KONSULTACJE PRZEZNACZONE SĄ DLA STUDENTÓW:

- SZKOŁY DOKTORSKIEJ WDROŻENIOWEJ - PG: Mechanika Stosowana (W)

- STUDIÓW INZYNIERSKICH I STOPNIA - MiBM, MTR, ZiIP - WIMiO: WMI (W)

- STUDIÓW INŻYNIERSKICH I STOPNIA - MiBM st. niestacj. - WIMiO - WMI (W)  

- STUDIÓW MAGISTERSKICH II STOPNIA - TKiS - WIMiO - Pojazdy Bezzałogowe (W)

KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE w CZWARTEK w godz. 15.00-17.00

 

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstaw optymalizacji konstrukcji.

Nabyta wiedza będzię wykorzystana w praktycznych zastosowaniach z użyciem systemu komputerowego FEMAP - laboratorium komputerowe.

Seminarium z konstrukcji metalowych  przeznaczone jest dla studentów II stopnia kierunku BUDOWNICTWO specjalności KBI KONSTRUKCJE METALOWE

Na seminarium studenci analizowane są aktualne problemy badawcze dotyczące konstrukcji metalowych. Omawiane są zagadnienia związane z pracami dyplomowymi, doktorskimi lub ciekawymi zagadnieniami konstrukcyjnymi. Omawiane są programy do wymiarowania i analiz konstrukcji.

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wytrzymałością materiałów: podstawy, rozciąganie i ściskanie prętów, układy prętowe statycznie niewyznaczalne, skręcanie prętów, wytrzymałość belek na zginanie, ścinanie prętów, stany naprężeń i odkształceń, stany naprężeń i odkształceń w układach prętowych statycznie niewyznaczalnych, energia sprężysta układów prętowych, zastosowanie metod energetycznych do analizy naprężeń i odkształceń w układach prętowych (belki, ramy), podstawy metody elementów skończonych.

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wytrzymałością materiałów: podstawy, rozciąganie i ściskanie prętów, układy prętowe statycznie niewyznaczalne, skręcanie prętów, wytrzymałość belek na zginanie, ścinanie prętów, stany naprężeń i odkształceń, stany naprężeń i odkształceń w układach prętowych statycznie niewyznaczalnych, energia sprężysta układów prętowych, zastosowanie metod energetycznych do analizy naprężeń i odkształceń w układach prętowych (belki, ramy), podstawy metody elementów skończonych.

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wytrzymałością materiałów: podstawy, rozciąganie i ściskanie prętów, układy prętowe statycznie niewyznaczalne, skręcanie prętów, wytrzymałość belek na zginanie, ścinanie prętów, stany naprężeń i odkształceń, stany naprężeń i odkształceń w układach prętowych statycznie niewyznaczalnych, energia sprężysta układów prętowych, zastosowanie metod energetycznych do analizy naprężeń i odkształceń w układach prętowych (belki, ramy), podstawy metody elementów skończonych.

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wytrzymałością materiałów: podstawy, rozciąganie i ściskanie prętów, układy prętowe statycznie niewyznaczalne, skręcanie prętów, wytrzymałość belek na zginanie, ścinanie prętów, stany naprężeń i odkształceń, stany naprężeń i odkształceń w układach prętowych statycznie niewyznaczalnych, energia sprężysta układów prętowych, zastosowanie metod energetycznych do analizy naprężeń i odkształceń w układach prętowych (belki, ramy), podstawy metody elementów skończonych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z badaniami, projektowaniem, budową i eksploatacją pojazdów bezzałogowych powietrznych, lądowych i morskich.

Treści wykładów zawierają wiedzę o charakterze teoretycznym oraz aplikacyjnym. 

Presentation of the modern achievements and tendencies in the area of renewable energy resources utilization. Classification of renewable energy resources. Possibilities of renewable energy resources utilization. Discussion of theoretical backgrounds of selected technologies.

Kurs z zakresu Metod Numerycznych obejmujący wykłady i ćwiczenia dla studentów semestru 3.

Kurs obejmujący zagadnienia z Mechaniki Płynów dla studentów studiów niestacjonarnych semestru 3 (wykłady oraz ćwiczenia).

Kurs z obejmujący zakres zagadnień z mechaniki płynów - ćwiczenia i wykład.

Wyszukiwanie informacji na zadany temat. Przedstawienie swojej opinii na konkretny temat w postaci prezentacji multimedialnej uwzględniając grupę odbiorców. Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych oraz zdobycie podstawowych informacji na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad wypowiedzi (retoryka) , etyki wypowiedzi, zasad prowadzania dyskusji, podstaw dobrego wychowania . Przedstawienie swojej opinii na dowolnie wybrany temat.

Zajęcia pomagają usprawnić k.omunikację w języku angielskim na wielu płaszczyznach m.in. naukowych, społecznych

Celem przedmiotu jest przekazanie umiejętności identyfikacji oddziaływania różnych obiektów energetycznych na środowisko naturalne. Oprócz wpływu energetyki konwencjonalnej opartej na spalaniu węgla, omówione zostaną efekty środowiskowe elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych oraz elektrowni wykorzystujących gaz ziemny i gaz pochodzący z biomasy. Omówione zostaną także wybrane metody i technologie ograniczania wpływu zanieczyszczeń na atmosferę, w szczególności instalacje odpylania, odsiarczania i CCS - wychwytu i składowania ditlenku węgla.

Zdobycie umiejętności w przygotowaniu i przekazie wybranych treści w języku angielskim.

Sztuka prezentacji i komunikacji w języku angielskim.

Prezentacja tematu narzuconego przez prowadzącego w języku angielskim.

Prezentacja wybranego przez studenta tematu w języku angielskim.

Celem zajęć jest wykonanie projektu zgodnie z wybranym tematem wykorzystujący wybrane narzędzia komputerowe nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA.  Zakres projektu obejmuje praktyczne ćwiczenia wykorzystujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAx. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie podstawowych analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji technicznej. Wykonanie wizualizacji produktu do celów marketingowych (np. rendering, animacja).  Wykorzystanie systemów komputerowych do wspomagania projektowania wybranego przez studenta produktu w formie zadania projektowego.

Celem kursu jest zapoznanie studentów profilu Statki Morskie i Obiekty Oceanotechniczne z problematyką projektowania siłowni okrętowych

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką prowadzenia prac pogłębiarskich i refulacyjnych