, przepływy obliczeniowe.

Technologia i Organizacja Robót Instalacyjnych  ( wykład + ćwiczenia) 

prowadzący: dr inż. Marcin Szczepański 

Zajęcia laboratoryjne z technologii wody

WYKŁAD Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych: zagadnienie początkowe i zagadnienie brzegowe. Metody numerycznego rozwiązania zagadnienia początkowego: metody jednokrokowe, metody wielokrokowe jawne i niejawne. Rozwiązywanie układów równań różniczkowych zwyczajnych. Równanie transportu zanieczyszczeń - aspekty matematyczne i praktyczne. Sposoby upraszczania w praktyce. Człony źródłowe - opis procesów oczyszczania i samooczyszczania. Rozwiązania analityczne w szczególnych przypadkach. Rozwiązywanie równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych. Klasyfikacja równań. Formułowania problemu rozwiązania. Metoda różnic skończonych, aproksymacja pochodnych I i II rzędu.. Rozwiązanie równań nieustalonego transportu zanieczyszczeń w przypadku jedno- i dwuwymiarowym. Stosowanie równań w praktyce.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych opisujących wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii sanitarne. Praktyczny aspekt modelowania - symulacja odpływu wód deszczowych w programie SWMM 5.1.