Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu prądu elektrycznego, magnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej.

Opis kursu:

Moduł (I)

W pierwszej części dowiemy się, co to jest prąd elektryczny i jak szybko płynie. Wielkości opisujące elektryczność najłatwiej zrozumieć poprzez analogię do hydrauliki – źródła zasilania to pompy wodne, oporniki to rury z wodą o pewnej średnicy, zaś spadki napięć to wodospady.

Dalej trochę praktyki, czyli dlaczego nie można podłączyć amperomierza bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. W tej części nauczymy się prawidłowo mierzyć prąd elektryczny i napięcie elektryczne, a także obsługiwać zasilacz laboratoryjny. Z oporników zbudujemy komputer wykonujący prostą operację matematyczną. Odpowiemy na pytanie filozoficzne: Czy podłączenie przyrządu pomiarowego zmienia własności obwodu elektrycznego?

Moduł (II)

Płynący w drucie prąd elektryczny wytwarza pole magnetyczne podobnie jak magnes. Co się stanie jeżeli pójdziemy dalej i umieścimy drut, w którym płynie prąd w pobliżu magnesu? W tej części także znajdziecie odpowiedzi na pytania: Jak działa silnik elektryczny? Czy „Komutator” to postać z „Gwiezdnych Wojen”?

Moduł (III)

Sprawdzimy sztuczkę agenta MacGyvera: Czy machając metalowym prętem można wytworzyć w nim przepływ prądu elektrycznego? Czy w gniazdku elektrycznym jest inny prąd niż w baterii? Dlaczego nazywamy go prądem przemiennym? Dowiemy się jak działa prądnica elektryczna.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku Java oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku Android.

Opis kursu:

Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku Java oraz środowiska Android. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania lub rozwiązywania problemów obliczeniowych z zastosowaniem komputera (np. w środowisku programu MS Excel lub podobnego). Kurs będzie prowadzony od podstaw. Uczeń zapozna się z podstawowymi zasadami tworzenia programów w języku Java i środowisku Android. Zdobędzie podstawowe umiejętności napisania programu w języku Java oraz programu w środowisku Android.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami ciśnienia i naprężenia oraz ich wpływem na właściwości mechaniczne materiałów, a także na organizm człowieka. Uczniowie poznają także charakterystyki naprężenie – odkształcenie wybranych materiałów, umożliwiające lepsze zrozumienie zastosowań materiałów w technice i bioinżynierii.

 

Opis kursu:

Zagadnienia związane z ciśnieniem i naprężeniem odgrywają ogromnie ważną rolę w wielu dziedzinach naszego życia. Zależy od nich bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych, maszyn i pojazdów, a także elementów naszego ciała. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, ile sił działa na otaczające nas elementy i jak wielką presję wywierają. Niebezpieczeństwo czai się zarówno w obszarze ciśnień zbyt niskich jak i zbyt wysokich. W module I uczniowie zapoznają się z pojęciami ciśnienia i naprężenia, ich jednostkami oraz bogatym spektrum ich zastosowań technologicznych. Omówiony zostanie szeroki zakres ciśnień - począwszy od bardzo wysokiej próżni, przez ciśnienie atmosferyczne, hydrostatyczne, ciśnienia w ciele człowieka, po gigantyczne ciśnienia, którymi oddziałują na siebie elementy skorupy ziemskiej lub które panują we wnętrzu gwiazd. W module II poznamy, jak siły działające na ciała wywołują w nich naprężenia i odkształcenia. Zależnie od sposobu działania siły przedstawione zostaną poszczególne moduły sprężystości, poznamy też wielkości charakteryzujące ośrodki mechaniczne pod względem wytrzymałości i tolerancji na powstające w nich naprężenia. Szczególnej analizie poddana zostanie charakterystyka naprężenie – odkształcenie. Zagadnienia dotyczące ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego i jego wpływu na organizm człowieka  zostaną  szczegółowo omówione w module III.

W każdej części kursu wprowadzona będzie również terminologia w języku angielskim, dodatkowo poszczególne moduły będą zawierały quizy sprawdzające oraz zadania otwarte.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku HTML5 oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku JavaScript.

Opis kursu:

Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku HTML5 oraz CSS3 i Java Script. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania lub rozwiązywania problemów obliczeniowych z zastosowaniem komputera (np. w środowisku programu MS Excel lub podobnego). Kurs będzie prowadzony od podstaw. Uczeń zapozna się z podstawowymi elementami składni języka HTML5 oraz zasadami budowy serwisów i stron www w języku HTML5, CSS3 oraz JavaScript. Zdobędzie podstawowe umiejętności napisania prostej strony www z elementami nawigacji i prostej interakcji z użytkownikiem.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu mikrobiologii.

