Kursy Wydziału Chemicznego

Na wykładzie zaprezentowane zostaną wiadomości od wiązań chemicznych występujących w związkach organicznych, alkanów i cykloalkanów poprzez halogenki alkilowe, reakcje substytucji nukleofilowej i eliminacji alkeny, alkiny, dieny, związki aromatyczne, alkohole, etery, epoksydy, tiole, sulfidy, fenole, związki karbonylowe, kwasy karboksylowe i ich pochodne, aminy aż po węglowodany, aminokwasy, peptydy i aromatyczne związki heterocykliczne. Omówiona będzie ich budowa, występowanie, właściwości chemiczne, fizyczne, synteza chemiczna, podstawowe mechanizmy reakcji organicznych oraz stereoizomeria.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń, które polega na zgromadzeniu 60% punktów z trzech obowiązujących kolokwiów wykładowych i trzech kolokwiów ćwiczeniowych.

Terminy kolokwiów wykładowych: 1.  10.11.2020    2.  08.12.2020    3.  26.01.2021

Kurs dla studentów Chemii Budowlanej sem. 1 studiów inżynierskich.

The course is designed for Students of the Faculty of Chemistry, field of study Green Technologies sem. 1 and 2, academic year 2020/21. It contains materials for tutorials and the laboratory in physics.

"Modelowanie procesów technologicznych projekt zespołowy" - kurs zdalny

Koncepcja chemiczna (Ogólna charakterystyka i zapotrzebowanie wyrobu; Światowe kierunki sposobów wytwarzania i rozwiązań technicznych; Charakterystyka proponowanej metody; Charakterystyka surowców; Charakterystyka produktu głównego i ubocznych; Charakterystyka odpadów i ścieków z omówieniem możliwości ich utylizacji, magazynowania lub neutralizacji). Koncepcja technologiczna (Schemat ideowy; Indywidualne parametry poszczególnych procesów i operacji jednostkowych; Bilans materiałowy; Bilans energetyczny; Opis procesu technologicznego; Schemat technologiczny; Materiały konstrukcyjne i ochrona przed korozją; Zestawienie aparatów i urządzeń; Harmonogram pracy aparatów; Kontrola produkcji; Zapotrzebowanie siły roboczej; Zagadnienia higieny i bezpieczeństwa pracy; Ocena oddziaływania na środowisko); Opracowanie wstępnego uzasadnienia ekonomicznego

Inżynieria polimerów 2 - semestr 2 mgr

Trwałość wyrobów z tworzyw sztucznych - analiza zawodności

Reologia i zużycie

Materiały polimerowe o specjalnych właściwościach

Nowe technologie materiałowe - semestr 3 mgr

Materiały wytwarzane przez reaktywne wytłaczanie

Otrzymywanie samonaprawialnych Materiałów polimerowych 

Technologia materiałów polimerowych z paamięcią kształtu

kierunek: Korozja st. II sem. 1

Wykłady z mikrobiologii ogólnej dotyczą naturalnego środowiska mikroorganizmów, interakcji z fauną i florą oraz pomiędzy drobnoustrojami, budowy komórkowej, metabolizmu, taksonomii, warunków wzrostu, cech morfologicznych, zastosowania w badaniach naukowych, zastosowaniach przemysłowych w różnych gałęziach przemysłu, wpływu mikroorganizmów na ludzi, znaczenia w ochronie środowiska oraz badaniach ekologicznych dotyczących np. teorii sukcesji.