Pozostałe Kursy

This course serves as an introduction to the problems of epistemology and logic.

Przedmiot specjalnosciowy prowadzony dla 7 sem. studiow pierwszego stopnia na wydziale ETI

Chemia na WILiŚ, Kierunek Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne I stopnia, semestr II.

Electronics -  for MSc studies at Faculty of ETI

 

Kurs obejmuje komplet podstawowych zagadnień z zakresu systemów zaopatrzenia w wodę wodociągową za szczególnym uwzględnieniem ujęć wody oraz systemów transportu, magazynowania i dystrybucji wody, w tym konstrukcje, hydraulika, wymiarowanie systemów i zasady sterowania.

Elementy Elektroniczne - wykład 2021 dla studentów I stopnia, 3 sem.  kierunków EiT na WETI

 

Kurs z obowiązkowego szkolenia z regulaminu studiów, przeznaczony dla studentów 1 semestru roku akademickiego 2021/2022

Finite Element Method Applications - summer 2020/2021

Seminar.

spotkania bieżące

disciplinary field: ETI / The aim of the course is to provide the necessary information related to the search for sources of funding for scientific research and development work, with particular emphasis on competitions addressed to young researchers. Procedures for writing grant applications will be presented.

disciplinary field: chemistry / The aim of the course is to provide the necessary information related to the search for sources of funding for scientific research and development work, with particular emphasis on competitions addressed to young researchers. Procedures for writing grant applications will be presented. 

disciplinary field: WILiŚ / The aim of the course is to provide the necessary information related to the search for sources of funding for scientific research and development work, with particular emphasis on competitions addressed to young researchers. Procedures for writing grant applications will be presented.

spotkania robocze i indywidualne konsultacyjne

Tak jak w przeszłości, tak i obecnie las odgrywa dużą rolę w rozwoju ludzkości. Pierwotnie zależność człowieka od przyrody była całkowita. Las zawsze dostarczał żywności, drewna oraz stanowił przeszkodę w zdobywaniu terenów pod osadnictwo czy uprawę roli. Począwszy od XII wieku w wyniku nadań i rozgraniczeń obszarów leśnych zaczęła się tworzyć feudalna własność leśna. Pierwsze akty prawne powstające w tym okresie dotyczące terenów leśnych bardziej zabezpieczały interesy ich właścicieli a nie regulowały sposób użytkowania zasobów leśnych. Wówczas to eksploatacja zasobów leśnych odbywała się przez pobór drewna, smoły, dziegciu i popiołu [Broda 1988 s. 10]. W XV wieku drewno wykorzystywano do budowy okrętów oraz jako opał w hutach szkła i żelaza. W wieku XVI w wyniku wielkich odkryć geograficznych na zachodzie Europy powstał chłonny rynek na drewno, co przyczyniło się do znacznego zaktywizowania wylesień celem zwiększenia dochodu z handlu drewnem. Eksploatacja lasu polegała na wycince najbardziej wartościowego surowca a grunt po wyciętym lesie przeznaczano pod uprawę rolną. Tak rabunkowa gospodarka doprowadziła do dewastacji lasów oraz deficytu drewna już w XVIII wieku. Ta sytuacja zmusiła do uregulowania zasad użytkowania lasu oraz odnawiania zasobów leśnych. Wraz z pojawieniem się kameralizmu zaczęło kształtować się gospodarstwo leśne, jako odmienna gałąź gospodarki. Rozwój tego nurtu w gospodarce zakładał rozwój gospodarki państwa w oparciu o takie dziedziny jak rolnictwo, leśnictwo i przemysł. W gospodarce wiodącym był interes skarbu państwa, którego źródłem  dochodu były podatki. Zmiany te doprowadziły do powstania nadzoru administracyjnego nad gospodarką leśną, który zgodnie z ówczesną doktryną sprawowała policja leśna będąca synonimem  administracji leśnej. Na początku XIX wieku do gospodarki leśnej wprowadzając rentowność mierzoną stosunkiem dochodu do kapitału wkracza nurt liberalizmu. Zgodnie z zasadą trzech rodzajów wolności gospodarczej (prywatnej własności, wolności zawierania umów, wolnej konkurencji) rozpoczął się okres wyprzedaży państwowych zasobów leśnych. W celu zwiększenia rentowności przeprowadzano przebudowę lasów liściastych na iglaste oraz obniżano wieki rębności drzewostanów. Od połowy XIX wieku u schyłku liberalizmu, zaczęto przywracać uprawnienia z zakresu gospodarki leśnej administracji centralnej. Zaniechano sprzedaży państwowych gruntów leśnych natomiast w stosunku do lasów prywatnych wprowadzono pewne ograniczenia w użytkowaniu. Gospodarka w lasach państwowych miała służyć całkowicie celom fiskalnym. Dużego znaczenia nabrało  szacowanie wartości lasu oraz wyliczanie dochodu z lasu. Dane te wykorzystywano przy sprzedaży lasów a później w handlu drewnem. Dopiero nowy nurt ekonomii neoliberalnej wykreował nowe cele w gospodarce leśnej. Zwrócenie uwagi na kwestię dóbr publicznych doprowadziło do stworzenia lasów ochronnych. Obok celów gospodarczych, jakie były realizowane przez gospodarkę leśną w pierwszej połowie XX wieku pojawiają się cele ochronne i socjalne. Doprowadziło to do powstania idei lasu wielofunkcyjnego. Do końca ubiegłego wieku idea ta nie wywarła większego wpływu na model gospodarowania zasobami leśnymi opartym na pozyskaniu i produkcji drewna. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku nastąpił rozwój organizacji ekologicznych, co zwiększyło presję społeczeństwa na realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna gospodarstw leśnych, przy jednoczesnym realizowaniu deficytowych pozaprodukcyjnych funkcji lasu, była kolejnym impulsem do zmian. W wyniku tych przemian doprowadzono do weryfikacji celów i zasad prowadzenia gospodarki leśnej w większości krajów europejskich. Powstały nowe regulacje prawne, które wykreowały nowe modele zarządzania zasobami leśnymi o charakterze narodowym oraz zwiększyły kontrolę państwa nad gospodarką leśną w lasach prywatnych.

Celem przedmiotu jest monitorowanie i ocena postępów prac nad przygotowaniem dyplomu magisterskiego.

Osoba prowadząca kurs: prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki

kontakt: maciekn@eti.pg.edu.pl

konsultacje: w każdy czwartek (po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania) w godzinach 18:00-19:00, korzystając z linku:

https://meet.task.gda.pl/konsultacjeMN

 

1.Wyznaczenie ruchliwości łańcucha biokinematycznego.

2. Wyznaczenie położenia środka ciężkości ciała człowieka.

3.Biomechanika zespołu mięśni: zadanie optymalizacji statycznej.

4. Wyznaczenie momentów bezwładności wybranych segmentów ciała.

5. Biomechaniczne modele dynamiczne.

Oferta Biura Karier dla studentów i absolwentów PG z uwzględnieniem prezentacji platformy kariery Career Center (portal z ofertami pracy, praktyk, staży, aktualnymi wydarzeniami, szkoleniami, konkursami oraz bazą wiedzy).

Wprowadzenie do archeologii, kurs z zakresu nauk humanistycznych, studia magisterskie wydział chemiczny