Opis kursu:

Mikroorganizmy są wszędzie. Nie widzimy ich gołym okiem, ale nawet bez oglądania możemy poznać ich niektóre, ważne dla nas cechy. Musimy tylko umieć je wyhodować, co wbrew pozorom, w przypadku większości gatunków mikroorganizmów nie jest łatwe. Przedstawiciele różnych gatunków czy rodzajów mają specyficzne wymagania. Jednakże w wielu przypadkach korzystamy z tego, odżywiając je określonymi substancjami, możemy otrzymywać różne produkty, które ułatwiają nam życie. Zdobywanie wielu informacji dotyczących hodowli, pomaga też w identyfikacji poszczególnych gatunków mikroorganizmów.

Metody dydaktyczne:

Kurs składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

W części prowadzonej na odległość uczniowie będą zdobywali wiedzę korzystając z platformy Moodle. W kolejnych tygodniach dla uczestników będą odsłaniane kolejne moduły poświęcone podanym w harmonogramie zagadnieniom. Każdy moduł będzie się składał z e-lekcji wraz z materiałami multimedialnymi oraz ćwiczeń sprawdzających zdobytą wiedzę.

Po zakończeniu części zdalnej uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach stacjonarnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Na zajęciach laboratoryjnych będziemy wykonywać czynności pracownika laboratorium mikrobiologicznego. Przygotujemy pożywki mikrobiologiczne, przeprowadzimy ich sterylizację, będziemy zakładali hodowle bakteryjne. Zobaczymy jak pracować zarówno z bakteriami, które do swego życia potrzebują tlenu, jak i tymi które tlen zabija. Przeprowadzimy burzę mózgów, która być może przyniesie nam pomysły na sposoby przechowywania bakterii. Zwieńczeniem zajęć będzie barwienie i oglądanie bakterii pod mikroskopem.

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu krystalografii, rentgenografii strukturalnej i mineralogii.

Opis kursu

W takcie kursu uczniowie dowiedzą się czym są kryształy i jak ewoluowała ich definicja. Poznają elementy mineralogii oraz laboratoryjne metody otrzymywania kryształów. Dowiedzą się, jak dzięki dyfrakcji można badać wewnętrzną strukturę ciał krystalicznych, i dlaczego symetria jest inherentną cechą tego typu układów. Uczestnicy poznają także typy oddziaływań, które wpływają na wewnętrzną strukturę kryształów oraz ich właściwości fizyczne.

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności, otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

Metody dydaktyczne

Kurs składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

W części prowadzonej na odległość uczniowie będą zdobywali wiedzę korzystając z platformy Moodle. W kolejnych tygodniach dla uczestników będą odsłaniane kolejne moduły poświęcone podanym w harmonogramie zagadnieniom. Każdy moduł będzie się składał z e-lekcji wraz z materiałami multimedialnymi oraz ćwiczeń sprawdzających zdobytą wiedzę. Na początku i na końcu e-kursu przeprowadzony będzie test kontrolny.

Po zakończeniu części zdalnej uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach stacjonarnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W ramach zajęć odbędzie się wykład, ćwiczenia komputerowe oraz laboratoryjne.

Prowadzący

dr inż. Andrzej Okuniewski
Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
andrzej.okuniewski@pg.edu.pl

Cel kursu:

Celem kursu jest przedstawienie wybranych metod rozwiązywania równań, układów równań i nierówności oraz ich zastosowań w  życiu codziennym.

 

Opis kursu:

Równania opisują świat językiem matematyki. Stanową podstawę do zrozumienia wielu procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie. Od wieków są siłą napędową naszej cywilizacji. Gdyby nie zostało sformułowane równanie – „Prawo powszechnego ciążenia Newtona” nie moglibyśmy dziś korzystać z łączności satelitarnej, telewizji cyfrowej i nawigacji GPS. 

Kurs rozpoczniemy od równań diofantycznych, które w naturalny sposób wprowadzą nas w temat układów równań. Następnie omówimy typy układów równań i dwie wybrane metody ich rozwiązywania  (metodę podstawiania i metodę przeciwnych współczynników). W kolejnym module zajmiemy się interpretacją geometryczną układu równań i nierówności liniowych. Dalej wprowadzimy pojęcie macierzy i reprezentacji macierzowej układu równań. Stąd już tylko krok do układów cramerowskich i wzorów Cramera. Ostatnim zagadnieniem naszego kursu będzie algorytm eliminacji Gaussa-Jordana.

