Kursy Wydziału Architektury

Rysunek architektoniczny II  sem.2. 2023/2024

Kurs Problemy Dziedzictwa Architektonicznego i Urbanistycznego daje możliwość zapoznania się z politycznymi, ekonomicznymi i historycznymi uwarunkowaniami architektury polskiej w XIX i XX w. Na okres ten przypada m.in. upadek feudalizmu, rozkwit ery przemysłowej, narodziny modernizmy, czas totalitaryzmów oraz odbudowa Polski po II wojnie światowej.

Wspomniane wydarzenia spowodowały głębokie zmiany w architekturze i świadomości ludzi na temat dziedzictwa kulturowego. Dlatego też celem kursu jest zaznajomić studentów z wzajemnymi relacjami między architekturą współczesną i historyczną.

Tematyka zajęć z projektowania ruralistycznego  obejmuje kształtowanie zabudowy w krajobrazie otwartym wybranego kraju europejskiego. Prace projektowe poprzedzone zostaną wykonaniem analiz krajobrazowych: przyrodniczej, kulturowej i kompozycyjnej. Proces projektowy prowadzony będzie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Tematyka zajęć z projektowania ruralistycznego  obejmuje kształtowanie zabudowy w krajobrazie otwartym wybranego kraju europejskiego. Prace projektowe poprzedzone zostaną wykonaniem analiz krajobrazowych: przyrodniczej, kulturowej i kompozycyjnej. Proces projektowy prowadzony będzie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Program nauczania zapewnia studentom solidne podstawy w BIM (Building Information Modelling) przy użyciu programu Autodesk Revit Architecture. Plan zajęć wprowadza w typowy przepływ pracy projektowej, rozwija umiejętności rozwiązywania problemów podczas tworzenia pełnego modelu 3D BIM i powiązanej z nim dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Kurs zawiera następujące zasoby: materiały szkoleniowe online, filmy instruktażowe oraz slajdy „krok po kroku”, opisy, instrukcje oraz pliki niezbędne do wykonania ćwiczeń. W zakres kursu wchodzą: współpraca i tworzenie interaktywnych linków z innymi programami (AutoCAD, SketchUp, IFC), poznanie funkcji, poleceń i zaawansowanych technik tworzenia trójwymiarowych modeli budynków BIM, pracy z parametrami, automatycznego generowania elementów architektonicznych na podstawie studialnych brył szkicowych (Form, Mass), praca z parametrami, poznanie narzędzi do generowania organicznych powłok, tworzenie wielopoziomowych parametrycznych elementów (klatek schodowych i wind), poznanie narzędzi do generowania elewacji, perspektyw i prezentacji architektonicznych, edycji i drukowania rysunków w formacie cyfrowym.

Pierwszy semestr zajęć jest wprowadzeniem do projektowania architektonicznego i ma na celu rozwinięcie umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Studenci zapoznają się z różnymi technikami ekspresji przestrzennej, zachęcani są do eksperymentowania z różnymi sposobami tworzenia przestrzeni oraz jej własnej interpretacji. Studenci nabywają umiejętności tworzenia abstrakcyjnych kompozycji płaskich (2D) i przestrzennych (3D) ilustrujących zamierzone emocje oraz nastroje. Na tym etapie zachęcani są do poszukiwania dobrych praktyk i inspiracji z natury. 

Kontynuacja przedmiotu GIS I dla studentów gospodarki przestrzennej na sem V.

Kurs Historii Architektury I (HA I) jest kursem obowiązkowym na pierwszym semestrze Wydziału Architektury PG studiów I stopnia (inżynierskim). Trwa 15 tygodni i zakończony jest kolokwium pisemno-rysunkowym. Kurs składa się z cotygodniowych dwugodzinnych wykładów oraz cotygodniowych dwugodzinnych ćwiczeń.  

Tematyka kursu  obejmuje historię architektury świata zachodniego, począwszy od czasów najdawniejszych (Prehistoria), poprzez starożytność (Sumer, Egipt, Grecja, Rzym) oraz Bizancjum, architekturę romańską i gotycką do końca  średniowiecza (XV w.). Celem kursu jest zapoznanie studentów z chronologią, cechami stylowymi, rozwojem form architektonicznych i mistrzami architektury tego okresu.

Wykłady i ćwiczenia odbywać się będą w salach dydaktycznych wskazanych na planie zajęć.

WYKŁADY – we wtorki

Szkicownik z notatkami z wykładów robimy w zeszycie z czystymi kartkami formatu A4, kończąc  i uzupełniając rozpoczęte na wykładach szkice rysunkowe oraz robiąc notatki i rysunki w trybie samodzielnej pracy w domu (z literatury przedmiotu).  Szkicowniki po całym semestrze są oddawane do oceny.

ĆWICZENIA – w czwartki (w grupach)

Wszystkie ćwiczenia kończą się oddawaną przez studentów po 2 godzinach pracą rysunkową, wykonywaną na zajęciach na kartce bloku rysunkowego A3 odręcznie w technice trwałej (nie ołówkiem) oraz przesłaniem fotografii lub skanu rysunku na platformę eNauczanie do specjalnie utworzonej na kursie, przy każdym ćwiczeniu skrzynki. Każde ćwiczenie jest następnie oceniane.    

Na ćwiczenia studenci powinni mieć ze sobą kartkę z bloku rysunkowego A3 i przybory do rysowania (np. cienkopisy, ale NIE OŁÓWKI) oraz podziałkę centymetrową.  RYSUNKI NA ĆWICZENIACH WYKONUJEMY WYŁĄCZNIE ODRĘCZNIE.

Głównym prowadzącym i odpowiedzialnym za kurs jest: prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik

Współprowadzący:  dr inż. arch. Bartosz Macikowski oraz dr inż. arch. Anna Orchowska

KONSULTACJE

prof. Maria Jolanta Sołtysik: 3.XI, 17.XI, 1.XII, 15.XII, 22.XII,  5.I,  19.I  w godzinach 11-12.15, pok. 312

Summer School within BIP Digipla and future VREA EMJM project application

The workshop will examine important modern architectural
buildings in Gdansk in different political, cultural, economic
and environmental contexts. The students will be divided
into groups. Each group will be led by the curator of the
exhibition. They will identify and evaluate the architectural
values of the building through analyses, deconstructions and
syntheses, focusing on understanding the basic principles of
architecture and establishing the language to preserve them
from possible future investments.
Modelling, definition of materials, structure, textures,
patterns, social context and technology are some of the
investigative data. All investigations will be recorded and
explored using models at various scales - from whole
building to 1:1 detail.
Each group of students will produce an exhibition of the
architectural models with a catalogue.
The aim is to enable the students to understand the
importance of the heritage, its values and its reuse with the
new users and appropriate programmes as part of the future
challenges and opportunities of the new generations. They
will learn how to deal with the heritage in the future,
learning through the models and critical dialogue through
the public discussion and exhibition.