Kursy Wydziału Architektury

Course for the 1st semester of MSc Studies in Architecture

  • New technologies in architecture
  • Social aspect of technological innovations - future scenarios
  • Actor-Network Theory
  • Building materials: smart materials, nanomaterials, PCM, UHP and self-X materials
  • Intelligent environments: Internet of Things (IoT)
  • Smart components, assemblies and systems in architecture

Zajęcia z zakresu malarstwa dla studentów I roku Wydziału Architektury mają na celu kształtowanie podstawowych umiejętności malarskich. Jest to nauka kompozycji malarskiej, obserwacja wzajemnych relacji barwnych oraz wpływu światła i cienia na kolor przedmiotu. Zadania są realizowane na podstawie obserwacji z natury.

Kurs adresowany jest do studentów semestru 6 go inżynierskiego i 3 go magisterskiego, kierunku Architektura i kierunku Gospodarka Przestrzenna.

W sytuacji pandemii i w związku z trudnościami w realizacji praktyk zawodowych w pracowniach projektowych i biurach, WA zaplanował możliwość zrealizowania praktyki przeddyplomowej „na uczelni”.

W ramach praktyk, studenci będą wykonywali projekt koncepcyjny przestrzeni publicznej na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej. Uczestnikom praktyki przedstawione zostaną 4 tematy projektowe.

Niniejszy kurs dotyczy 2 zadania projektowego:

Dziedziniec między Chemią A, B, Audytorium Maximum i wyjście z Chemii C na Park Akademicki – Park Sztuki.

 

 

 

 

 

 

KTPPA - Projekt dyplomowy II, sem 3 mgr.

is a set of online activities taking place in the frame of GUT Program POWER 3.5
This course is directed mainly to the Diploma Students (Master’s program)
@ Department of Housing and Architecture of Public Buildings
@ Department of Urban Architecture and Waterscapes 

@ Department of History, Theory of Architecture and Monument Conservation

Celem strony jest gromadzenie materiałów pomocniczych i wymiana doświadczeń Pracowników Wydziału Architektury związanych ze zdalnym nauczaniem. 

Projektowanie urbanistyczne II - Cohousing Sopot jest kursem obieralnym prowadzonym na IV semestrze na Wydziale Architektury we współpracy z Katedrą Projektowania Środowiskowego. Tematem projektowym jest zagospodarowanie fragmentu Sopotu Dolnego wraz z zespołem cohousingu w sąsiedztwie Starej Gazowni w formie zespołu mieszkaniowo-usługowego z dominującą funkcją mieszkaniową wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania.

Kurs dla studentów VI semestru kierunku Gospodarka Przestrzenna składa się z wykładu oraz części ćwiczeniowej.

Celem kursu jest zaznajomienia studentów z uwarunkowaniami metodyką, strukturą oraz praktycznymi aspektami tworzenia strategii rozowoju gminy.

Kurs przeznaczony dla studentów semestru II Architektury w roku akademickim 2019/2020.

Kurs z Projektowania architektonicznego 1 dla grup 2 i 3.

 

Prowadzący:

Dr. inż. Arch. Marta Radziwiłowicz

Dr. inż. Arch. Marek Moczorat

mgr. inż. arch. Agnieszka Szuta

Kurs przeznaczony dla studentów semestru II roku akademickiego 2019/2020.

Kurs dotyczy wykładów z projektowania architektonicznego.

 

Prowadzący:

Dr. inż. Arch. Marek Moczorat

Dr. inż. Arch. Marta Radziwiłowicz

Praktyka przeddyplomowa sem. 6 - 80 godzin

Praktyka przeddyplomowa semestr 3 studia II stopnia - 160 godzin

Zajęcia dla studentów VI semestru Architektury zapisanych do katedry architektury mieszkaniowej, przypisanych do promotorów:

mgr inż. arch. Marta Radziwiłowicz

mgr inż. arch. Marek Moczorat

mgr inż. arch. Stanisław Dopierała

 

Sposób realizacji zajęć:

Konsultacje we wtorki 18:00-21:00 na platformie DISCORD.  https://discord.gg/DMs9QSS


Dodatkowe konsultacje mailowo na adresy promotorów podane na stronie wydziału architektury Politechniki Gdańskiej.

 

Kurs przeznaczony dla studentów architektury semestru VI zapisanych do katedry architektury mieszkaniowej - studio architektury użyteczności publicznej.