Dla lepszego zobrazowania i wyjaśnienia poruszanych zagadnień będziemy używać  programów komputerowych takich jak GeoGebra, czy GNU Octave.

Chętni uczniowie będą mogli dodatkowo poznać elementy programowania liniowego w zastosowaniu do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. Poszukiwanie najlepszego rozwiązania wśród  wszystkich możliwych rozwiązań pojawia się w najróżniejszych dziedzinach, m.in. również wśród  zagadnień z życia codziennego (np. przy planowaniu diety).

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami takimi jak:

- liczby zespolone,

- macierze i wyznaczniki,

- układy równań liniowych.

Opis kursu:

Istnieje wiele żartów o matematykach i dziedzinach matematyki. Choćby poniższe:

  1. Przychodzi „i” do lekarza, a lekarz mówi: Coś się pani uroiło!
  2. Idą sobie dwie macierze kwadratowe. Nagle jedna upadła:
    -Nic ci nie jest?-pyta druga macierz
    -Nic. Tylko się odwróciłam.
  3. Co to jest macierz Kanaka? Macierz k x k.

Jak wszystkim wiadomo w każdej anegdocie jest zawsze ziarno prawdy. Dzięki nabytej podczas kursu wiedzy dowiemy się, co jest prawdą w powyższych  żartach.

Omawiana na kursie tematyka pojawia się w różnych dziedzinach nauki.

Liczby zespolone mają zastosowanie w wyznaczaniu rozwiązań równań kwadratowych, dla których wyróżnik jest ujemny. Mają również zastosowanie w analizie obwodów elektrycznych prądu przemiennego jak i w mechanice kwantowej.

Macierze z kolei mają zastosowanie np. w  meteorologii, do opisu zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze; w ekonomii, do opisu zjawisk takich jak inflacja czy wzrost kapitału. Za pomocą macierzy modeluje się ekran komputera, który składa się z milionów pikseli ułożonych w sposób logiczny w wierszach i kolumnach, dzięki temu możemy korzystać z komputera, telewizora czy telefonu.

Układy równań służą do opisu wielu zjawisk rzeczywistych, np. w fizyce do opisu ruchu 2 lub większej ilości ciał oddziałujących na siebie; w meteorologii prognozowanie pogody przeprowadza się rozwiązując skomplikowane układy równań zależne od np. temperatury, ciśnienia, wilgotności i siły wiatru; w każdej dziedzinie w której pojawia się zagadnienie optymalizacji jakichś wielkości.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi grupami związków organicznych, ich właściwościami i nazewnictwem. Uczniowie poznają ponadto wybrane rodzaje izomerii oraz niektóre typy reakcji z udziałem związków organicznych.

Opis kursu:

Historycznie za związki organiczne uważano substancje zawarte w organizmach żywych, których nie można było otrzymać na drodze syntezy chemicznej. Dziś potrafimy takie związki syntezować również w laboratorium. Wiele z nich to stosowane na co dzień polimery, barwniki, dodatki do żywności, środki ochrony roślin, czy leki. Aby zrozumieć czym są te złożone substancje konieczne jest opanowanie podstaw chemii organicznej. W trakcie kursu poznamy węglowodory (nasycone, nienasycone, cykliczne i aromatyczne) oraz ich pochodne: alkohole, etery, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry i aminy.

Pamiętajmy, że związki organiczne są nie tylko wśród nas, ale i w nas samych, dlatego ważne jest, aby wiedzieć jak są one zbudowane i jakie mają właściwości.

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

Prowadzący:

dr inż. Andrzej Okuniewski
Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
andrzej.okuniewski@pg.edu.pl

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z teoriami mającymi na celu opis substancji o właściwościach kwasowych i zasadowych. Uczniowie poznają również praktyczne aspekty wykorzystania tej grupy związków.

Opis kursu:

W czasach starożytnych sprawa wydawała się prosta: albo coś charakteryzowało się kwaśnym smakiem, albo nie. Potrzeba było jednak stuleci prac alchemików, filozofów przyrody i chemików, aby wyjaśnić ich naturę i budowę. Już około 1875 roku F. Kohlrausch określił prawa rządzące przewodnictwem elektrycznym rozcieńczonych wodnych roztworów soli, co dało podstawę do stworzenia w 1884 roku teorii dysocjacji przez S. Arrheniusa. Od tej teorii zaczniemy nasze poszukiwania „idealnej” teorii kwasów i zasad. Poznamy następnie koncepcję opracowaną przez Bronstedta i Lowryego i dowiemy się, dlaczego dalej poszukiwano teorii lepiej opisującej chemiczną naturę materii. Dalej zapoznamy się z propozycjami Franklina i Lewisa oraz spróbujemy sprawdzić, czy Pearson słusznie zaproponował, że kwasy i zasady mogą być „miękkie” i „twarde”. Na koniec sprawdzimy, która teoria przypadła Wam najbardziej do gustu.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku Java oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku Android.

