Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

The course is designed for students of the Faculty of Chemistry, direction of study: Green Technologies and Monitoring sem. 1 and 2. It contains materials for tutorials and laboratory in physics.

1. Kurs do ćwiczeń z przedmiotu Radiobiologia i Ochrona radiologiczna dla studentów 6. semestru Inżynierii Biomedycznej, specjalności Fizyka medyczna oraz Chemia w medycynie.

2. Kurs do seminarium z przedmiotu Radiobiologia i Ochrona radiologiczna  dla studentów Inżynierii Materiałowej, 

3. Kurs do przedmiotu  Ochrona radiologiczna - projekt dla studentów Inżynierii Biomedycznej, specjalności Fizyka medyczna

Jest to wykład z fizyki doświadczalne obejmujący mechanikę i termodynamikę fenomenologiczną.

Podstawowy kurs z fizyki obejmujący zagadnienia z mechaniki, mający na celu wyrównanie poziomu wiedzy studentów rozpoczynających studia na kierunku Nanotechnologia

Wykład z teorii względności dla 7 sem Informatyki stosowanej (WFTIMS)

Charakterystyczne cechy stanu szklistego. Temperatura transformacji ciecz-szkło. Lepkość .Procesy krystalizacji, separacja faz.Metody wytwarzanie materiałów amorficznych: szkła, szkło-ceramika, cienkie warstwy, metoda zol-żel. Szkła w naturze. Podstawowe technologie. Układy szkłotwórcze ich struktura i właściwości. Model sieci nieuporządkowanej. Funkcja radialna rozkładu. Kryteria szkłotwórczości Zachariasena. Tlenki szkłotwórcze, tlenki pośrednie, modyfikatory.Szkła krzemianowe metody wytwarzania, struktura, światłowody. Szkła sodowo-wapniowe, borokrzemianowe,  krzemianowo ołowiowe, glino-krzemianowe. Wpływ tlenków modyfikujących na strukturę i właściwości szkieł. Szkła boranowe struktura najbliższego otoczenia boru, wpływ tlenków alkalicznych, podstawowe cechy i własności, Szkła fosforanowe i tellurowe specyfika struktury tych szkieł, podstawowe cechy i właściwości.

Kurs dla 4 semestru I stopnia Inżynierii Materiałowej

Kurs z Fizyki dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Mechaniczny), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, prowadzący Tomasz Wąsowicz

W ramach pracowni odbywa się pięć ćwiczeń, na których student zaznajamia się z najczęściej
stosowanymi metodami spektroskopii optycznej
Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z spektroskopią optyczną w zakresie UV-VIS i IR.
Ćwiczenia obejmują metodologię przygotowania próbek do badań, zapoznanie się z obsługą
spektroskopów optycznych dostępnych w laboratorium, oraz interpretację jakościową i ilościową
otrzymanych widm. Celem jest przygotowanie do rozwiązania konkretnych problemów naukowych oraz
poszerzenie wiedzy teoretycznej