 

Prowadzący:

mgr. Inż. arch. Marta Radziwiłowicz 
mgr inż. arch. Marek Moczorat

 

Forma realizacji zajęć:

Konsultacje projektowe na platformie DISCORD w ustalonych terminach. Praca indywidualna, próba samodzielnych rozwiązań problemów projektowych. Konsultacje dodatkowe drogą mailową na adres:

marradzi@pg.edu.pl

 

Cel przedmiotu:

Na zadanej realnej sytuacji , w oparciu o analizę przestrzenną, kulturową i komunikacyjną należy zaprojektować budynek inspirowany zadanym hasłem. Zadaniem studentów jest: - właściwe wpisanie się w kontekst sytuacji, - rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne i znalezienie właściwej formy architektonicznej budynku - Nabycie sprawności w analizowaniu otoczenia, odczytywaniu zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania przestrzennego, badaniu dostępności układów komunikacyjnych. - Zdobycie umiejętności kreatywnego przezwyciężania i pozytywnego wykorzystania ograniczeń projektowych wynikających zarówno z warunków kontekstu jak i regulacji prawnych. - Respektowanie praw i oczekiwań mieszkańców i użytkowników sąsiadującej zabudowy. - Zapoznanie się z problematyką rozwiazywania problemów urbanistycznych: właściwej lokalizacji obiektów na działce, organizacji komunikacji, projektowania zieleni towarzyszącej i terenów rekreacyjnych. - Zapoznanie się z bieżącymi tendencjami w budowie formy architektonicznej - Przyswojenie współczesnych oczekiwań stawianych przestrzennym układom mieszkań, typów rozplanowania i wymaganych standardów. - Zrozumienie działania techniki budynku, jego struktury konstrukcyjnej i funkcjonowania zespołów użytkowych. Nabycie umiejętności świadomego użycia materiałów wykończeniowych. - Rozwijanie sprawności w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami pracy architekta.

Kurs dla studentów IV semestru zapisanych do katedry architektury mieszkaniowej - studio architektury użyteczności publicznej.

 

Prowadzący:

mgr. Inż. arch. Marta Radziwiłowicz
mgr inż. arch. Marek Moczorat

 

Metoda prowadzenia zajęć:

Czwartek 18:00-21:00 na platformie DISCORD. 

https://discord.gg/T3ZgDBU 

Dodatkowe konsultacje w wymiarze 2 godzin tygodniowo po wcześniejszym umówieniu terminu mailowo: 

marradzi@pg.edu.pl


Zadanie:

Zaprojektować mały obiekt zamieszkania zbiorowego zgodny z programem i wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Cel przedmiotu:

Na zadanej realnej sytuacji , w oparciu o analizę przestrzenną, kulturową i komunikacyjną należy zaprojektować budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek winien budować przestrzeń zgodną z przedstawionym na planszy sytuacyjnej układem urbanistycznym, tworząc wraz z innymi budynkami zwartą zabudowę miejską. Zadaniem studentów jest: - właściwe wpisanie się w kontekst sytuacji, - rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne i znalezienie właściwej formy architektonicznej budynku - rozwiązanie parkingu podziemnego - Zapoznanie się z zagadnieniami projektowania architektury mieszkaniowej w silnie zurbanizowanym kontekście centrów miast. - Nabycie sprawności w analizowaniu otoczenia, odczytywaniu zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania przestrzennego, badaniu dostępności układów komunikacyjnych. - Zdobycie umiejętności kreatywnego przezwyciężania i pozytywnego wykorzystania ograniczeń projektowych wynikających zarówno z warunków kontekstu jak i regulacji prawnych. - Respektowanie praw i oczekiwań mieszkańców i użytkowników sąsiadującej zabudowy. - Zapoznanie się z problematyką rozwiazywania problemów urbanistycznych: właściwej lokalizacji obiektów na działce, organizacji komunikacji, projektowania zieleni towarzyszącej i terenów rekreacyjnych. - Zapoznanie się z bieżącymi tendencjami w budowie formy architektonicznej - Przyswojenie współczesnych oczekiwań stawianych przestrzennym układom mieszkań, typów rozplanowania i wymaganych standardów. - Zrozumienie działania techniki budynku, jego struktury konstrukcyjnej i funkcjonowania zespołów użytkowych. Nabycie umiejętności świadomego użycia materiałów wykończeniowych. - Rozwijanie sprawności w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami pracy architekta

W  ramach kursu zamieszcozne zostaną treści programowe dla grupy angielskiej na kierunku magisterkim Architektura