Opis kursu:

Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku Java oraz środowiska Android. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania lub rozwiązywania problemów obliczeniowych z zastosowaniem komputera (np. w środowisku programu MS Excel lub podobnego). Kurs będzie prowadzony od podstaw. Uczeń zapozna się z podstawowymi zasadami tworzenia programów w języku Java i środowisku Android. Zdobędzie podstawowe umiejętności napisania programu w języku Java oraz programu w środowisku Android.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciem rzutu oraz jego przykładami.

Opis kursu:

Co szybciej spadnie, kilogram pierza czy kilogram gwoździ? Jak daleko doleci kopnięta piłka? Między innymi na te pytania będziemy szukali odpowiedzi analizując kinematykę i dynamikę rzutów. W pierwszej części kursu zostaną przypomniane podstawowe zagadnienia związane z kinematyką ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego. Następnie omawiane będą różne przypadki rzutów. Od swobodnego spadku, poprzez rzut pionowy, poziomy aż do ukośnego. W trakcie kursu zostaną również omówione podstawy dynamiki.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z liczbami zespolonymi i podstawowymi działaniami w zbiorze liczb zespolonych, a także wprowadzenie w tematykę macierzy, wyznaczników i wektorów oraz ich zastosowań.

Opis kursu:

Omawiana na kursie tematyka pojawia się w różnych dziedzinach nauki. Liczby zespolone mają zastosowanie w wyznaczaniu rozwiązań równań kwadratowych, dla których wyróżnik jest ujemny. Mają również zastosowanie w analizie obwodów elektrycznych prądu przemiennego jak i w mechanice kwantowej. Macierze z kolei mają zastosowanie np. w meteorologii, do opisu zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze; w ekonomii, do opisu zjawisk takich jak inflacja czy wzrost kapitału. Za pomocą macierzy modeluje się ekran komputera, który składa się z milionów pikseli ułożonych w sposób logiczny w wierszach i kolumnach, dzięki temu możemy korzystać z komputera, telewizora czy telefonu. Wektory odgrywają ważną rolę w fizyce i mechanice: prędkość i przyspieszenie poruszających się obiektów oraz siły działające na ciała mogą być opisane za pomocą wektorów. Wektorowego opisu podstawowych praw optyki używa się w grafice komputerowej do generowania scen 3D. Dzięki nabytej podczas kursu wiedzy poznamy pojęcia, wzory i działania wykorzystywane w świecie liczb zespolonych, macierzy i wyznaczników oraz wektorów. Przedstawione zostaną również programy i aplikacje, które pomogą nam sprawdzać poprawność wykonywanych obliczeń.

Cel kursu:

Celem kursu jest przedstawienie wybranych metod rozwiązywania układów równań i nierówności, ich zastosowań w fizyce i chemii oraz przydatności w  życiu codziennym.

Opis kursu:

Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia, którego celem będzie przypomnienie metody podstawiania i metody przeciwnych współczynników dla układów dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Następnie metody te zastosujemy do rozwiązywania zadań tekstowych. Na kilku przykładach, stosując metodę graficzną, zastanowimy się nad możliwymi w tym przypadku sytuacjami. Wznosząc się na wyższy poziom rozwiązywania układów równań zapoznamy się ze wzorami Cramera. Sprawdzimy wówczas kiedy układ równań ma: jedno, wiele lub gdy nie ma rozwiązań. Zastanowimy się również nad rozwiązaniami układów równań z parametrem. Ostatnim zagadnieniem naszego kursu będzie uproszczony algorytm eliminacji Gaussa. Zobaczymy jak wygląda jego stosowanie do rozwiązywania układów równań. Zdobytą podczas wcześniejszych modułów wiedzę wykorzystamy w praktyce rozwiązując układy równań i nierówności w zadaniach z fizyki i chemii. Rozwiązywanie zadań tekstowych z matematyki w dużej mierze przyczynia się do rozwoju logicznego myślenia, który ma pomóc w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów i zagadnień z życia codziennego (np. przy planowaniu diety, przy organizowaniu rozkładu zajęć w ciągu dnia). Wymienione problemy zobrazujemy korzystając z darmowego oprogramowania GeoGebra. Napiszemy też funkcje realizujące algorytm Gaussa w JavaScript.