Turbiny wiatrowe, gazowe, mikroturbiny, silniki lotnicze, turbosprężarki i inne systemy mechaniczne to przykłady maszyn wirujących, które wymagają wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Powinni oni zrozumieć złożoność procesów projektowania i produkcji, w tym wytwarzania przyrostowego, oraz konserwacji prognostycznej opartej na inżynierii cyfrowej dla bezawaryjnej pracy silnika.

Wind, gas, micro turbines, aircraft engines, turbochargers, and other mechanical systems are examples of rotating machinery that require highly skilled engineers. They shall understand the complexity of the design and manufacturing processes including Additive Manufacturing, and Predictive Maintenance based on digital engineering to extend the engine failure-free operation.

Kurs do przedmiotu Teoria Optymalizacji PG_00057292

Kurs do przedmiotu Modelowanie i symulacja w technice, PG_00057180

Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., niestac., L2022/2023 ( sem. 1)

Materiały wykładowe, instrukcje do laborek, wyniki laborek

Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., stac., L2022/2023 ( sem. 1)

Materiały wykładowe, Instrukcje do laborek, wyniki laborek

Morskie Konstrukcje Wsporcze II: Wykład i Projekt

Materiały wykładowe

Materiały na potrzeby projektu

Poznanie podstaw i metod modelowania matematycznego procesów i urządzeń technicznych.

Spis treści:

1) Wprowadzenie, aksjomaty statyki, układy sił

2) Płaski i przestrzenny zbieżny układ sił

3) Płaski dowolny układ sił

4) Przestrzenny dowolny układ sił

5) Tarcie

6) Środek ciężkości i geometria mas

7) Kinematyka punktu we współrzędnych kartezjańskich, biegunowych

8) Kinematyka bryły sztywnej – ruch postępowy, ruch obrotowy

9) Kinematyka ruchu płaskiego

10) Ruch złożony bryły

11) Dynamika punktu materialnego w różnych układach odniesienia

12) Dynamika układu punktów materialnych

13) Dynamika bryły sztywnej w ruchu postępowym i obrotowym

14) Dynamika bryły sztywnej w ruchu płaskim

15) Zasady zachowania w dynamice

Przybliżenie aspektów zarządzania logistycznego w transporcie (podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, współczesny transport, logistyka w transporcie). 

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie mechanizmów działalności marketingowej oraz zarządzania logistycznego przedsiębiorstw transportowych. Wstępem do uszczegółowionych analiz będzie przybliżenie ekonomicznych aspektów transportu, zasad zrównoważonego transportu i marketingu zrównoważonego. 

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami funkcjonującymi we współczesnej makroekonomii, omówienie roli państwa w gospodarce, scharakteryzowanie współczesnych szkół w makroekonomii, oraz przekazanie wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk ekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami gospodarki rynkowej oraz procesem podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze na różnych rynkach, przekazanie wiedzy na temat praktycznych umiejętności podejmowania decyzji gospodarczych w warunkach ograniczoności zasobów. 

Przygotowanie studentów do podejmowania decyzji finansowych na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla.