Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs ma na celu przedstawienie metod optymalizacji w sposób umożliwiający zastosowanie ich do problemów naukowych oraz inżynierskich oraz implementowania metod optymalizacji przy pomocy odpowiednich algorytmów. Kurs dla VI semestru kierunku Fizyka Techniczna specjalność Informatyka Stosowana.

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Fizyka Techniczna. Tematyka kursu dotyczy zagadnień fizyki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem fizyki atomowej.

Wprowadzenie do tematyki wiązań chemicznych, reakcji i syntezy ciał stałych. Inżynieria Materiałowa, II st.

Inżynieria Materiałowa II st.

Statystyka medyczna, międzywydziałowy kierunek ,,INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA''

Kurs zawiera podstawy teoretyczne oraz zastosowania zderzeniowej spektroskopii elektronowej oraz jonowej, a także spektroskopii fotoelektronów. Specjalność: Fizyka w medycynie (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne, Sem. II

Kurs zawiera materiały do wykładów i ćwiczeń z Analizy Matematycznej dla studentów kierunków Fizyka Techniczna i Podstawy Nauk Technicznych (semestr 1 i 2) na WFTiMS.

Kurs omawia dyfrakcyjne metody badań strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych programów do analizy danych, wizualizacji, itp.

przedmiot dla studentów fizyki technicznej, sem IV

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia sem.6, kierunku Fizyka Techniczna, specjalności Konwersja energii. Tematyka kursu dotyczy podstawowych zagadnień elektroniki molekularnej.

Cechy i percepcja dźwięku przez człowieka. Fizyka Stosowana sem. VII, Matematyka sem. V, Inżynieria Biomedyczna sem. III

Metody badań spektroskopowych - Laboratorium dla Fizyki Stosowanej i Konwersji Energii

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze środowiskiem programu Matlab, jego funkcjonalnościami oraz możliwościami. Najważniejszym celem szczegółowym jest rozwinięcie praktycznych umiejętności programistycznych w tym środowisku, bazując na wiedzy z zakresu programowania zdobytej przez studentów w trakcie realizacji poprzedzających przedmiot kursów oraz wykorzystując wiedzę z algebry liniowej i analizy matematycznej. Zakłada się, że po przedstawieniu podstaw programowania w Matlabie, studenci dalej będą rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę w tym zakresie korzystając z materiałów edukacyjnych udostępnionych w ramach przedmiotu na platformie eNauczanie. Kurs przeznaczony jest dla studentów z semestru V kierunku Inżynieria Biomedyczna, strumień Fizyka w Medycynie.