Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Część wykładów Inżynieria jakości- studia stacjonarne i niestacjonarne

Kurs stacjonarny z projektu Politechnika Wielu Pokoleń

Global Studies / Economics Analytics, II stopień (magisterskie), 3 semestr The aim of the course is to provide framework for exploring innovation theory in the context of the network economy.

Zarządzanie (4 semestralne), studia stacjonarne II stopnia, sem. 4; Celem tego modułu jest przekazanie studentom praktycznych wskazówek, w jaki sposób zaplanować i realizować przedsięwzięcie internetowe.

Kurs przeznaczony dla studentów niestacjonarnych kierunku: AG I sem 4. Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami analiz i konstrukcji modeli przestrzennych, przedstawienie miar koncentracji przestrzennej oraz specjalizacji oraz zapoznanie studentów z metodami wizualizacji danych przestrzennych.

laboratorium dla studentów studiów stacjonarnych AG I sem 4

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami analiz i konstrukcji modeli przestrzennych, metodami wizualizacji danych przestrzennych oraz przedstawienie podstawowych pojęć związanych ze zmianą sposobów rozmieszczenia przestrzennego wartości badanych zmiennych.

Kurs prowadzony w ramach Projektu: Kompetencje siłą napędową studentów WZiE PG. Zakres kursu obejmuje następujące zagadnienia: przygotowanie danych do analizy, analiza danych, tworzenie baz danych, prezentacja danych w formie tabelarycznej i graficznej, prognozowanie wybranymi metodami adaptacyjnymi oraz publikacja danych i wykresów w PPoint i Word document.

Zarządzanie inżynierskie dzienne.

Brand knowledge, customer knowledge, relations knowledge, market knowledge, „know how” etc.,

are intangible assets with great value to the organization today, and to leave these assets unmanaged

would seem to be foolish in the extreme. The aim of the course is to explain: who/ why/ how to manage knowledge effectively.

Welcome & GOOD LUCK :)

Wioleta Kucharska

Kurs dla studentów realizujących ćwiczenia z przedmiotu polityka ekonomiczna

St. II stopnia, stacjonarne, Zarządzanie, sem. 3/4

Dobrzy managerowie mogą poprowadzić organizacje do sukcesu. Natomiast słabi, mogą zniszczyć nawet najsilniejszą. Ten przedmiot ma na celu przekazanie fundamentów wiedzy oraz wskazanie źródeł inspiracji do osobistego rozwoju tych DOBRYCH. Zapraszam

Wioleta Kucharska

III semestr International Management Thanks to participation in Negotiaitons course you will have the chance to develop your soft skills and you will be able to answer the questions: How to communicate efficiently? How to convince your interlocutor to meet your needs? What is the most effective negotiation style? Which of manipulation techniques are the dirty tactics?

That is the course of International Entrepreneurship, dedicated to the students of Faculty of Management and Economics; study field Economic analitics.

Here can be found materials for own studying as well as excercises, cases and tests.

Przedmiot dotyczy procesów z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, od planowania zasobów ludzkich, przez rekrutację, adaptację pracowników, rozwój i zarządzanie ich kompetencjami, organizowanie pracy na różnych stanowiskach, budowanie zespołów, tworzenie kanałów komunikacji oraz rotację aż po outplacement, czyli zwalnianie z pracy połączone z poszukiwaniem nowego zatrudnienia.