Kierunek: Automatyka, cybernetyka i robotyka (WETI), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 3)

Kurs zawiera materiał wykładowy pt. "Fizyk pod wodą" dotyczący fizycznych i biofizycznych aspektów nurkowania. Wykład stanowi uzupełnienie treści do przedmiotu "Biofizyka", może tez stanowić samodzielny materiał popularyzatorski, nie wymagający wiedzy specjalistycznej.

Kurs zawiera 3-częściowy wykład audio w formacie SCORM, materiały pomocnicze do notatek oraz krótkie quizy tematyczne do każdej z części.

Do korzystania z pełnej zawartości kursu (wykłady+quizy) konieczne jest zapisanie się na niego i podanie hasła dostępu: nurek2013 (kliknij, aby przejść do strony logowania). W tej chwili kurs dostępny jest w kategorii: pozostałe kursy/inne/kursy pokazowe.

Możliwe jest również logowanie jako gość, ale bez możliwości rozwiązywania quizów.

Kurs ma przedstawić możliwość wykorzystania lekcji interaktywnych platformy Moodle do kształcenia na odległość. Niniejszy kurs zawiera dwie lekcje. Lekcje interaktywne opierają się na idei prezentacji fragmentów tematu i przeplatania ich pytaniami weryfikującymi przyswojenie zaprezentowanej wiedzy.

Kurs prezentuje wykorzysywanie powtarzalnych, kompletnych modułów dydaktycznych, wdrażających studentów do systematycznej i stopniowej nauki, oraz do stałego kontaktu z platformą e-Learningową.

Oprócz pętli dydaktycznej, pozwalającej na samoocenę studenta i powrót do wcześniejszych treści, kurs dzięki Ankiecie Oceny Modułu oferuje pętlę pozwalającą nauczycielowi zarządzac jakością i odbiorem tej formy kształcenia.

Kurs stanowi uzupełnienie prowadzonego przeze mnie laboratorium. We wszystkich opracowanych przeze mnie materiałach zakładam, że Student nie miał wcześniej styczności ze środowiskami MATLAB ani OCTAVE.

Dzięki przerobieniu kursu każdy sumienny Student:
- nabierze biegłości w posługiwaniu się środowiskiem służącym do obliczeń symbolicznych,
- będzie potrafił rozwiązywać pewne składowe zadań matematycznych w MATLABie,
- pozna metody tworzenia wykresów/diagramów i ich zapisu do popularnych formatów graficznych,
- będzie umiał pisać złożone algorytmy przy pomocy poleceń typowych dla języków programowania,
- będzie w stanie zaprogramować symulację na automatach komórkowych i zapisać jej przebieg w postaci animacji.